Vietnamese - Ultimate Merc Guide

Join other median communities around the world!
User avatar
BoneSpirit
Core Lord
366 | 8

THE BARBARIANS


By: Bone Spirit

Update: Patch 1.1
BARBARIAN MERCENARY: reduced delay between activating self buff. Strength reduced by 40%

Giới thiệu chungPros:
 • Về damage, merc có khả năng damage chính rất tốt với physical damage rất cao
 • Không cần heal, life leech, khả năng hồi máu của merc đã rất tốt.
 • 1 hit đánh của merc melee sẽ tính là 2 lần đánh, dễ thấy khi merc cast 2 lần thunder slam, tương tự với merc a2 với 2 lần Retaliate
 • Poison dmg không thể giết merc do regen quá cao
 • Không cần thiết stack +all skills

Cons:
 • Không chịu được burst damage cao, multi hitting attack hoặc spell gây magic dmg
 • Đôi lúc lag không lên stats, cần tạo game mới.

Bonuses

Starts with 10 energy, +2 energy per level > Level 140 được 290 Energy
Mountain King: 20% bonus to strength and dexterity, +1% per 2 levels > Level 140 được 90% str và dex

Heroic Strength
Per strength point: Enhanced Weapon Damage +1%
Per strength point: Regenerate Life +1
Per strength point: +0.25 Energy Factor to Spell Damage

Heroic Resistances
All Resists +100%
Note: Do ở cấp độ Hell bị trừ 100% resists, nên buộc phải stack đủ 75% res cho merc khi chơi đến Hell, 2 cấp độ còn lại thì không cần.

Final Stats


Skills
 • GIFT OF THE WILD Effect: increases all damage of the party > Buff spell damage và physical damage.
 • THUNDER SLAM Effect: damages and stuns enemies in a radius > Crowd control tốt.
 • WRAITHSWORD Effect: melee strike that explodes into ghostly blades > Attack chính của merc
 • ANCIENTS' HAND Effect: melee attack that unleashes a shockwave through the ground > Attack clear physic absorb.

Early Game Build

Early Game Gear

Gear toàn bộ để boost STR và WDM. Có thể dùng đồ thay thế nhưng phải có dòng % STR, flat STR.
 • Weapon:
  The Dao of Xiansai
  The Dao of Xiansai
  Great Sword (4)

  Required Level: 11
  Required Strength: 105
  One-Hand Damage: (14-16) to (32-45)
  Two-Hand Damage: (25-29) to (42-56)
  Strength Damage Bonus: (30/256 per Strength)%
  +1 to All Skills
  15% Attack Speed
  15% Hit Recovery
  +(18 to 35)% Enhanced Damage
  +(15 to 25) to Maximum Damage
  (51 to 75)% Bonus to Attack Rating
  +(101 to 150) Defense
  +(3 to 4)% to Experience Gained
  Socketed (2)

  Required Level: 29
  Required Strength: 151
  One-Hand Damage: (31-35) to (70-83)
  Two-Hand Damage: (60-67) to (96-112)
  Strength Damage Bonus: (30/256 per Strength)%
  +2 to All Skills
  25% Attack Speed
  25% Hit Recovery
  +(52 to 69)% Enhanced Damage
  +(31 to 40) to Maximum Damage
  (101 to 125)% Bonus to Attack Rating
  +(201 to 250) Defense
  +(5 to 6)% to Experience Gained
  Socketed (4)

  Required Level: 49
  Required Strength: 291
  One-Hand Damage: (59-64) to (123-149)
  Two-Hand Damage: (114-123) to (172-201)
  Strength Damage Bonus: (30/256 per Strength)%
  +3 to All Skills
  35% Attack Speed
  35% Hit Recovery
  +(87 to 103)% Enhanced Damage
  +(51 to 70) to Maximum Damage
  (151 to 175)% Bonus to Attack Rating
  +(301 to 350) Defense
  +(7 to 8)% to Experience Gained
  Socketed (5)

  Required Level: 57
  Required Strength: 570
  One-Hand Damage: (77-83) to (166-193)
  Two-Hand Damage: (148-160) to (228-259)
  Strength Damage Bonus: (30/256 per Strength)%
  +4 to All Skills
  40% Attack Speed
  40% Hit Recovery
  +(104 to 120)% Enhanced Damage
  +(71 to 90) to Maximum Damage
  (176 to 200)% Bonus to Attack Rating
  +(351 to 400) Defense
  +(9 to 10)% to Experience Gained
  Socketed (6)

 • Body Armor:
  Shroud Royal
  Shroud Royal
  Full Plate Mail (4)

  Required Level: 11
  Required Strength: 91
  Defense: (305-354) to (614-714)
  Additional Strength Damage Bonus: ((8 to 10)/256 Per Strength)%
  +(1 to 2) to Vanquish
  +(35 to 57)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (7 to 10)
  (6 to 8)% Gold Find
  (6 to 8)% Magic Find
  Socketed (2)

  Required Level: 28
  Required Strength: 134
  Defense: (984-1104) to (1878-2107)
  Additional Strength Damage Bonus: ((14 to 16)/256 Per Strength)%
  +(5 to 6) to Vanquish
  +(81 to 103)% Enhanced Defense
  (9 to 11)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (15 to 18)
  (10 to 12)% Gold Find
  (10 to 12)% Magic Find
  Socketed (4)

  Required Level: 46
  Required Strength: 281
  Defense: (2461-2711) to (4596-5064)
  Additional Strength Damage Bonus: ((20 to 22)/256 Per Strength)%
  +(9 to 10) to Vanquish
  +(126 to 149)% Enhanced Defense
  (15 to 17)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (23 to 26)
  (14 to 16)% Gold Find
  (14 to 16)% Magic Find
  Socketed (5)

  Required Level: 54
  Required Strength: 543
  Defense: (3675-3999) to (6849-7455)
  Additional Strength Damage Bonus: ((23 to 25)/256 Per Strength)%
  +(11 to 12) to Vanquish
  +(149 to 171)% Enhanced Defense
  (18 to 20)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (27 to 30)
  (18 to 20)% Gold Find
  (18 to 20)% Magic Find
  Socketed (6)

  hoặc
  Sharkbaiter
  Sharkbaiter
  Ring Mail (4)

  Required Level: 4
  Required Strength: 37
  Defense: (111-127) to (226-259)
  1% Chance to cast level 6 Bloodlust on Death Blow
  +(11 to 25)% Bonus Damage to Bloodlust
  5% Attack Speed
  (2 to 3)% Chance of Crushing Blow
  +(31 to 50)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Strength
  +(6 to 10) Life on Attack
  Socketed (2)

  Required Level: 21
  Required Strength: 55
  Defense: (410-456) to (735-817)
  1% Chance to cast level 18 Bloodlust on Death Blow
  +(41 to 55)% Bonus Damage to Bloodlust
  15% Attack Speed
  (4 to 5)% Chance of Crushing Blow
  +(71 to 90)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Strength
  +(16 to 20) Life on Attack
  Socketed (4)

  Required Level: 39
  Required Strength: 115
  Defense: (1021-1117) to (1744-1909)
  1% Chance to cast level 30 Bloodlust on Death Blow
  +(71 to 85)% Bonus Damage to Bloodlust
  25% Attack Speed
  (6 to 7)% Chance of Crushing Blow
  +(101 to 120)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Strength
  +(26 to 30) Life on Attack
  Socketed (5)

  Required Level: 47
  Required Strength: 237
  Defense: (1591-1722) to (2718-2942)
  1% Chance to cast level 36 Bloodlust on Death Blow
  +(86 to 100)% Bonus Damage to Bloodlust
  30% Attack Speed
  (7 to 8)% Chance of Crushing Blow
  +(131 to 150)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Strength
  +(36 to 40) Life on Attack
  Socketed (6)


  Note: Sharkbaiter cho buff Bloodlust, IAS và flat STR
 • Helm:
  Thunderdome
  Thunderdome
  Assault Helmet (4)

  (Barbarian Only)
  Required Level: 8
  Required Strength: 70
  Defense: (118-134) to (174-198)
  5% Chance to cast level 10 Flash on Melee Attack
  Adds 1-(6 to 10) lightning damage
  -3% to Enemy Lightning Resistance
  +12 to Lightning Shield
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  (7 to 10)% to Strength
  +5 Mana after each Kill
  Socketed (2)

  (Barbarian Only)
  Required Level: 25
  Required Strength: 104
  Defense: (391-435) to (542-602)
  10% Chance to cast level 20 Flash on Melee Attack
  Adds 1-(18 to 35) lightning damage
  -6% to Enemy Lightning Resistance
  +18 to Lightning Shield
  +(71 to 90)% Enhanced Defense
  (15 to 18)% to Strength
  +10 Mana after each Kill
  Socketed (2)

  (Barbarian Only)
  Required Level: 43
  Required Strength: 217
  Defense: (952-1090) to (1294-1481)
  15% Chance to cast level 30 Flash on Melee Attack
  Adds 1-(86 to 100) lightning damage
  -9% to Enemy Lightning Resistance
  +24 to Lightning Shield
  +(101 to 130)% Enhanced Defense
  (23 to 26)% to Strength
  +20 Mana after each Kill
  Socketed (3)

  (Barbarian Only)
  Required Level: 51
  Required Strength: 450
  Defense: (1631-1755) to (2201-2367)
  20% Chance to cast level 40 Flash on Melee Attack
  Adds 1-(261 to 300) lightning damage
  -12% to Enemy Lightning Resistance
  +30 to Lightning Shield
  +(151 to 170)% Enhanced Defense
  (27 to 30)% to Strength
  +35 Mana after each Kill
  Socketed (4)

 • Gloves:
  Visegrip
  Visegrip
  Light Gauntlets (4)

  Required Level: 6
  Required Strength: 52
  Defense: (29 to 56)
  5% Chance to cast level 5 Crucify on Melee Attack
  +(3 to 4) to Maximum Damage
  -(50 to 21) to Monster Defense per Hit
  (4 to 5)% to Strength
  Socketed (1)

  Required Level: 24
  Required Strength: 76
  Defense: (120 to 176)
  6% Chance to cast level 10 Crucify on Melee Attack
  +(6 to 7) to Maximum Damage
  -(110 to 81) to Monster Defense per Hit
  (8 to 9)% to Strength
  Socketed (2)

  Required Level: 41
  Required Strength: 161
  Defense: (273 to 381)
  7% Chance to cast level 19 Crucify on Melee Attack
  +(8 to 9) to Maximum Damage
  -(170 to 141) to Monster Defense per Hit
  (12 to 13)% to Strength
  Socketed (3)

  Required Level: 50
  Required Strength: 333
  Defense: (375 to 522)
  8% Chance to cast level 30 Crucify on Melee Attack
  +(9 to 10) to Maximum Damage
  -(200 to 171) to Monster Defense per Hit
  (14 to 15)% to Strength
  Socketed (4)

 • Boots:
  Zealot Rush
  Zealot Rush
  Light Plated Boots (4)

  Required Level: 6
  Required Strength: 60
  Defense: (67-78) to (102-119)
  5% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (11 to 25)% Bonus to Attack Rating
  +(21 to 40)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to Dexterity
  1% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (1)

  Required Level: 24
  Required Strength: 88
  Defense: (248-281) to (338-384)
  10% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (41 to 55)% Bonus to Attack Rating
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  (9 to 11)% to Dexterity
  (2 to 3)% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (2)

  Required Level: 41
  Required Strength: 186
  Defense: (613-685) to (817-914)
  20% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (71 to 85)% Bonus to Attack Rating
  +(61 to 80)% Enhanced Defense
  (15 to 17)% to Dexterity
  (3 to 5)% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (3)

  Required Level: 50
  Required Strength: 385
  Defense: (944-1044) to (1247-1378)
  30% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (86 to 100)% Bonus to Attack Rating
  +(81 to 100)% Enhanced Defense
  (18 to 20)% to Dexterity
  (4 to 6)% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (4)

 • Belt:
  Deadfall
  Deadfall
  Heavy Belt (4)

  Required Level: 7
  Required Strength: 63
  Defense: (135-159) to (178-210)
  1% Chance to cast level 2 Shower of Rocks on Kill
  1% Chance of Crushing Blow
  +(24 to 46)% Enhanced Defense
  +(16 to 25) to Strength
  Lightning Resist +(11 to 15)%
  (3 to 5)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (1)

  Required Level: 24
  Required Strength: 92
  Defense: (485-551) to (616-700)
  2% Chance to cast level 4 Shower of Rocks on Kill
  2% Chance of Crushing Blow
  +(69 to 92)% Enhanced Defense
  +(36 to 45) to Strength
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  (9 to 11)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)

  Required Level: 41
  Required Strength: 195
  Defense: (1270-1400) to (1595-1758)
  3% Chance to cast level 8 Shower of Rocks on Kill
  3% Chance of Crushing Blow
  +(115 to 137)% Enhanced Defense
  +(56 to 65) to Strength
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  (15 to 17)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)

  Required Level: 50
  Required Strength: 404
  Defense: (1918-2095) to (2403-2626)
  4% Chance to cast level 12 Shower of Rocks on Kill
  4% Chance of Crushing Blow
  +(138 to 160)% Enhanced Defense
  +(66 to 75) to Strength
  Lightning Resist +(36 to 40)%
  (18 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)

 • Amulet:
  Angel Heart
  Angel Heart
  Amulet

  Required Level: 40
  +(1 to 2) to All Skills
  (5 to 10)% to Strength
  (5 to 10)% to Dexterity
  Total Character Defense (15 to 25)%
  +(3 to 5) to Light Radius

  hoặc Rare Amulet có Banish proc, +3 all skills
 • Sockets/Jewels: Armor socket với Perfect Diamond, Weapon socket với Perfect Skull hoặc Perfect Rainbow Stone
 • MO: Flat STR, MF
Midgame Build

Midgame Gear

Bắt đầu thay thế bằng những runewords level 100 mạnh hơn, giúp merc tank tốt hơn, mạnh hơn. Hoặc bộ set nếu bạn giàu :)) Ngoài ra, crafted gear với creepy shrines cũng là 1 lựa chọn thay thế tốt.
 • Weapon: Crafted Great Sword (Creepy Shrine) có dòng proc (Balefire, Spive Nova hoặc Shower of Rocks), 200% ED và Flat Maximum damage, càng cao càng tốt.
 • Body Armor:
  Erawan
  Erawan
  Body Armor

  'Nih'
  Runeword Level: 100
  10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  5% Chance of Crushing Blow
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  25% to Strength
  25% to Vitality
  Physical Resist (11 to 15)%
  Total Character Defense (11 to 20)%
  . Note: %str và PR
 • Helm:
  Bogspitter
  Bogspitter
  Helms

  'Yul'
  Runeword Level: 100
  20% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  +1 to All Skills
  Adds 299-895 poison damage over 5 seconds
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  . Note: Một item khá hay với Miasma proc giúp slow, hỗ trợ đánh boss rất tốt.
 • Gloves:
  Visegrip
  Visegrip
  Light Gauntlets (4)

  Required Level: 6
  Required Strength: 52
  Defense: (29 to 56)
  5% Chance to cast level 5 Crucify on Melee Attack
  +(3 to 4) to Maximum Damage
  -(50 to 21) to Monster Defense per Hit
  (4 to 5)% to Strength
  Socketed (1)

  Required Level: 24
  Required Strength: 76
  Defense: (120 to 176)
  6% Chance to cast level 10 Crucify on Melee Attack
  +(6 to 7) to Maximum Damage
  -(110 to 81) to Monster Defense per Hit
  (8 to 9)% to Strength
  Socketed (2)

  Required Level: 41
  Required Strength: 161
  Defense: (273 to 381)
  7% Chance to cast level 19 Crucify on Melee Attack
  +(8 to 9) to Maximum Damage
  -(170 to 141) to Monster Defense per Hit
  (12 to 13)% to Strength
  Socketed (3)

  Required Level: 50
  Required Strength: 333
  Defense: (375 to 522)
  8% Chance to cast level 30 Crucify on Melee Attack
  +(9 to 10) to Maximum Damage
  -(200 to 171) to Monster Defense per Hit
  (14 to 15)% to Strength
  Socketed (4)

  . Note: Vẫn dùng ngon.
 • Boots:
  Nephilim
  Nephilim
  Boots

  'Nih'
  Runeword Level: 100
  10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  (21 to 25)% to Vitality
  +150 Defense
  +50 to Strength
  +50 to Vitality
  . Note: %str và flat str
 • Belt:
  Dyaus Pita
  Dyaus Pita
  Belts

  'On'
  Runeword Level: 100
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  (11 to 15)% to Strength
  (11 to 15)% to Energy
  (11 to 15)% to Vitality
  Total Character Defense 5%
  .
 • Amulet:
  Angel Heart
  Angel Heart
  Amulet

  Required Level: 40
  +(1 to 2) to All Skills
  (5 to 10)% to Strength
  (5 to 10)% to Dexterity
  Total Character Defense (15 to 25)%
  +(3 to 5) to Light Radius

  hoặc Rare Amulet có Banish proc, +3 all skills
 • Sockets/Jewels: Armor socket với Perfect Diamond hoặc Ko Rune, Weapon socket với Perfect Skull hoặc Perfect Rainbow Stone
 • MO: Flat STR, MF
Mix với set item (khó tìm hơn, không khuyến khích lắm, nhưng nếu giàu thì mua cũng được, nên để tg mua endgame gear luôn)
 • Weapon:
  Marchosias' Anger
  Marchosias' Anger
  Marchosias' Essence Set
  Long Sword (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 540
  One-Hand Damage: (171-184) to (215-229)
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  10% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
  +(4 to 6) to Druid Skill Levels
  +(140 to 170)% Enhanced Damage
  Adds 63-100 damage
  (151 to 200)% Bonus to Attack Rating
  (11 to 20)% to Strength
  +1 Life on Striking
  Socketed (6)
 • Body Armor:
  Marchosias' Might
  Marchosias' Might
  Marchosias' Essence Set
  Full Plate Mail (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 1280
  Defense: (7905-8669) to (9461-10398)
  5% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
  +50 to Maximum Damage
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  (6 to 10)% to Strength
  +1000 Defense
  +(151 to 200) to Strength
  (41 to 50)% Chance of Uninterruptable Attack
  Requirements +100%
  Socketed (6)
  ,
  Celestia's Wings
  Celestia's Wings
  Celestia's Myth Set
  Gothic Plate (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 614
  Defense: (7038-7874) to (8464-9478)
  +1 to Amazon Skill Levels
  Adds 25-38 damage
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  (21 to 25)% to Vitality
  +350 Defense
  +(31 to 50) to Dexterity
  Elemental Resists +(21 to 25)%
  Socketed (6)
  ,
  Scosglen's Fables
  Scosglen's Fables
  Last King of Scosglen Set
  Plate Mail (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 576
  Defense: (5312-6640) to (6238-7797)
  +(31 to 50)% Bonus Damage to Mark of the Wild
  50% Hit Recovery
  +(100 to 150)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  Elemental Resists +(11 to 15)%
  Socketed (6)
 • Helm:
  Witchhunter's Hood
  Witchhunter's Hood
  Witchhunter's Attire Set
  Cap (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 228
  Defense: (2136-2611) to (2161-2642)
  (16 to 20)% to Strength
  +(80 to 120)% Enhanced Defense
  (16 to 20)% to Dexterity
  Maximum Elemental Resists +2%
  Elemental Resists +(31 to 40)%
  Physical Resist 5%
  Total Character Defense (16 to 20)%
  Requirements -50%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Cinadide's Bender
  Cinadide's Bender
  Cinadide's Craft Set
  Gauntlets (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 574
  Defense: (1339-1506) to (1567-1763)
  5% Chance to cast level 34 Lava Pit on Melee Attack
  20% Attack Speed
  40% Hit Recovery
  Adds 63-125 magic damage
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  +(31 to 50) to Strength
  (16 to 25)% Magic Find
  Socketed (4)
 • Boots:
  Steppe Sleeper
  Steppe Sleeper
  Tundra Walker Set
  Boots (Sacred)

  Required Level: 100
  Defense: (651 to 671)
  +1 to Barbarian Skill Levels
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(21 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(3 to 7) to Blood Hatred (Barbarian Only)
  (31 to 40)% to Strength
  Requirements -100%
  Socketed (4)
 • Belt:
  Marchosias' Hatred
  Marchosias' Hatred
  Marchosias' Essence Set
  Heavy Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 568
  Defense: (3111-3455) to (3359-3731)
  5% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
  3% Chance of Crushing Blow
  Enhanced Weapon Damage +(91 to 100)%
  +(51 to 100)% to Summoned Minion Life
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  (6 to 10)% to Strength
  Socketed (2)
  ,
  Cinadide's Anvil
  Cinadide's Anvil
  Cinadide's Craft Set
  Plated Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 303
  Defense: (3271-3680) to (3583-4031)
  +1 to Paladin Skill Levels
  Adds 13-25 damage
  Adds 63-125 magic damage
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  (11 to 15)% Chance of Uninterruptable Attack
  Requirements -50%
  Socketed (2)
End Game Build

End Game Gear
 • Weapon:
  Shark (Xis)

  Shark
  Weapons

  'TalXis'
  Runeword Level: 120
  1% Chance to cast level 31 Bloodlust on Kill
  +(201 to 250)% Bonus Damage to Bloodlust
  40% Attack Speed
  +230% Enhanced Damage
  +(2 per level) to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +5 to all Attributes
  -500 to Mana
  Cannot be Unsocketed
  . Note: buộc phải làm trên base eth great sword full 6 socket, dùng jewel Tir crafted có 2 opt bắt buộc là 15% IAS và 9-10% MF.
 • Body Armor:
  Candlewake
  Candlewake
  Splint Mail (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 563
  Defense: (9032-11839) to (10077-13093)
  -2% Base Block Chance
  Additional Strength Damage Bonus: (32/256 Per Strength)%
  (5 to 10)% Chance of Crushing Blow
  +(150 to 200)% Enhanced Defense
  (15 to 25)% to Strength
  +(2500 to 4000) Defense
  Cannot Be Frozen (50% Chance to appear on Item)
  Total Character Defense (50 to 100)%
  Socketed (6)

 • Helm:
  Warmonger
  Warmonger
  Fanged Helm (Sacred)

  (Barbarian Only)
  Required Level: 100
  Required Strength: 446
  Defense: (4347-5285) to (4510-5474)
  Area Effect Attack
  Blood Hatred does not cost you life
  Adds 200-400 fire damage
  Adds 200-400 lightning damage
  Adds 200-400 cold damage
  +(160 to 200)% Enhanced Defense
  +(1500 to 2000) Defense
  10% Chance to Avoid Damage
  Elemental/Magic Damage Reduced by 40
  Socketed (4)

  . Note: Area Effect Attack giúp clear AOE tốt hơn, kèm theo tổng 600-1200 flat elemental giúp đánh physical absorb. 10% avoid và flat elemental/magic reduce hỗ trợ tank. Một lựa chọn thay thế là
  Boarfrost
  Boarfrost
  Assault Helmet (Sacred)

  (Barbarian Only)
  Required Level: 100
  Required Strength: 550
  Defense: (2238-2561) to (2449-2803)
  25% Chance to cast level 40 Ice Bolt Nova on Melee Attack
  20% Attack Speed
  Adds 125-250 cold damage
  +(21 to 25)% to Cold Spell Damage
  -50% to Enemy Cold Resistance
  5% Chance of Crushing Blow
  Enhanced Weapon Damage +150%
  +(87 to 114)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  Socketed (4)

  cũng rất ngon với proc Bolt Nova, dạng proc nova có damage rất cao khi nổ, quái càng gần càng dính nhiều damage hơn, theo đó 150% ewd và 25% str hỗ trợ boost dmg.
 • Gloves:
  Blind Anger
  Blind Anger
  Light Gauntlets (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 544
  Defense: (1179-1447) to (1342-1647)
  8% Chance to cast level 13 Crucify on Melee Attack
  +(0 to 1) to All Skills
  (1 to 5)% Chance of Crushing Blow
  Blinds Attacker +3
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (11 to 15)% to All Attributes
  Socketed (4)

 • Boots:
  Akarat's Trek
  Akarat's Trek
  Light Plated Boots (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 561
  Defense: (1960-2352) to (2170-2604)
  2% Chance to cast level 30 Thunder Hammer Nova on Melee Attack
  2% Chance to cast level 30 Thunder Wave on Melee Attack
  2% Chance to cast level 30 Hammertime on Melee Attack
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(15 to 20) to Charged Strike
  Enhanced Weapon Damage +(100 to 150)%
  +(150 to 200)% Enhanced Defense
  10% to All Attributes
  +10 to Light Radius
  Socketed (4)

  . Note: Proc wdm, % edm và % stats, mọi thứ bạn cần. Giá item khá đắc, có thể thay thế bằng
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'IthXis'
  Runeword Level: 120
  (0.125 per level)% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(203 to 231)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
 • Belt:
  Champion of the Triune
  Champion of the Triune
  Plated Belt (Sacred)

  Required Level: 115
  Required Strength: 606
  Defense: (6232-7132) to (6817-7717)
  Ethereal (Cannot be Repaired)
  6% Chance to cast level 1 Force Blast on Melee Attack
  5% Chance of Crushing Blow
  5% Deadly Strike
  +200% Enhanced Defense
  +(100 to 1000) Defense
  Elemental Resists -20%
  Physical Resist 5%
  Socketed (2)

  . Note: Hỗ trợ debufff với Force Blast proc,
  Nero
  Nero
  Belts

  'Auhe'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 14 Fortress on Melee Attack
  Adds 7-25 damage
  +150% Damage to Demons
  Adds 125-250 fire damage
  +(16 to 20)% to Fire Spell Damage
  2% Deadly Strike
  +(7 to 12) to Path of Flames
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  : cho proc Fortress hoặc
  Lilith's Temptation
  Lilith's Temptation
  Plated Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Defense: (3680-4089) to (4031-4479)
  3% Chance to cast level 2 Time Strike on Striking
  +(170 to 200)% Enhanced Defense
  -25 to all Attributes
  (60 to 100)% Magic Find
  Requirements -100%
  Socketed (2)

  hỗ trợ farm.
 • Amulet:
  In For The Kill
  In For The Kill
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
  2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
  2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
  20% Movement Speed
  Elemental Resists -20%
  (25 to 50)% Magic Find

  ,
  Beads of the Snake Queen
  Beads of the Snake Queen
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  4% Chance to cast level 33 Scorpion Blade on Kill
  Adds 5-10 damage
  Stun Attack
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Dexterity
  +(200 to 500) Defense
  +100 Life after each Kill

  hoặc
  Klaatu Barada Nikto
  Klaatu Barada Nikto
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 110
  10% Chance to cast level 40 Nova Bomb on Melee Attack
  +2 to All Skills
  25% Attack Speed
  Adds 1-375 lightning damage
  Adds 650 poison damage over 2 seconds
  Stun Attack
  +(11 to 16) to Hive
  Lightning Resist +(40 to 50)%
  Poison Resist +(40 to 50)%
  50% Enhanced Damage vs. Necrobots

  . Note: slot này nên dùng In for the kill là tốt nhất, vừa có proc dmg và mf hỗ trợ farm, beads và klaatu là thay thế.
 • Sockets/Jewels: Ko Rune
 • MO: Ưu tiên theo thứ tự: Elemental Resists +3% > 3% Magic Find
Ultimate Gear

Bộ gear mình đã tối ưu tốt nhất để farm trong vai trò damage chính. Have fun!
 • Weapon:
  The Grandfather
  The Grandfather
  Great Sword (Sacred)

  Required Level: 120
  Required Strength: 1340
  One-Hand Damage: (219-254) to (336-396)
  Two-Hand Damage: (312-347) to (423-483)
  Strength Damage Bonus: (30/256 per Strength)%
  +500% Deadly Strike
  -5% Deadly Strike per 1% Attack Speed

  Indestructible
  +200% Enhanced Damage
  Adds (75 to 110)-(180 to 240) damage
  (150 to 300)% Bonus to Attack Rating
  +(9 to 16) to Ancients' Hand
  +50 to all Attributes
  Maximum Life (15 to 20)%
  Requirements +100%
  Socketed (6)

  : MO với 6 xis rune. Ông nội cho bạn 70% DS (khi IAS nhỏ hơn 80%), cơ hội x2 physical dmg!
 • Body Armor:
  Khazra Plate
  Khazra Plate
  Ancient Armor (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 2160
  Defense: (7820-8625) to (9683-10680)
  Level 1 Demon Blood Aura
  +100% Damage to Demons
  5% Chance of Crushing Blow
  10% Deadly Strike
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Vitality
  Physical Resist 10%
  Requirements +200%
  Socketed (6)

  : mọi thứ bạn cần: Demon Blood Aura cho 50% max life cả bạn, merc và summon, 10% DS, 10% PR, % str. Nhớ kiểm tra máu thường xuyên để mặc lại cho dòng kích hoạt, bug này chưa sửa.
 • Helm:
  Warmonger
  Warmonger
  Fanged Helm (Sacred)

  (Barbarian Only)
  Required Level: 100
  Required Strength: 446
  Defense: (4347-5285) to (4510-5474)
  Area Effect Attack
  Blood Hatred does not cost you life
  Adds 200-400 fire damage
  Adds 200-400 lightning damage
  Adds 200-400 cold damage
  +(160 to 200)% Enhanced Defense
  +(1500 to 2000) Defense
  10% Chance to Avoid Damage
  Elemental/Magic Damage Reduced by 40
  Socketed (4)

 • Gloves:
  Blind Anger
  Blind Anger
  Light Gauntlets (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 544
  Defense: (1179-1447) to (1342-1647)
  8% Chance to cast level 13 Crucify on Melee Attack
  +(0 to 1) to All Skills
  (1 to 5)% Chance of Crushing Blow
  Blinds Attacker +3
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (11 to 15)% to All Attributes
  Socketed (4)

 • Boots:
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'IthXis'
  Runeword Level: 120
  (0.125 per level)% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(203 to 231)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
  : cho CB và % max life
 • Belt:
  Champion of the Triune
  Champion of the Triune
  Plated Belt (Sacred)

  Required Level: 115
  Required Strength: 606
  Defense: (6232-7132) to (6817-7717)
  Ethereal (Cannot be Repaired)
  6% Chance to cast level 1 Force Blast on Melee Attack
  5% Chance of Crushing Blow
  5% Deadly Strike
  +200% Enhanced Defense
  +(100 to 1000) Defense
  Elemental Resists -20%
  Physical Resist 5%
  Socketed (2)

 • Amulet:
  In For The Kill
  In For The Kill
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
  2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
  2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
  20% Movement Speed
  Elemental Resists -20%
  (25 to 50)% Magic Find

 • Sockets/Jewels: toàn bộ ép
  Zakarum Stoning Rock
  Zakarum Stoning Rock
  Jewel

  Required Level: 60
  1% Chance to cast level 4 Shower of Rocks on Kill
  +10% Damage to Demons
  Enhanced Weapon Damage +10%

  > stack được 20v này bạn có 20% cast level 4 Shower of Rocks, 200% ewd và 200% dmg to demon. Hỗ trợ clear AOE rất tốt, kèm hiệu ứng slow của shower of rocks, bonus flat magic với 85% weapon dmg.
 • MO: Ưu tiên theo thứ tự: Elemental Resists +3% > 3% Magic Find

Support

 • Weapon:
  Qarak's Will
  Qarak's Will
  Giant Sword (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 480
  One-Hand Damage: (150-163) to (233-246)
  Two-Hand Damage: (206-225) to (285-305)
  Strength Damage Bonus: (30/256 per Strength)%
  10% Chance to cast level 36 Bloodlust on Kill
  6% Chance to cast level 40 Pentagram on Melee Attack
  15% Chance to cast level 34 Spike Nova on Melee Attack
  +250% Bonus Damage to Bloodlust
  +(140 to 170)% Enhanced Damage
  Adds 50-125 damage
  Adds 167-334 fire damage
  +(26 to 38)% to Fire Spell Damage
  5% Reanimate as: Flesh Clan
  +333 Life after each Kill
  Socketed (4)

  > BIS
 • Body Armor:
  Sharkbaiter
  Sharkbaiter
  Ring Mail (4)

  Required Level: 4
  Required Strength: 37
  Defense: (111-127) to (226-259)
  1% Chance to cast level 6 Bloodlust on Death Blow
  +(11 to 25)% Bonus Damage to Bloodlust
  5% Attack Speed
  (2 to 3)% Chance of Crushing Blow
  +(31 to 50)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Strength
  +(6 to 10) Life on Attack
  Socketed (2)

  Required Level: 21
  Required Strength: 55
  Defense: (410-456) to (735-817)
  1% Chance to cast level 18 Bloodlust on Death Blow
  +(41 to 55)% Bonus Damage to Bloodlust
  15% Attack Speed
  (4 to 5)% Chance of Crushing Blow
  +(71 to 90)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Strength
  +(16 to 20) Life on Attack
  Socketed (4)

  Required Level: 39
  Required Strength: 115
  Defense: (1021-1117) to (1744-1909)
  1% Chance to cast level 30 Bloodlust on Death Blow
  +(71 to 85)% Bonus Damage to Bloodlust
  25% Attack Speed
  (6 to 7)% Chance of Crushing Blow
  +(101 to 120)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Strength
  +(26 to 30) Life on Attack
  Socketed (5)

  Required Level: 47
  Required Strength: 237
  Defense: (1591-1722) to (2718-2942)
  1% Chance to cast level 36 Bloodlust on Death Blow
  +(86 to 100)% Bonus Damage to Bloodlust
  30% Attack Speed
  (7 to 8)% Chance of Crushing Blow
  +(131 to 150)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Strength
  +(36 to 40) Life on Attack
  Socketed (6)

  nếu cần weapon dmg,
  Robe of Leaves
  Robe of Leaves
  Scale Mail (4)

  Required Level: 4
  Required Strength: 43
  Defense: (127-147) to (254-293)
  +(8 to 13)% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(2 to 3)% to Enemy Fire Resistance
  -(2 to 3)% to Enemy Cold Resistance
  -(2 to 3)% to Enemy Poison Resistance
  +(24 to 43)% Enhanced Defense
  Maximum Life (3 to 5)%
  Fire Resist -(5 to 3)%
  Poison Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)

  Required Level: 21
  Required Strength: 63
  Defense: (452-505) to (816-911)
  +(18 to 23)% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(5 to 6)% to Enemy Fire Resistance
  -(5 to 6)% to Enemy Cold Resistance
  -(5 to 6)% to Enemy Poison Resistance
  +(64 to 83)% Enhanced Defense
  Maximum Life (9 to 11)%
  Fire Resist -(11 to 9)%
  Poison Resist +(31 to 35)%
  Socketed (4)

  Required Level: 39
  Required Strength: 133
  Defense: (1166-1275) to (2031-2221)
  +(28 to 33)% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(8 to 9)% to Enemy Fire Resistance
  -(8 to 9)% to Enemy Cold Resistance
  -(8 to 9)% to Enemy Poison Resistance
  +(104 to 123)% Enhanced Defense
  Maximum Life (15 to 17)%
  Fire Resist -(17 to 15)%
  Poison Resist +(41 to 45)%
  Socketed (5)

  Required Level: 47
  Required Strength: 276
  Defense: (1738-1885) to (3030-3287)
  +(33 to 38)% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(9 to 10)% to Enemy Fire Resistance
  -(9 to 10)% to Enemy Cold Resistance
  -(9 to 10)% to Enemy Poison Resistance
  +(124 to 143)% Enhanced Defense
  Maximum Life (18 to 20)%
  Fire Resist -(20 to 18)%
  Poison Resist +(46 to 50)%
  Socketed (6)

  nếu cần spell dmg
 • Helm:
  Bogspitter
  Bogspitter
  Helms

  'Yul'
  Runeword Level: 100
  20% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  +1 to All Skills
  Adds 299-895 poison damage over 5 seconds
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  > Miamas > hỗ trợ debuff
 • Gloves:
  Blind Anger
  Blind Anger
  Light Gauntlets (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 544
  Defense: (1179-1447) to (1342-1647)
  8% Chance to cast level 13 Crucify on Melee Attack
  +(0 to 1) to All Skills
  (1 to 5)% Chance of Crushing Blow
  Blinds Attacker +3
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (11 to 15)% to All Attributes
  Socketed (4)

  hỗ trợ mù mắt,
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 5%
  Target Takes Additional Damage of 25
  > hỗ trợ slow
 • Boots:
  Shrill Sacrament
  Shrill Sacrament
  Chain Boots (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 527
  Defense: (1625-1995) to (1762-2162)
  +50% Total Exorcism Damage
  10% Chance to cast level 20 Nightmare on Melee Attack
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(9 to 13) to Exorcism
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (15 to 25)% to Vitality
  +(40 to 100) Life after each Demon Kill
  Socketed (4)

  > nightmare > hỗ trợ debuff
 • Belt:
  Champion of the Triune
  Champion of the Triune
  Plated Belt (Sacred)

  Required Level: 115
  Required Strength: 606
  Defense: (6232-7132) to (6817-7717)
  Ethereal (Cannot be Repaired)
  6% Chance to cast level 1 Force Blast on Melee Attack
  5% Chance of Crushing Blow
  5% Deadly Strike
  +200% Enhanced Defense
  +(100 to 1000) Defense
  Elemental Resists -20%
  Physical Resist 5%
  Socketed (2)

  > Force Blast hỗ trợ debuff
 • Amulet: rare amulet +3 all skill, banish proc
 • Sockets/Jewels: all Nih rune tăng thời gian debuff và slow
 • MO: All res
Edited by BoneSpirit 3 weeks.
User avatar
BoneSpirit
Core Lord
366 | 8

AbjurerShowcase:Đánh giá:
Sức mạnh: 10/10
Support: 0/10

Bonuses
 • Starts with 200 energy, +20 energy per level > Level 140 nhận được 3000 Energy
 • Unearthly Power: +250 energy factor to spell damage, +5 per level > Level 140 nhận được 950 EF
 • Warp Armor: total defense +250%, +10% per level > Level 140 nhận được > 1650 TCD

Skills
 • FORKED LIGHTNING: spell chính của abjurer, phóng chùm tia sét xuyên qua kẻ thù
 • SINGULARITY: tạo lỗ đen gây physical spell dmg
 • SUPERNOVA: tạo vụ nổ các chùm sét, quái càng gần gây dmg càng nhiều.
 • SUPERBEAST: hóa morph superbeast, tăng % spell dmg, cast speed rate tốt hơn.

Breakpoints
⦁ Cast Speed: 194 FCR cho 5 frame dạng morph Superbeast

Early Game Gear

 • Weapon:
  Herr Donner
  Herr Donner
  Long Sword (4)

  Required Level: 8
  Required Strength: (58-72)
  One-Hand Damage: 10 to 12
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +1 to All Skills
  +(6 to 10)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(11 to 20) to Energy
  Physical Resist 1%
  2% Reanimate as: Dark Templar
  -(20 to 1)% Magic Find
  Requirements -(20 to 1)%
  Socketed (2)

  Required Level: 26
  Required Strength: (77-97)
  One-Hand Damage: 18 to 21
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +(1 to 2) to All Skills
  +(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(21 to 30) to Energy
  Physical Resist 2%
  3% Reanimate as: Dark Templar
  -(30 to 11)% Magic Find
  Requirements -(30 to 11)%
  Socketed (4)

  Required Level: 45
  Required Strength: (140-181)
  One-Hand Damage: 28 to 33
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +2 to All Skills
  +(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(31 to 40) to Energy
  Physical Resist 3%
  4% Reanimate as: Dark Templar
  -(35 to 16)% Magic Find
  Requirements -(35 to 16)%
  Socketed (5)

  Required Level: 54
  Required Strength: (256-337)
  One-Hand Damage: 33 to 39
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +3 to All Skills
  +(31 to 35)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(41 to 50) to Energy
  Physical Resist 4%
  5% Reanimate as: Dark Templar
  -(40 to 21)% Magic Find
  Requirements -(40 to 21)%
  Socketed (6)

 • Shield:
  The Ivory Tower
  The Ivory Tower
  Tower Shield (4)

  Required Level: 7
  Required Strength: 22
  Required Dexterity: 43
  Defense: (205-233) to (404-459)
  Chance to Block: class%
  +1 to All Skills
  +(4 to 5)% Bonus to Energy Factor
  5% Cast Speed
  +(11 to 15)% to Fire Spell Damage
  +(11 to 15)% to Lightning Spell Damage
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  Maximum Mana (3 to 5)%
  Requirements -40%
  Socketed (1)

  Required Level: 25
  Required Strength: 30
  Required Dexterity: 58
  Defense: (678-712) to (1219-1280)
  Chance to Block: class%
  +(1 to 2) to All Skills
  +(8 to 9)% Bonus to Energy Factor
  10% Cast Speed
  +(16 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(16 to 20)% to Lightning Spell Damage
  +(81 to 90)% Enhanced Defense
  Maximum Mana (9 to 11)%
  Requirements -45%
  Socketed (3)

  Required Level: 42
  Required Strength: 59
  Required Dexterity: 113
  Defense: (1525-1593) to (2685-2805)
  Chance to Block: class%
  +2 to All Skills
  +(12 to 13)% Bonus to Energy Factor
  15% Cast Speed
  +(21 to 25)% to Fire Spell Damage
  +(21 to 25)% to Lightning Spell Damage
  +(101 to 110)% Enhanced Defense
  Maximum Mana (15 to 17)%
  Requirements -50%
  Socketed (4)

  Required Level: 51
  Required Strength: 109
  Required Dexterity: 210
  Defense: (2278-2371) to (4002-4165)
  Chance to Block: class%
  +2 to All Skills
  +(14 to 15)% Bonus to Energy Factor
  15% Cast Speed
  +(26 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(26 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(121 to 130)% Enhanced Defense
  Maximum Mana (18 to 20)%
  Requirements -55%
  Socketed (4)

 • Body Armor:
  Queen of Glass
  Queen of Glass
  Ancient Armor (4)

  Required Level: 11
  Required Strength: (82-86)
  Defense: (286-313) to (572-625)
  15% Cast Speed
  -(6 to 8)% to Enemy Elemental Resistances
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(151 to 250) to Mana
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Durability -90%
  Requirements -(15 to 11)%
  Socketed (2)

  Required Level: 30
  Required Strength: (107-112)
  Defense: (817-881) to (1562-1684)
  25% Cast Speed
  -(11 to 13)% to Enemy Elemental Resistances
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(351 to 450) to Mana
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Durability -90%
  Requirements -(25 to 21)%
  Socketed (4)

  Required Level: 47
  Required Strength: (195-207)
  Defense: (1894-2021) to (3555-3794)
  35% Cast Speed
  -(16 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(551 to 650) to Mana
  Cold Resist +(41 to 45)%
  Lightning Resist +(41 to 45)%
  Durability -90%
  Requirements -(35 to 31)%
  Socketed (5)

  Required Level: 54
  Required Strength: (373-398)
  Defense: (2738-2910) to (5136-5459)
  40% Cast Speed
  -(18 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(651 to 750) to Mana
  Cold Resist +(46 to 50)%
  Lightning Resist +(46 to 50)%
  Durability -90%
  Requirements -(40 to 36)%
  Socketed (6)

 • Helm:
  The Jester
  The Jester
  Cap (4)

  Required Level: 1
  Required Strength: 10
  Defense: (14 to 17)
  +(4 to 5)% to Spell Damage
  Physical Resist 2%
  Random Elemental Resistance Bonus
  Socketed (1)

  Required Level: 17
  Required Strength: 16
  Defense: (85 to 93)
  +(6 to 10)% to Spell Damage
  Physical Resist 3%
  Random Elemental Resistance Bonus
  Socketed (3)

  Required Level: 35
  Required Strength: 34
  Defense: (202 to 226)
  +(11 to 15)% to Spell Damage
  Physical Resist 4%
  Random Elemental Resistance Bonus
  Socketed (4)

  Required Level: 44
  Required Strength: 71
  Defense: (282 to 310)
  +(18 to 20)% to Spell Damage
  Physical Resist 5%
  Random Elemental Resistance Bonus
  Socketed (4)

 • Gloves:
  Kali
  Kali
  Gloves

  'Pul'
  Runeword Level: 45
  15% Chance to cast level 13 Fire Splash on Kill
  +2 to All Skills
  -214 Defense
  Maximum Fire Resist +4%
  Fire Resist +21%
  Level 2 Possess (124 Charges)
 • Boots:
  Wake of Destruction
  Wake of Destruction
  Greaves (4)

  Required Level: 9
  Required Strength: 60
  Defense: (90-102) to (135-152)
  +(3 to 5)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(6 to 8)% to Fire Spell Damage
  +(6 to 8)% to Poison Spell Damage
  +(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(24 to 40)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Requirements -20%
  Socketed (1)

  Required Level: 27
  Required Strength: 84
  Defense: (333-369) to (462-512)
  +(9 to 11)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 12)% to Fire Spell Damage
  +(10 to 12)% to Poison Spell Damage
  +(15 to 17)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(58 to 75)% Enhanced Defense
  +(26 to 30) to Energy
  Requirements -25%
  Socketed (2)

  Required Level: 44
  Required Strength: 164
  Defense: (854-930) to (1152-1254)
  +(15 to 17)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(14 to 16)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 16)% to Poison Spell Damage
  +(19 to 21)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(92 to 109)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Requirements -30%
  Socketed (3)

  Required Level: 52
  Required Strength: 292
  Defense: (1274-1378) to (1713-1853)
  +(18 to 20)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(18 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(18 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(23 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(109 to 126)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Requirements -40%
  Socketed (4)

 • Belt:
  Aerin Orbiter
  Aerin Orbiter
  Belt (4)

  Required Level: 5
  Required Strength: 45
  Defense: (88-96) to (121-132)
  5% Cast Speed
  +(4 to 5)% to Fire Spell Damage
  +(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
  +(4 to 5)% to Cold Spell Damage
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Energy
  Elemental Resists +(3 to 5)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
  Socketed (1)

  Required Level: 22
  Required Strength: 67
  Defense: (310-334) to (389-419)
  15% Cast Speed
  +(8 to 9)% to Fire Spell Damage
  +(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
  +(8 to 9)% to Cold Spell Damage
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Elemental Resists +(9 to 11)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
  Socketed (2)

  Required Level: 40
  Required Strength: 139
  Defense: (754-805) to (938-1001)
  25% Cast Speed
  +(12 to 13)% to Fire Spell Damage
  +(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
  +(12 to 13)% to Cold Spell Damage
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Elemental Resists +(15 to 17)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
  Socketed (2)

  Required Level: 48
  Required Strength: 288
  Defense: (1104-1173) to (1358-1443)
  30% Cast Speed
  +(14 to 15)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
  +(14 to 15)% to Cold Spell Damage
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Elemental Resists +(18 to 20)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
  Socketed (2)

 • Amulet: +3 rare amulet, 10% lightning pierce
 • Sockets/Jewels: weapon ép P.Diamond, armor ép P.Topaz
 • MO: Lightning Spell dmg, MF

Mid Game Gear

 • Weapon: Ornate Crafted Crystal Sword: +3 All Skill, 23% lightning pierce, 30% spell damage
 • Shield: Ornate Crafted Bone Shield: +2 All skill, 8% lightning pierce
 • Body Armor: Ornate Crafted Light Plate: + 2 All Skill, ED, 8% lightning pierce
 • Helm: Ornate Crafted Circle: +3 All Skill, 8% lightning pierce, ED
 • Gloves: Ornate Crafted Gauntlet: 23% lightning pierce
 • Boots: Ornate Crafted Greaves: Nih RW Boots
 • Belt: Ornate Crafted Plated Belt: 18% lightning pierce
 • Amulet: Black Dwaft, +3 All Skill, 20% lightning pierce
 • Sockets/Jewels: All Nih Rune
 • MO: All res > Lightning Spell dmg > MF
 • Blessing: all Ornate

End Game Gear

 • Weapon:
  Eternal Vigil
  Eternal Vigil
  War Sword (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 1162
  One-Hand Damage: 46 to 50
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +200 Strength Factor to Spell Damage
  3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
  +(3 to 5) to All Skills
  +(31 to 40)% to Spell Damage
  -(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
  +(400 to 500) to Mana
  Requirements +100%
  Socketed (3)

 • Shield:
  Avatar
  Avatar
  Shields

  'Qor'
  Runeword Level: 100
  +1 to All Skills
  45% Cast Speed
  45% Hit Recovery
  -(25 to 30)% to Enemy Fire Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Lightning Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Cold Resistance
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (16 to 25)% Magic Find
  Requirements +33%
 • Body Armor:
  Hide of the Basilisk
  Hide of the Basilisk
  Chain Mail (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 538
  Defense: (5807-6817) to (6568-7711)
  +(1 to 2) to All Skills
  30% Cast Speed
  +(25 to 38)% to Lightning Spell Damage
  -35% to Enemy Lightning Resistance
  +(13 to 16) to Thunderstone
  +(130 to 170)% Enhanced Defense
  +500 to Mana
  Maximum Lightning Resist +4%
  Physical Resist 15%
  2% Reanimate as: Silverbolt
  Socketed (6)

 • Helm:
  Griffon's Eye
  Griffon's Eye
  Diadem (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Dexterity: 524
  Defense: (870 to 983)
  16% of Lightning Resistance Added as Lightning Spell Damage
  +(2 to 3) to All Skills
  40% Cast Speed
  -(20 to 30)% to Enemy Lightning Resistance
  Maximum Elemental Resists -2%
  Lightning Absorb 10%
  Socketed (4)

 • Gloves: Ornate Crafted Gauntlet: 23% lightning pierce
 • Boots:
  Nephilim
  Nephilim
  Boots

  'Nih'
  Runeword Level: 100
  10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  (21 to 25)% to Vitality
  +150 Defense
  +50 to Strength
  +50 to Vitality
 • Belt:
  Nor Tiraj's Wisdom
  Nor Tiraj's Wisdom
  Heavy Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: (624-852)
  Defense: (2805-3315) to (3029-3580)
  +100 Strength Factor to Spell Damage
  -(20 to 25)% to Enemy Lightning Resistance
  +(15 to 20) to Stormfront
  +(15 to 20) to Lightning Shield
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  Maximum Mana 10%
  Total Character Defense (10 to 50)%
  +5% to Experience Gained
  Requirements +(10 to 50)%
  Socketed (2)

 • Amulet:
  Black Dwarf
  Black Dwarf
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 110
  +2 to All Skills
  20% Cast Speed
  20% Hit Recovery
  +(15 to 25)% to Lightning Spell Damage
  +(15 to 25)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  +(21 to 29) to Supernova
  Total Character Defense (30 to 40)%
  -5 to Light Radius

  hoặc
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance

 • Sockets/Jewels: All Nih Rune
 • MO: All res > Lightning Spell dmg > MF
 • Blessing: all Ornate

BloodmageShowcase:


Đánh giá:
Sức mạnh: 8/10
Support: 8/10

Bonuses
 • Starts with 200 energy, +20 energy per level > Level 140 nhận được 3000 Energy
 • Unearthly Power: +250 energy factor to spell damage, +5 per level > Level 140 nhận được 950 EF
 • Warp Armor: total defense +250%, +10% per level > Level 140 nhận được > 1650 TCD

Skills
 • PUNISHER: tạo quả cầu bay rất chậm, gây poison dmg
 • GIFT OF INNER FIRE: hồi máu ngay lập tức cho team.
 • PYROBLAST: tạo quả cầu lửa lăn chậm và nổ.
 • GRAVEYARD: buff - tự bắn punisher sau thời gian nhất định.

Breakpoints
⦁ Cast Speed: 86 FCR cho 11 frame, 138 FCR cho 10 frame.

Early Game Gear

 • Weapon:
  Grim Fang
  Grim Fang
  Short Sword (4)

  Required Level: 1
  One-Hand Damage: (4-5) to 7
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +(18 to 29)% Enhanced Damage
  (3 to 5)% Life stolen per Hit
  -3% to Enemy Poison Resistance
  +(1 to 3) to Plague (Paladin Only)
  +10 to Strength
  Poison Resist +(11 to 15)%
  Socketed (1)

  Required Level: 19
  Required Strength: 18
  One-Hand Damage: (12-13)
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +(41 to 52)% Enhanced Damage
  (9 to 11)% Life stolen per Hit
  -6% to Enemy Poison Resistance
  +(3 to 6) to Plague (Paladin Only)
  +20 to Strength
  Poison Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)

  Required Level: 37
  Required Strength: 49
  One-Hand Damage: (22-24) to (24-26)
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +(64 to 75)% Enhanced Damage
  (15 to 17)% Life stolen per Hit
  -9% to Enemy Poison Resistance
  +(7 to 12) to Plague (Paladin Only)
  +30 to Strength
  Poison Resist +(31 to 35)%
  Socketed (3)

  Required Level: 46
  Required Strength: 104
  One-Hand Damage: (29-31) to (33-35)
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +(75 to 86)% Enhanced Damage
  (18 to 20)% Life stolen per Hit
  -12% to Enemy Poison Resistance
  +(13 to 18) to Plague (Paladin Only)
  +40 to Strength
  Poison Resist +(36 to 40)%
  Socketed (3)

 • Shield:
  Destroying Angel
  Destroying Angel
  Small Shield (4)

  Required Level: 2
  Required Strength: 15
  Required Dexterity: 34
  Defense: (59-65) to (112-123)
  Chance to Block: class%
  Adds 50 poison damage over 2 seconds
  +(6 to 10)% to Poison Spell Damage
  -3% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (4 to 5)%
  +(12 to 23)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(21 to 25)%
  Requirements +10%
  Socketed (1)

  Required Level: 20
  Required Strength: 24
  Required Dexterity: 55
  Defense: (229-248) to (363-392)
  Chance to Block: class%
  Adds 150 poison damage over 2 seconds
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  -6% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (8 to 9)%
  +(35 to 46)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(31 to 35)%
  Requirements +20%
  Socketed (3)

  Required Level: 37
  Required Strength: 55
  Required Dexterity: 124
  Defense: (581-621) to (880-941)
  Chance to Block: class%
  Adds 300 poison damage over 2 seconds
  +(26 to 30)% to Poison Spell Damage
  -9% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (12 to 15)%
  +(58 to 69)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(41 to 45)%
  Requirements +30%
  Socketed (4)

  Required Level: 46
  Required Strength: 126
  Required Dexterity: 278
  Defense: (858-914) to (1287-1371)
  Chance to Block: class%
  Adds 600 poison damage over 2 seconds
  +(36 to 40)% to Poison Spell Damage
  -12% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (16 to 20)%
  +(69 to 80)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(46 to 50)%
  Requirements +40%
  Socketed (4)

 • Body Armor:
  Queen of Glass
  Queen of Glass
  Ancient Armor (4)

  Required Level: 11
  Required Strength: (82-86)
  Defense: (286-313) to (572-625)
  15% Cast Speed
  -(6 to 8)% to Enemy Elemental Resistances
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(151 to 250) to Mana
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Durability -90%
  Requirements -(15 to 11)%
  Socketed (2)

  Required Level: 30
  Required Strength: (107-112)
  Defense: (817-881) to (1562-1684)
  25% Cast Speed
  -(11 to 13)% to Enemy Elemental Resistances
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(351 to 450) to Mana
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Durability -90%
  Requirements -(25 to 21)%
  Socketed (4)

  Required Level: 47
  Required Strength: (195-207)
  Defense: (1894-2021) to (3555-3794)
  35% Cast Speed
  -(16 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(551 to 650) to Mana
  Cold Resist +(41 to 45)%
  Lightning Resist +(41 to 45)%
  Durability -90%
  Requirements -(35 to 31)%
  Socketed (5)

  Required Level: 54
  Required Strength: (373-398)
  Defense: (2738-2910) to (5136-5459)
  40% Cast Speed
  -(18 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(651 to 750) to Mana
  Cold Resist +(46 to 50)%
  Lightning Resist +(46 to 50)%
  Durability -90%
  Requirements -(40 to 36)%
  Socketed (6)

 • Helm:
  Glowskull
  Glowskull
  Crown (4)

  Required Level: 10
  Required Strength: (64-72)
  Defense: (164-187) to (248-281)
  +(11 to 15)% Bonus to Poison Skill Duration
  -3% to Enemy Poison Resistance
  +(4 to 6)% to Poison Spell Damage
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(16 to 25)%
  Total Character Defense (11 to 20)%
  Durability (21 to 25)%
  Requirements -(20 to 11)%
  Socketed (1)

  Required Level: 28
  Required Strength: (89-99)
  Defense: (561-620) to (785-868)
  +(21 to 25)% Bonus to Poison Skill Duration
  -6% to Enemy Poison Resistance
  +(10 to 12)% to Poison Spell Damage
  +(81 to 100)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(36 to 45)%
  Total Character Defense (21 to 30)%
  Durability (31 to 35)%
  Requirements -(25 to 16)%
  Socketed (3)

  Required Level: 46
  Required Strength: (175-198)
  Defense: (1272-1392) to (1754-1920)
  +(31 to 35)% Bonus to Poison Skill Duration
  -9% to Enemy Poison Resistance
  +(16 to 18)% to Poison Spell Damage
  +(101 to 120)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(56 to 65)%
  Total Character Defense (31 to 40)%
  Durability (41 to 45)%
  Requirements -(30 to 21)%
  Socketed (4)

  Required Level: 54
  Required Strength: (337-384)
  Defense: (1911-2076) to (2614-2839)
  +(36 to 40)% Bonus to Poison Skill Duration
  -12% to Enemy Poison Resistance
  +(18 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(121 to 140)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(66 to 75)%
  Total Character Defense (41 to 50)%
  Durability (46 to 50)%
  Requirements -(35 to 26)%
  Socketed (4)

 • Gloves:
  Vilehand
  Vilehand
  Leather Gloves (4)

  Required Level: 1
  Required Strength: 10
  Defense: (6 to 8)
  +(6 to 10)% Bonus to Poison Skill Duration
  Adds 25 poison damage over 1 seconds
  +(6 to 10)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (31 to 35)%
  Socketed (1)

  Required Level: 17
  Required Strength: 15
  Defense: (70 to 75)
  +(0 to 1) to All Skills
  +(11 to 15)% Bonus to Poison Skill Duration
  Adds 50 poison damage over 1 seconds
  +(11 to 15)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (36 to 40)%
  Socketed (2)

  Required Level: 34
  Required Strength: 31
  Defense: (176 to 184)
  +1 to All Skills
  +(16 to 20)% Bonus to Poison Skill Duration
  Adds 100 poison damage over 1 seconds
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (41 to 45)%
  Socketed (3)

  Required Level: 43
  Required Strength: 64
  Defense: (243 to 258)
  +1 to All Skills
  +(21 to 25)% Bonus to Poison Skill Duration
  Adds 225 poison damage over 1 seconds
  +(21 to 25)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (46 to 50)%
  Socketed (4)

 • Boots:
  Wake of Destruction
  Wake of Destruction
  Greaves (4)

  Required Level: 9
  Required Strength: 60
  Defense: (90-102) to (135-152)
  +(3 to 5)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(6 to 8)% to Fire Spell Damage
  +(6 to 8)% to Poison Spell Damage
  +(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(24 to 40)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Requirements -20%
  Socketed (1)

  Required Level: 27
  Required Strength: 84
  Defense: (333-369) to (462-512)
  +(9 to 11)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 12)% to Fire Spell Damage
  +(10 to 12)% to Poison Spell Damage
  +(15 to 17)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(58 to 75)% Enhanced Defense
  +(26 to 30) to Energy
  Requirements -25%
  Socketed (2)

  Required Level: 44
  Required Strength: 164
  Defense: (854-930) to (1152-1254)
  +(15 to 17)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(14 to 16)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 16)% to Poison Spell Damage
  +(19 to 21)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(92 to 109)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Requirements -30%
  Socketed (3)

  Required Level: 52
  Required Strength: 292
  Defense: (1274-1378) to (1713-1853)
  +(18 to 20)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(18 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(18 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(23 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(109 to 126)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Requirements -40%
  Socketed (4)

 • Belt:
  Moonwrap
  Moonwrap
  Sash (4)

  Required Level: 1
  Required Strength: 9
  Defense: (16-18) to (20-21)
  5% Cast Speed
  +3% to Spell Damage
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(11 to 15)%
  Lightning Resist +(11 to 15)%
  Socketed (1)

  Required Level: 17
  Required Strength: 13
  Defense: (119-129) to (131-141)
  15% Cast Speed
  +9% to Spell Damage
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)

  Required Level: 35
  Required Strength: 28
  Defense: (331-353) to (370-395)
  25% Cast Speed
  +15% to Spell Damage
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Socketed (2)

  Required Level: 43
  Required Strength: 58
  Defense: (493-524) to (542-576)
  30% Cast Speed
  +20% to Spell Damage
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(36 to 40)%
  Lightning Resist +(36 to 40)%
  Socketed (2)

 • Amulet: +3 rare amulet, 10% poison pierce
 • Sockets/Jewels: weapon ép P.Diamond, armor ép P.Topaz
 • MO: Poison Spell dmg, MF

Mid Game Gear

 • Weapon: Shimmering Crafted Crystal Sword: +3 All Skill, 23% poison pierce, 30% spell damage
 • Shield: Shimmering Crafted Bone Shield: +2 All skill, 8% poison pierce
 • Body Armor: Shimmering Crafted Light Plate: + 2 All Skill, ED, 8% poison pierce
 • Helm: Shimmering Crafted Circle: +3 All Skill, 8% poison pierce, ED
 • Gloves: Shimmering Crafted Gauntlet: 23% poison pierce
 • Boots: Shimmering Crafted Greaves: Nih RW Boots
 • Belt: Shimmering Crafted Plated Belt: 18% poison pierce
 • Amulet: Black Dwaft, +3 All Skill, 20% poison pierce
 • Sockets/Jewels: Nef Rune
 • MO: All res > Poison spell dmg > MF
 • Blessing: all Shimmering

End Game Gear

 • Weapon:
  Eternal Vigil
  Eternal Vigil
  War Sword (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 1162
  One-Hand Damage: 46 to 50
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +200 Strength Factor to Spell Damage
  3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
  +(3 to 5) to All Skills
  +(31 to 40)% to Spell Damage
  -(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
  +(400 to 500) to Mana
  Requirements +100%
  Socketed (3)

 • Shield:
  Avatar
  Avatar
  Shields

  'Qor'
  Runeword Level: 100
  +1 to All Skills
  45% Cast Speed
  45% Hit Recovery
  -(25 to 30)% to Enemy Fire Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Lightning Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Cold Resistance
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (16 to 25)% Magic Find
  Requirements +33%
 • Body Armor:
  Cathedral
  Cathedral
  Body Armor

  'Gul'
  Runeword Level: 53
  +(101 to 150)% Bonus to Poison Skill Duration
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(87 to 114)% Enhanced Defense
  +1311 Defense
  +(0.1 per level) Life Regenerated per Second (Based on Character Level)
  Cold Resist -10%
  Level 20 Plague Avatar (50 Charges)
  ,
  Scales of the Drake
  Scales of the Drake
  Ring Mail (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 512
  Defense: (5239-5921) to (5764-6514)
  +(1 to 2) to All Skills
  30% Cast Speed
  +(25 to 38)% to Poison Spell Damage
  -35% to Enemy Poison Resistance
  +(14 to 18) to Lorenado
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  +300 to Life
  Maximum Poison Resist +5%
  Physical Resist (5 to 10)%
  3% Reanimate as: Henchman
  Socketed (6)

 • Helm:
  Indigo
  Indigo
  Circlets

  'Shaad'
  Runeword Level: 100
  +100 Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  50% Cast Speed
  -(13 to 15)% to Enemy Elemental Resistances
  +20% Enhanced Defense
  -500 Defense
  Maximum Elemental Resists +5%
  Requirements -100%
 • Gloves:
  Iblis
  Iblis
  Gloves

  'Nef'
  Runeword Level: 13
  +(11 to 15)% Bonus to Poison Skill Duration
  +(8 to 10)% to Fire Spell Damage
  10% to Energy
  Fire Absorb 5%
  +5 to Light Radius
 • Boots:
  Spirit Walker
  Spirit Walker
  Heavy Boots (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 492
  Defense: (696 to 737)
  +1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
  +(75 to 150) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  (0 to 40)% Movement Speed
  Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
  -15% to Enemy Elemental Resistances
  +35% to Physical/Magic Spell Damage
  Socketed (4)

 • Belt:
  Dementia
  Dementia
  Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 634
  Defense: (3111-3348) to (3272-3524)
  -(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(15 to 25) to Fowl Fight
  Slow Target 5%
  +(120 to 140)% Enhanced Defense
  +500 Defense
  Maximum Life 5%
  Maximum Elemental Resists +1%
  Physical Resist 5%
  Requirements +20%
  Socketed (2)

  ,
  Lunar Eclipse
  Lunar Eclipse
  Light Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 490
  Defense: (2091-2422) to (2171-2514)
  +(51 to 60) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  30% Hit Recovery
  +(10 to 15)% to Spell Damage
  +(90 to 120)% Enhanced Defense
  +(40 to 50) to Energy
  +100 to Life
  Elemental Resists +15%
  +5 to Light Radius
  Socketed (2)

 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance

  >15% poison pierce
 • Sockets/Jewels: Nef rune
 • MO: All res > Poison Spell dmg > MF
 • Blessing: all Shimmering

NecrolyteShowcase:


Đánh giá:
Sức mạnh: 8/10
Support: 8/10

Bonuses
 • Starts with 200 energy, +20 energy per level > Level 140 nhận được 3000 Energy
 • Unearthly Power: +250 energy factor to spell damage, +5 per level > Level 140 nhận được 950 EF
 • Warp Armor: total defense +250%, +10% per level > Level 140 nhận được > 1650 TCD

Skills
 • HUNTING BANSHEE : tạo quả cầu bay ngẫu nhiên đến mục tiêu và nổ
 • MIASMA: debuff - tạo một vùng làm yếu kẻ thù, gây poison dmg.
 • HAILSTORM: tạo mưa băng
 • VENOMOUS SPIRIT : spell poison gây dmg cao.

Breakpoints
⦁ Cast Speed: 86 FCR cho 11 frame, 138 FCR cho 10 frame.

Early Game Gear

 • Weapon:
  Herr Donner
  Herr Donner
  Long Sword (4)

  Required Level: 8
  Required Strength: (58-72)
  One-Hand Damage: 10 to 12
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +1 to All Skills
  +(6 to 10)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(11 to 20) to Energy
  Physical Resist 1%
  2% Reanimate as: Dark Templar
  -(20 to 1)% Magic Find
  Requirements -(20 to 1)%
  Socketed (2)

  Required Level: 26
  Required Strength: (77-97)
  One-Hand Damage: 18 to 21
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +(1 to 2) to All Skills
  +(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(21 to 30) to Energy
  Physical Resist 2%
  3% Reanimate as: Dark Templar
  -(30 to 11)% Magic Find
  Requirements -(30 to 11)%
  Socketed (4)

  Required Level: 45
  Required Strength: (140-181)
  One-Hand Damage: 28 to 33
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +2 to All Skills
  +(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(31 to 40) to Energy
  Physical Resist 3%
  4% Reanimate as: Dark Templar
  -(35 to 16)% Magic Find
  Requirements -(35 to 16)%
  Socketed (5)

  Required Level: 54
  Required Strength: (256-337)
  One-Hand Damage: 33 to 39
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +3 to All Skills
  +(31 to 35)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(41 to 50) to Energy
  Physical Resist 4%
  5% Reanimate as: Dark Templar
  -(40 to 21)% Magic Find
  Requirements -(40 to 21)%
  Socketed (6)

 • Shield:
  Destroying Angel
  Destroying Angel
  Small Shield (4)

  Required Level: 2
  Required Strength: 15
  Required Dexterity: 34
  Defense: (59-65) to (112-123)
  Chance to Block: class%
  Adds 50 poison damage over 2 seconds
  +(6 to 10)% to Poison Spell Damage
  -3% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (4 to 5)%
  +(12 to 23)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(21 to 25)%
  Requirements +10%
  Socketed (1)

  Required Level: 20
  Required Strength: 24
  Required Dexterity: 55
  Defense: (229-248) to (363-392)
  Chance to Block: class%
  Adds 150 poison damage over 2 seconds
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  -6% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (8 to 9)%
  +(35 to 46)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(31 to 35)%
  Requirements +20%
  Socketed (3)

  Required Level: 37
  Required Strength: 55
  Required Dexterity: 124
  Defense: (581-621) to (880-941)
  Chance to Block: class%
  Adds 300 poison damage over 2 seconds
  +(26 to 30)% to Poison Spell Damage
  -9% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (12 to 15)%
  +(58 to 69)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(41 to 45)%
  Requirements +30%
  Socketed (4)

  Required Level: 46
  Required Strength: 126
  Required Dexterity: 278
  Defense: (858-914) to (1287-1371)
  Chance to Block: class%
  Adds 600 poison damage over 2 seconds
  +(36 to 40)% to Poison Spell Damage
  -12% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (16 to 20)%
  +(69 to 80)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(46 to 50)%
  Requirements +40%
  Socketed (4)

 • Body Armor:
  Queen of Glass
  Queen of Glass
  Ancient Armor (4)

  Required Level: 11
  Required Strength: (82-86)
  Defense: (286-313) to (572-625)
  15% Cast Speed
  -(6 to 8)% to Enemy Elemental Resistances
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(151 to 250) to Mana
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Durability -90%
  Requirements -(15 to 11)%
  Socketed (2)

  Required Level: 30
  Required Strength: (107-112)
  Defense: (817-881) to (1562-1684)
  25% Cast Speed
  -(11 to 13)% to Enemy Elemental Resistances
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(351 to 450) to Mana
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Durability -90%
  Requirements -(25 to 21)%
  Socketed (4)

  Required Level: 47
  Required Strength: (195-207)
  Defense: (1894-2021) to (3555-3794)
  35% Cast Speed
  -(16 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(551 to 650) to Mana
  Cold Resist +(41 to 45)%
  Lightning Resist +(41 to 45)%
  Durability -90%
  Requirements -(35 to 31)%
  Socketed (5)

  Required Level: 54
  Required Strength: (373-398)
  Defense: (2738-2910) to (5136-5459)
  40% Cast Speed
  -(18 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(651 to 750) to Mana
  Cold Resist +(46 to 50)%
  Lightning Resist +(46 to 50)%
  Durability -90%
  Requirements -(40 to 36)%
  Socketed (6)

 • Helm:
  The Celestial Crown
  The Celestial Crown
  Circlet (4)

  Required Level: 4
  Required Dexterity: 14
  Defense: (22 to 47)
  +30 Energy Factor to Spell Damage
  +(7 to 12)% to Cold Spell Damage
  -(2 to 3)% to Enemy Cold Resistance
  +(11 to 20) to Energy
  Cold Resist +30%
  Socketed (1)

  Required Level: 22
  Required Dexterity: 29
  Defense: (61 to 113)
  +60 Energy Factor to Spell Damage
  +(15 to 20)% to Cold Spell Damage
  -(5 to 6)% to Enemy Cold Resistance
  +(21 to 30) to Energy
  Cold Resist +60%
  Socketed (2)

  Required Level: 39
  Required Dexterity: 69
  Defense: (126 to 225)
  +90 Energy Factor to Spell Damage
  +(23 to 28)% to Cold Spell Damage
  -(7 to 10)% to Enemy Cold Resistance
  +(31 to 40) to Energy
  Cold Resist +90%
  Socketed (3)

  Required Level: 48
  Required Dexterity: 147
  Defense: (173 to 304)
  +120 Energy Factor to Spell Damage
  +(31 to 36)% to Cold Spell Damage
  -(11 to 13)% to Enemy Cold Resistance
  +(41 to 50) to Energy
  Cold Resist +120%
  Socketed (4)

 • Gloves:
  Vilehand
  Vilehand
  Leather Gloves (4)

  Required Level: 1
  Required Strength: 10
  Defense: (6 to 8)
  +(6 to 10)% Bonus to Poison Skill Duration
  Adds 25 poison damage over 1 seconds
  +(6 to 10)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (31 to 35)%
  Socketed (1)

  Required Level: 17
  Required Strength: 15
  Defense: (70 to 75)
  +(0 to 1) to All Skills
  +(11 to 15)% Bonus to Poison Skill Duration
  Adds 50 poison damage over 1 seconds
  +(11 to 15)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (36 to 40)%
  Socketed (2)

  Required Level: 34
  Required Strength: 31
  Defense: (176 to 184)
  +1 to All Skills
  +(16 to 20)% Bonus to Poison Skill Duration
  Adds 100 poison damage over 1 seconds
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (41 to 45)%
  Socketed (3)

  Required Level: 43
  Required Strength: 64
  Defense: (243 to 258)
  +1 to All Skills
  +(21 to 25)% Bonus to Poison Skill Duration
  Adds 225 poison damage over 1 seconds
  +(21 to 25)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (46 to 50)%
  Socketed (4)

 • Boots:
  Rabbit's Foot
  Rabbit's Foot
  Boots (4)

  Required Level: 1
  Required Strength: 10
  Defense: (8 to 14)
  (0 to 40)% Movement Speed
  +10% to Spell Damage
  +5 Maximum Stamina
  (6 to 8)% Chance of Uninterruptable Attack
  (1 to 5)% Gold Find
  (1 to 5)% Magic Find
  Socketed (1)

  Required Level: 17
  Required Strength: 18
  Defense: (75 to 88)
  (0 to 40)% Movement Speed
  +12% to Spell Damage
  +10 Maximum Stamina
  (10 to 12)% Chance of Uninterruptable Attack
  (5 to 10)% Gold Find
  (5 to 10)% Magic Find
  Socketed (2)

  Required Level: 34
  Required Strength: 37
  Defense: (184 to 215)
  (0 to 40)% Movement Speed
  +16% to Spell Damage
  +15 Maximum Stamina
  (14 to 16)% Chance of Uninterruptable Attack
  (15 to 20)% Gold Find
  (15 to 20)% Magic Find
  Socketed (3)

  Required Level: 43
  Required Strength: 77
  Defense: (258 to 296)
  (0 to 40)% Movement Speed
  +20% to Spell Damage
  +20 Maximum Stamina
  (18 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
  (25 to 30)% Gold Find
  (25 to 30)% Magic Find
  Socketed (4)

 • Belt:
  Moonwrap
  Moonwrap
  Sash (4)

  Required Level: 1
  Required Strength: 9
  Defense: (16-18) to (20-21)
  5% Cast Speed
  +3% to Spell Damage
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(11 to 15)%
  Lightning Resist +(11 to 15)%
  Socketed (1)

  Required Level: 17
  Required Strength: 13
  Defense: (119-129) to (131-141)
  15% Cast Speed
  +9% to Spell Damage
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)

  Required Level: 35
  Required Strength: 28
  Defense: (331-353) to (370-395)
  25% Cast Speed
  +15% to Spell Damage
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Socketed (2)

  Required Level: 43
  Required Strength: 58
  Defense: (493-524) to (542-576)
  30% Cast Speed
  +20% to Spell Damage
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(36 to 40)%
  Lightning Resist +(36 to 40)%
  Socketed (2)

 • Amulet: +3 rare amulet, 10% cold pierce
 • Sockets/Jewels: weapon ép P.Diamond, armor ép P.Topaz
 • MO: Cold Spell dmg, MF

Mid Game Gear

 • Weapon: Sacred Crafted Crystal Sword: +3 All Skill, 23% cold pierce, 30% spell damage
 • Shield: Sacred Crafted Bone Shield: +2 All skill, 8% cold pierce
 • Body Armor: Sacred Crafted Light Plate: + 2 All Skill, 10% AA, ED, 8% cold pierce
 • Helm: Sacred Crafted Circle: +3 All Skill, 8% cold pierce, ED
 • Gloves: Sacred Crafted Gauntlet: 23% cold pierce
 • Boots: Sacred Crafted Greaves,8% cold pierce hoặc Nih RW Boots
 • Belt: Sacred Crafted Plated Belt: 18% cold pierce
 • Amulet: Black Dwaft, rare amulet +3 All Skill, 20% cold pierce
 • Sockets/Jewels: Nih Rune
 • MO: All res > Cold spell dmg > MF
 • Blessing: all Sacred

End Game Gear

 • Weapon:
  Eternal Vigil
  Eternal Vigil
  War Sword (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 1162
  One-Hand Damage: 46 to 50
  Strength Damage Bonus: (20/256 per Strength)%
  +200 Strength Factor to Spell Damage
  3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
  +(3 to 5) to All Skills
  +(31 to 40)% to Spell Damage
  -(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
  +(400 to 500) to Mana
  Requirements +100%
  Socketed (3)

  ,
  Astral Blade
  Astral Blade
  Crystal Sword (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Dexterity: 510
  One-Hand Damage: 40 to 42
  Dexterity Damage Bonus: (20/256 per Dexterity)%
  +1 Hunting Banshee/Elemental Projectile
  +(100 to 125) Energy Factor to Spell Damage
  15% Chance to cast level 60 Hunting Banshee on Melee Attack
  15% Chance to cast level 60 Elemental on Melee Attack
  5% Chance to cast level 13 Mythal on Kill
  100% Attack Speed
  +(20 to 25)% to Fire Spell Damage
  +(20 to 25)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  Socketed (6)

 • Shield:
  Avatar
  Avatar
  Shields

  'Qor'
  Runeword Level: 100
  +1 to All Skills
  45% Cast Speed
  45% Hit Recovery
  -(25 to 30)% to Enemy Fire Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Lightning Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Cold Resistance
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (16 to 25)% Magic Find
  Requirements +33%
 • Body Armor:
  Icetomb
  Icetomb
  Field Plate (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 589
  Defense: (5937-7017) to (7053-8335)
  +50 Energy Factor to Spell Damage
  +(1 to 2) to All Skills
  +(20 to 30)% to Cold Spell Damage
  -(20 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  +(31 to 40) to all Attributes
  Maximum Fire Resist -1%
  Cannot Be Frozen
  Total Character Defense 30%
  5% Reanimate as: Frozen Lord
  Attacker Takes Cold Damage of 1000
  Socketed (6)

 • Helm:
  Indigo
  Indigo
  Circlets

  'Shaad'
  Runeword Level: 100
  +100 Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  50% Cast Speed
  -(13 to 15)% to Enemy Elemental Resistances
  +20% Enhanced Defense
  -500 Defense
  Maximum Elemental Resists +5%
  Requirements -100%
  ,
  Shiverhood
  Shiverhood
  Full Helm (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 273
  Defense: (3596-4541) to (3818-4803)
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  +(1 to 2) to All Skills
  +(20 to 30)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(15 to 20) to Winter Avatar
  +(25 to 50)% to Summoned Minion Life
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  +(600 to 1000) Defense
  Maximum Mana (10 to 20)%
  +100 Life on Attack
  Requirements -50%
  Socketed (4)

 • Gloves: Sacred Crafted Gauntlet: 23% cold pierce
 • Boots:
  Spirit Walker
  Spirit Walker
  Heavy Boots (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 492
  Defense: (696 to 737)
  +1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
  +(75 to 150) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  (0 to 40)% Movement Speed
  Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
  -15% to Enemy Elemental Resistances
  +35% to Physical/Magic Spell Damage
  Socketed (4)

 • Belt:
  Dementia
  Dementia
  Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 634
  Defense: (3111-3348) to (3272-3524)
  -(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(15 to 25) to Fowl Fight
  Slow Target 5%
  +(120 to 140)% Enhanced Defense
  +500 Defense
  Maximum Life 5%
  Maximum Elemental Resists +1%
  Physical Resist 5%
  Requirements +20%
  Socketed (2)

  ,
  Lunar Eclipse
  Lunar Eclipse
  Light Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 490
  Defense: (2091-2422) to (2171-2514)
  +(51 to 60) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  30% Hit Recovery
  +(10 to 15)% to Spell Damage
  +(90 to 120)% Enhanced Defense
  +(40 to 50) to Energy
  +100 to Life
  Elemental Resists +15%
  +5 to Light Radius
  Socketed (2)

 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance

  >15% cold pierce
 • Sockets/Jewels: Nih rune
 • MO: All res > Cold Spell dmg > MF
 • Blessing: all Sacred
Edited by BoneSpirit 2 months.
User avatar
BoneSpirit
Core Lord
366 | 8
Giữ chỗ cho A1 merc
User avatar
BoneSpirit
Core Lord
366 | 8

Fighter MageShowcase: https://www.youtube.com/watch?v=ZmwD_jPMcyY

Đánh giá:
Sức mạnh: 5/10
Support: 10/10

Bonuses
 • Starts with 20 energy, +4 energy per level > Level 140 được 580 energy
 • Suppression: crushing blow 25%, +1% per 5 levels > Level 140 được 53% CB
 • Grit: damage reduced by 25%, +1% per 5 levels > Level 140 được 53% PS

Skills
 • Blood thorns: melee attack gây fire spell dmg, gây dmg 4 lần trên mỗi attack.
 • Glacial Nova: tạo vụ nổ nova, đóng băng kẻ thù.
 • Fortress: tạo ra các tháp canh bắn tên vào kẻ thù.
 • Chronofield: Debuff - giảm physical res và slow kẻ thù.

Breakpoints
FHR: 142 cho 6 frame
Attack speed:
Khi cầm Spetum 89 cho 10fpa, 149 cho 9fpa
Khi cầm Short Spear 125 cho 10fpa, 208 cho 9fpa

Early Game Gear

 • Weapon:
  Ravenbeak
  Ravenbeak
  Spear (4)

  Required Level: 1
  Two-Hand Damage: (5-6) to (32-43)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  15% Chance to cast level 15 Flamefront on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(18 to 35)% Enhanced Damage
  +(21 to 30) to Maximum Damage
  (5 to 8)% Life stolen per Hit
  (5 to 8)% to Dexterity
  +(21 to 30) to Dexterity
  (11 to 15)% Magic Find
  Socketed (2)

  Required Level: 18
  Required Strength: 18
  Required Dexterity: 18
  Two-Hand Damage: (15-16) to (52-63)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 20 Flamefront on Melee Attack
  30% Attack Speed
  +(52 to 69)% Enhanced Damage
  +(31 to 40) to Maximum Damage
  (9 to 13)% Life stolen per Hit
  (9 to 12)% to Dexterity
  +(41 to 60) to Dexterity
  (21 to 25)% Magic Find
  Socketed (4)

  Required Level: 36
  Required Strength: 49
  Required Dexterity: 49
  Two-Hand Damage: (33-36) to (84-96)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  30% Chance to cast level 30 Flamefront on Melee Attack
  45% Attack Speed
  +(87 to 103)% Enhanced Damage
  +(41 to 50) to Maximum Damage
  (15 to 18)% Life stolen per Hit
  (13 to 16)% to Dexterity
  +(71 to 90) to Dexterity
  (31 to 35)% Magic Find
  Socketed (5)

  Required Level: 46
  Required Strength: 104
  Required Dexterity: 104
  Two-Hand Damage: (44-48) to (110-123)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  40% Chance to cast level 40 Flamefront on Melee Attack
  60% Attack Speed
  +(104 to 120)% Enhanced Damage
  +(51 to 60) to Maximum Damage
  (21 to 25)% Life stolen per Hit
  (17 to 20)% to Dexterity
  +(101 to 120) to Dexterity
  (36 to 40)% Magic Find
  Socketed (6)

  hoặc
  Fangspear
  Fangspear
  Spetum (4)

  Required Level: 7
  Required Strength: 42
  Required Dexterity: 63
  Two-Hand Damage: (17-20) to (44-56)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  10% Chance to cast level 5 Miasma on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(30 to 46)% Enhanced Damage
  Adds (8 to 10)-(21 to 30) damage
  (61 to 100)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(1 to 3) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(11 to 15) Life after each Kill
  Socketed (2)

  Required Level: 25
  Required Strength: 70
  Required Dexterity: 97
  Two-Hand Damage: (33-40) to (86-101)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  15% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  30% Attack Speed
  +(64 to 80)% Enhanced Damage
  Adds (11 to 15)-(31 to 40) damage
  (141 to 180)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(4 to 8) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(21 to 25) Life after each Kill
  Socketed (4)

  Required Level: 44
  Required Strength: 144
  Required Dexterity: 193
  Two-Hand Damage: (63-71) to (143-161)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 18 Miasma on Melee Attack
  45% Attack Speed
  +(98 to 114)% Enhanced Damage
  Adds (16 to 20)-(41 to 50) damage
  (221 to 260)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(9 to 13) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(31 to 35) Life after each Kill
  Socketed (5)

  Required Level: 53
  Required Strength: 288
  Required Dexterity: 382
  Two-Hand Damage: (83-97) to (184-203)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  25% Chance to cast level 25 Miasma on Melee Attack
  60% Attack Speed
  +(115 to 132)% Enhanced Damage
  Adds (21 to 30)-(51 to 60) damage
  (261 to 300)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(14 to 18) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(36 to 40) Life after each Kill
  Socketed (6)

 • Body Armor:
  Dragon's Blood
  Dragon's Blood
  Light Plate (4)

  Required Level: 8
  Required Strength: 79
  Defense: (241-284) to (487-573)
  4% Chance to cast level 8 Wrath on Melee Attack
  15% Cast Speed
  +(31 to 50)% Damage to Demons
  +(11 to 15)% to Fire Spell Damage
  +(11 to 15)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(24 to 46)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Vitality
  +(16 to 25) Life after each Demon Kill
  Socketed (2)

  Required Level: 25
  Required Strength: 116
  Defense: (806-915) to (1526-1733)
  6% Chance to cast level 18 Wrath on Melee Attack
  25% Cast Speed
  +(71 to 90)% Damage to Demons
  +(16 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(69 to 92)% Enhanced Defense
  +(41 to 45) to Vitality
  +(36 to 45) Life after each Demon Kill
  Socketed (4)

  Required Level: 43
  Required Strength: 244
  Defense: (2057-2268) to (3809-4199)
  8% Chance to cast level 32 Wrath on Melee Attack
  35% Cast Speed
  +(111 to 130)% Damage to Demons
  +(21 to 25)% to Fire Spell Damage
  +(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(115 to 137)% Enhanced Defense
  +(51 to 55) to Vitality
  +(56 to 65) Life after each Demon Kill
  Socketed (5)

  Required Level: 51
  Required Strength: 506
  Defense: (3094-3380) to (5716-6245)
  10% Chance to cast level 45 Wrath on Melee Attack
  40% Cast Speed
  +(131 to 150)% Damage to Demons
  +(26 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(26 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(138 to 160)% Enhanced Defense
  +(56 to 60) to Vitality
  +(66 to 75) Life after each Demon Kill
  Socketed (6)

 • Helm:
  Lanterne Rouge
  Lanterne Rouge
  Great Helm (4)

  Required Level: 8
  Required Strength: 67
  Defense: (109-126) to (161-185)
  4% Chance to cast level 10 Flamefront on Melee Attack
  10% Attack Speed
  -3% to Enemy Fire Resistance
  +(12 to 29)% Enhanced Defense
  +15 Life Regenerated per Second
  Socketed (1)

  Required Level: 25
  Required Strength: 99
  Defense: (388-430) to (536-594)
  6% Chance to cast level 16 Flamefront on Melee Attack
  20% Attack Speed
  -6% to Enemy Fire Resistance
  +(47 to 63)% Enhanced Defense
  +20 Life Regenerated per Second
  Socketed (3)

  Required Level: 43
  Required Strength: 207
  Defense: (990-1077) to (1343-1461)
  8% Chance to cast level 22 Flamefront on Melee Attack
  30% Attack Speed
  -9% to Enemy Fire Resistance
  +(81 to 97)% Enhanced Defense
  +25 Life Regenerated per Second
  Socketed (4)

  Required Level: 51
  Required Strength: 429
  Defense: (1481-1600) to (1999-2161)
  10% Chance to cast level 28 Flamefront on Melee Attack
  40% Attack Speed
  -12% to Enemy Fire Resistance
  +(98 to 114)% Enhanced Defense
  +30 Life Regenerated per Second
  Socketed (4)

 • Gloves:
  Toorc's Gift
  Toorc's Gift
  Heavy Gloves (4)

  Required Level: 3
  Required Strength: 24
  Defense: (15-18) to (30-34)
  2% Chance to cast level 1 Glacial Nova on Melee Attack
  5% Attack Speed
  Stun Attack
  +(12 to 29)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(11 to 15)%
  Socketed (1)

  Required Level: 20
  Required Strength: 35
  Defense: (129-143) to (160-177)
  3% Chance to cast level 2 Glacial Nova on Melee Attack
  15% Attack Speed
  Adds (21 to 30)-(31 to 50) cold damage
  Stun Attack
  +(47 to 63)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)

  Required Level: 38
  Required Strength: 74
  Defense: (376-409) to (448-488)
  4% Chance to cast level 3 Glacial Nova on Melee Attack
  25% Attack Speed
  Adds (71 to 90)-(91 to 125) cold damage
  Stun Attack
  +(81 to 97)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Socketed (3)

  Required Level: 46
  Required Strength: 154
  Defense: (568-614) to (685-740)
  5% Chance to cast level 3 Glacial Nova on Melee Attack
  30% Attack Speed
  Adds (161 to 200)-(201 to 250) cold damage
  Stun Attack
  +(98 to 114)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(36 to 40)%
  Socketed (4)

 • Boots:
  Wake of Destruction
  Wake of Destruction
  Greaves (4)

  Required Level: 9
  Required Strength: 60
  Defense: (90-102) to (135-152)
  +(3 to 5)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(6 to 8)% to Fire Spell Damage
  +(6 to 8)% to Poison Spell Damage
  +(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(24 to 40)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Requirements -20%
  Socketed (1)

  Required Level: 27
  Required Strength: 84
  Defense: (333-369) to (462-512)
  +(9 to 11)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 12)% to Fire Spell Damage
  +(10 to 12)% to Poison Spell Damage
  +(15 to 17)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(58 to 75)% Enhanced Defense
  +(26 to 30) to Energy
  Requirements -25%
  Socketed (2)

  Required Level: 44
  Required Strength: 164
  Defense: (854-930) to (1152-1254)
  +(15 to 17)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(14 to 16)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 16)% to Poison Spell Damage
  +(19 to 21)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(92 to 109)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Requirements -30%
  Socketed (3)

  Required Level: 52
  Required Strength: 292
  Defense: (1274-1378) to (1713-1853)
  +(18 to 20)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(18 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(18 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(23 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(109 to 126)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Requirements -40%
  Socketed (4)

 • Belt:
  Aerin Orbiter
  Aerin Orbiter
  Belt (4)

  Required Level: 5
  Required Strength: 45
  Defense: (88-96) to (121-132)
  5% Cast Speed
  +(4 to 5)% to Fire Spell Damage
  +(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
  +(4 to 5)% to Cold Spell Damage
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Energy
  Elemental Resists +(3 to 5)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
  Socketed (1)

  Required Level: 22
  Required Strength: 67
  Defense: (310-334) to (389-419)
  15% Cast Speed
  +(8 to 9)% to Fire Spell Damage
  +(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
  +(8 to 9)% to Cold Spell Damage
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Elemental Resists +(9 to 11)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
  Socketed (2)

  Required Level: 40
  Required Strength: 139
  Defense: (754-805) to (938-1001)
  25% Cast Speed
  +(12 to 13)% to Fire Spell Damage
  +(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
  +(12 to 13)% to Cold Spell Damage
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Elemental Resists +(15 to 17)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
  Socketed (2)

  Required Level: 48
  Required Strength: 288
  Defense: (1104-1173) to (1358-1443)
  30% Cast Speed
  +(14 to 15)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
  +(14 to 15)% to Cold Spell Damage
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Elemental Resists +(18 to 20)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
  Socketed (2)

 • Amulet: Rare Amulet +3, 10% spell, 10% fire pierce, banish on striking.
 • Sockets/Jewels: P.Diamond cho vũ khí, Ral Rune cho Armor.
 • MO: All res > Fire Spell dmg > FHR

Mid Game Gear

 • Weapon: Fascinating Crafted Spetum: Balefire procs, high fire pierce, fire spell
 • Body Armor: Fascinating Crafted Light Plate: +2 All Skills, 8% fire pierce, ED, FHR, Flat life
 • Helm: Fascinating Crafted Circle: +3 All Skills, >8% fire pierce, ED
 • Gloves: Fascinating Crafted Gauntlet: 10% Spell Damage, >15% fire pierce, ED
 • Boots: Fascinating Crafted Greaves: 8% fire pierce, Run Speed, FHR, ED
 • Belt: Fascinating Crafted Plated Belt: 10% Spell Damage, >15% fire pierce, ED, FHR
 • Amulet: Rare Amulet +3 All skills, 10% fire pierce, 10% Spell
 • Blessing: Fascinating
 • Sockets/Jewels: P.Diamond cho vũ khí, Ral Rune cho Armor.
 • MO: All res > Fire Spell dmg > FHR

End Game Gear

 • Weapon:
  Vizjerei Fury
  Vizjerei Fury
  Short Spear (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Dexterity: 1386
  Throw Damage: 69 to 80
  One-Hand Damage: 45 to 50
  Dexterity Damage Bonus: (20/256 per Dexterity)%
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  25% Chance to cast level 60 Trinity Beam on Melee Attack
  Ignore Target's Defense
  -33% to Enemy Fire Resistance
  -33% to Enemy Lightning Resistance
  -33% to Enemy Cold Resistance
  (20 to 25)% to Dexterity
  (20 to 25)% to Vitality
  Maximum Elemental Resists +2%
  Physical Resist 10%
  +(60 to 100) Life after each Kill
  Requirements +200%
  Socketed (3)

  > 25% Ctc lvl 60 Trinity Beam > cho proc ngon, fire pierce và %dex, đặc biệt là Ignore Target's Defense > hỗ trợ fortress deal dmg.
 • Body Armor: Fascinating Crafted Light Plate: +2 All Skills, 8% fire pierce, ED, FHR, Flat life
 • Helm:
  Reapers
  Reapers
  Full Helm (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 546
  Defense: (3268-3677) to (3511-3950)
  4% Chance to cast level 40 Fire Cannonade on Kill
  +1 to All Skills
  +167 fire damage
  +(13 to 20)% to Fire Spell Damage
  -(7 to 18)% to Enemy Fire Resistance
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  Maximum Fire Resist +5%
  Socketed (4)

  hoặc
  Radiance
  Radiance
  Tiara (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Dexterity: 392
  Defense: (725 to 820)
  +4 Energy Factor per 1 Light Radius
  +3% Fire Spell Damage per 1 Light Radius
  -1% Cold Spell Damage per 1 Light Radius

  +(2 to 3) to All Skills
  -(15 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  Physical Resist 10%
  Cannot Be Frozen
  -5% to All Vendor Prices
  Socketed (4)

 • Gloves: Fascinating Crafted Gauntlet: 10% Spell Damage, >15% fire pierce, ED
 • Boots:
  Rodeo's Tramplers
  Rodeo's Tramplers
  Greaves (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 595
  Defense: (1819-2315) to (2052-2612)
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  +1 to All Skills
  (20 to 60)% Movement Speed
  +(10 to 25)% to Fire Spell Damage
  -(5 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  +(15 to 25) to Death Blossom
  +(120 to 180)% Enhanced Defense
  +(400 to 500) to Mana
  Maximum Fire Resist +1%
  Socketed (4)

 • Belt: Fascinating Crafted Plated Belt: 10% Spell Damage, >15% fire pierce, ED, FHR
 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance

  >25% fire spell, >15% fire pierce
 • Sockets/Jewels: Zod Crafted Jewel với >10EF, 2% spell, nhiều IAS càng tốt.
 • MO: All res > Fire Spell dmg > FHR, vói vũ khí thì ép IAS.

Support Gear

 • Weapon:
  Fangspear
  Fangspear
  Spetum (4)

  Required Level: 7
  Required Strength: 42
  Required Dexterity: 63
  Two-Hand Damage: (17-20) to (44-56)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  10% Chance to cast level 5 Miasma on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(30 to 46)% Enhanced Damage
  Adds (8 to 10)-(21 to 30) damage
  (61 to 100)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(1 to 3) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(11 to 15) Life after each Kill
  Socketed (2)

  Required Level: 25
  Required Strength: 70
  Required Dexterity: 97
  Two-Hand Damage: (33-40) to (86-101)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  15% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  30% Attack Speed
  +(64 to 80)% Enhanced Damage
  Adds (11 to 15)-(31 to 40) damage
  (141 to 180)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(4 to 8) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(21 to 25) Life after each Kill
  Socketed (4)

  Required Level: 44
  Required Strength: 144
  Required Dexterity: 193
  Two-Hand Damage: (63-71) to (143-161)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 18 Miasma on Melee Attack
  45% Attack Speed
  +(98 to 114)% Enhanced Damage
  Adds (16 to 20)-(41 to 50) damage
  (221 to 260)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(9 to 13) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(31 to 35) Life after each Kill
  Socketed (5)

  Required Level: 53
  Required Strength: 288
  Required Dexterity: 382
  Two-Hand Damage: (83-97) to (184-203)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  25% Chance to cast level 25 Miasma on Melee Attack
  60% Attack Speed
  +(115 to 132)% Enhanced Damage
  Adds (21 to 30)-(51 to 60) damage
  (261 to 300)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(14 to 18) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(36 to 40) Life after each Kill
  Socketed (6)

  > Miasma giảm dmg và AR, slow quái rất mạnh > slow đc 4s
 • Body Armor:
  Razorspine
  Razorspine
  Hard Leather Armor (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 486
  Defense: (3714-4372) to (3961-4663)
  Indestructible
  20% Chance to cast level 7 Spike Nova when Struck
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(41 to 50) to Strength
  +(100 to 150) Life Regenerated per Second
  Physical Resist 15%
  Socketed (6)

  > hỗ trợ slow quái
 • Helm:
  Bogspitter
  Bogspitter
  Helms

  'Yul'
  Runeword Level: 100
  20% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  +1 to All Skills
  Adds 299-895 poison damage over 5 seconds
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  > Miasma được hỗ trợ bởi vũ khí
 • Gloves:
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 5%
  Target Takes Additional Damage of 25
  > slow quái
 • Boots:
  Shrill Sacrament
  Shrill Sacrament
  Chain Boots (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 527
  Defense: (1625-1995) to (1762-2162)
  +50% Total Exorcism Damage
  10% Chance to cast level 20 Nightmare on Melee Attack
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(9 to 13) to Exorcism
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (15 to 25)% to Vitality
  +(40 to 100) Life after each Demon Kill
  Socketed (4)

  > Nightmare slow quái
 • Belt:
  Champion of the Triune
  Champion of the Triune
  Plated Belt (Sacred)

  Required Level: 115
  Required Strength: 606
  Defense: (6232-7132) to (6817-7717)
  Ethereal (Cannot be Repaired)
  6% Chance to cast level 1 Force Blast on Melee Attack
  5% Chance of Crushing Blow
  5% Deadly Strike
  +200% Enhanced Defense
  +(100 to 1000) Defense
  Elemental Resists -20%
  Physical Resist 5%
  Socketed (2)

  > Force Blast hỗ trợ giảm dmg, cast rate của quái.
 • Amulet:
  Niradyahk
  Niradyahk
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 80
  2% Chance to cast level 50 Psionic Storm on Melee Attack
  +2 to All Skills
  20% Cast Speed
  (31 to 40)% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  +250 to Life
  +250 to Mana
  3% Reanimate as: Dark Templar

  > thêm debuff duration
 • Sockets/Jewels: All Nih Rune > thêm duration debuff
 • MO: All res > Fire Spell dmg > FHR, vói vũ khí thì ép IAS.


ExemplarShowcase:

Đánh giá:
Sức mạnh: 7/10
Support: 0/10

Bonuses
 • Starts with 20 energy, +4 energy per level > Level 140 được 580 energy
 • Suppression: crushing blow 25%, +1% per 5 levels > Level 140 được 53% CB
 • Grit: damage reduced by 25%, +1% per 5 levels > Level 140 được 53% PS

Skills
 • RETALIATE: skill của holy melee pal, tạo nova đẩy lùi kẻ thù
 • GOREFEST: attack AOE, ND khá cao.
 • LIFEBLOOD: Regen máu cho bản thân
 • DISINTEGRATE: Spell magic gây dmg cao, phạm vi rất thấp

Breakpoints
FHR: 142 cho 6 frame
Attack speed:
Khi cầm Spetum 89 cho 10fpa, 149 cho 9fpa
Khi cầm Short Spear 125 cho 10fpa, 208 cho 9fpa

Early Game Gear

 • Weapon:
  Shieldcracker
  Shieldcracker
  Brandistock (4)

  Required Level: 5
  Required Strength: 30
  Required Dexterity: 46
  Two-Hand Damage: (9-10) to (33-45)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  +(61 to 80)% Enhanced Damage
  +(11 to 20) to Maximum Damage
  -(16 to 20)% Target Defense
  (51 to 80)% Bonus to Attack Rating
  (11 to 15)% to Strength
  (11 to 15)% to Dexterity
  +20 Life on Attack
  Socketed (2)

  Required Level: 23
  Required Strength: 55
  Required Dexterity: 75
  Two-Hand Damage: (24-27) to (82-96)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  +(91 to 110)% Enhanced Damage
  +(31 to 40) to Maximum Damage
  -(21 to 30)% Target Defense
  (91 to 120)% Bonus to Attack Rating
  (21 to 25)% to Strength
  (21 to 25)% to Dexterity
  +50 Life on Attack
  Socketed (4)

  Required Level: 42
  Required Strength: 116
  Required Dexterity: 153
  Two-Hand Damage: (48-52) to (146-163)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  +(121 to 140)% Enhanced Damage
  +(51 to 60) to Maximum Damage
  -(36 to 45)% Target Defense
  (131 to 160)% Bonus to Attack Rating
  (31 to 35)% to Strength
  (31 to 35)% to Dexterity
  +75 Life on Attack
  Socketed (5)

  Required Level: 51
  Required Strength: 234
  Required Dexterity: 306
  Two-Hand Damage: (65-70) to (209-227)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  +(151 to 170)% Enhanced Damage
  +(81 to 90) to Maximum Damage
  -(51 to 60)% Target Defense
  (171 to 200)% Bonus to Attack Rating
  (36 to 40)% to Strength
  (36 to 40)% to Dexterity
  +100 Life on Attack
  Socketed (6)

  ,
  Fangspear
  Fangspear
  Spetum (4)

  Required Level: 7
  Required Strength: 42
  Required Dexterity: 63
  Two-Hand Damage: (17-20) to (44-56)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  10% Chance to cast level 5 Miasma on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(30 to 46)% Enhanced Damage
  Adds (8 to 10)-(21 to 30) damage
  (61 to 100)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(1 to 3) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(11 to 15) Life after each Kill
  Socketed (2)

  Required Level: 25
  Required Strength: 70
  Required Dexterity: 97
  Two-Hand Damage: (33-40) to (86-101)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  15% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  30% Attack Speed
  +(64 to 80)% Enhanced Damage
  Adds (11 to 15)-(31 to 40) damage
  (141 to 180)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(4 to 8) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(21 to 25) Life after each Kill
  Socketed (4)

  Required Level: 44
  Required Strength: 144
  Required Dexterity: 193
  Two-Hand Damage: (63-71) to (143-161)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 18 Miasma on Melee Attack
  45% Attack Speed
  +(98 to 114)% Enhanced Damage
  Adds (16 to 20)-(41 to 50) damage
  (221 to 260)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(9 to 13) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(31 to 35) Life after each Kill
  Socketed (5)

  Required Level: 53
  Required Strength: 288
  Required Dexterity: 382
  Two-Hand Damage: (83-97) to (184-203)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  25% Chance to cast level 25 Miasma on Melee Attack
  60% Attack Speed
  +(115 to 132)% Enhanced Damage
  Adds (21 to 30)-(51 to 60) damage
  (261 to 300)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(14 to 18) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(36 to 40) Life after each Kill
  Socketed (6)

  ,
  Death Pit Stake
  Death Pit Stake
  Pike (4)

  Required Level: 10
  Required Strength: (45-48)
  Required Dexterity: (68-71)
  Two-Hand Damage: (12-16) to (34-47)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  14% Chance to cast level 4 Arachnomancy on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(35 to 57)% Enhanced Damage
  Adds (2 to 4)-(6 to 15) damage
  +(11 to 15)% to Poison Spell Damage
  +(3 to 6) to Divine Judgment (Paladin Only)
  Poison Length Reduced by 30%
  Requirements -(15 to 11)%
  Socketed (2)

  Required Level: 29
  Required Strength: (63-67)
  Required Dexterity: (88-93)
  Two-Hand Damage: (33-45) to (91-109)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  16% Chance to cast level 17 Arachnomancy on Melee Attack
  25% Attack Speed
  +(81 to 103)% Enhanced Damage
  Adds (6 to 15)-(21 to 30) damage
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(7 to 10) to Divine Judgment (Paladin Only)
  Poison Length Reduced by 45%
  Requirements -(25 to 21)%
  Socketed (4)

  Required Level: 47
  Required Strength: (111-118)
  Required Dexterity: (150-160)
  Two-Hand Damage: (72-87) to (171-199)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  18% Chance to cast level 30 Arachnomancy on Melee Attack
  35% Attack Speed
  +(126 to 149)% Enhanced Damage
  Adds (16 to 25)-(36 to 50) damage
  +(21 to 25)% to Poison Spell Damage
  +(11 to 14) to Divine Judgment (Paladin Only)
  Poison Length Reduced by 60%
  Requirements -(35 to 31)%
  Socketed (5)

  Required Level: 55
  Required Strength: (205-218)
  Required Dexterity: (274-293)
  Two-Hand Damage: (83-96) to (265-292)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 44 Arachnomancy on Melee Attack
  40% Attack Speed
  +(149 to 171)% Enhanced Damage
  Adds (31 to 40)-(61 to 70) damage
  +(26 to 30)% to Poison Spell Damage
  +(15 to 18) to Divine Judgment (Paladin Only)
  Poison Length Reduced by 75%
  Requirements -(40 to 36)%
  Socketed (6)

  ,
  Bonefiend
  Bonefiend
  Scythe (4)

  Required Level: 6
  Required Strength: 49
  Required Dexterity: 49
  Two-Hand Damage: (4-5) to (38-50)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  6% Chance to cast level 5 Crucify on Melee Attack
  +(24 to 40)% Enhanced Damage
  +(16 to 25) to Maximum Damage
  +(101 to 150)% Damage to Undead
  (7 to 10)% to Strength
  (2 to 3)% Reanimate as: Horror Archer
  Socketed (2)

  Required Level: 24
  Required Strength: 79
  Required Dexterity: 79
  Two-Hand Damage: (15-17) to (83-97)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  8% Chance to cast level 10 Crucify on Melee Attack
  +(58 to 75)% Enhanced Damage
  +(31 to 40) to Maximum Damage
  +(201 to 250)% Damage to Undead
  (15 to 18)% to Strength
  (5 to 6)% Reanimate as: Horror Archer
  Socketed (4)

  Required Level: 43
  Required Strength: 160
  Required Dexterity: 160
  Two-Hand Damage: (32-35) to (145-163)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  10% Chance to cast level 15 Crucify on Melee Attack
  +(92 to 109)% Enhanced Damage
  +(46 to 55) to Maximum Damage
  +(301 to 350)% Damage to Undead
  (23 to 26)% to Strength
  (8 to 9)% Reanimate as: Horror Archer
  Socketed (5)

  Required Level: 52
  Required Strength: 319
  Required Dexterity: 319
  Two-Hand Damage: (43-47) to (190-210)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  12% Chance to cast level 20 Crucify on Melee Attack
  +(109 to 126)% Enhanced Damage
  +(61 to 70) to Maximum Damage
  +(351 to 400)% Damage to Undead
  (27 to 30)% to Strength
  (9 to 10)% Reanimate as: Horror Archer
  Socketed (6)

 • Body Armor:
  Shroud Royal
  Shroud Royal
  Full Plate Mail (4)

  Required Level: 11
  Required Strength: 91
  Defense: (305-354) to (614-714)
  Additional Strength Damage Bonus: ((8 to 10)/256 Per Strength)%
  +(1 to 2) to Vanquish
  +(35 to 57)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (7 to 10)
  (6 to 8)% Gold Find
  (6 to 8)% Magic Find
  Socketed (2)

  Required Level: 28
  Required Strength: 134
  Defense: (984-1104) to (1878-2107)
  Additional Strength Damage Bonus: ((14 to 16)/256 Per Strength)%
  +(5 to 6) to Vanquish
  +(81 to 103)% Enhanced Defense
  (9 to 11)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (15 to 18)
  (10 to 12)% Gold Find
  (10 to 12)% Magic Find
  Socketed (4)

  Required Level: 46
  Required Strength: 281
  Defense: (2461-2711) to (4596-5064)
  Additional Strength Damage Bonus: ((20 to 22)/256 Per Strength)%
  +(9 to 10) to Vanquish
  +(126 to 149)% Enhanced Defense
  (15 to 17)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (23 to 26)
  (14 to 16)% Gold Find
  (14 to 16)% Magic Find
  Socketed (5)

  Required Level: 54
  Required Strength: 543
  Defense: (3675-3999) to (6849-7455)
  Additional Strength Damage Bonus: ((23 to 25)/256 Per Strength)%
  +(11 to 12) to Vanquish
  +(149 to 171)% Enhanced Defense
  (18 to 20)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (27 to 30)
  (18 to 20)% Gold Find
  (18 to 20)% Magic Find
  Socketed (6)

 • Helm:
  Haareis
  Haareis
  Diadem (4)

  Required Level: 10
  Required Dexterity: 28
  Defense: (36 to 80)
  1% Chance to cast level 1 Shackles of Ice on Melee Attack
  (4 to 5)% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  Adds 10-13 cold damage
  (2 to 4)% Life stolen per Hit
  (4 to 6)% to Strength
  (4 to 6)% to Dexterity
  (4 to 6)% to Vitality
  Cold Resist +(16 to 25)%
  Socketed (2)

  Required Level: 28
  Required Dexterity: 57
  Defense: (103 to 194)
  2% Chance to cast level 5 Shackles of Ice on Melee Attack
  (8 to 9)% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  Adds 35-40 cold damage
  (8 to 10)% Life stolen per Hit
  (7 to 9)% to Strength
  (7 to 9)% to Dexterity
  (7 to 9)% to Vitality
  Cold Resist +(36 to 45)%
  Socketed (2)

  Required Level: 46
  Required Dexterity: 137
  Defense: (215 to 386)
  3% Chance to cast level 9 Shackles of Ice on Melee Attack
  (12 to 13)% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  Adds 110-130 cold damage
  (14 to 16)% Life stolen per Hit
  (10 to 12)% to Strength
  (10 to 12)% to Dexterity
  (10 to 12)% to Vitality
  Cold Resist +(56 to 65)%
  Socketed (3)

  Required Level: 54
  Required Dexterity: 294
  Defense: (296 to 523)
  4% Chance to cast level 11 Shackles of Ice on Melee Attack
  (14 to 15)% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  Adds 350-380 cold damage
  (17 to 19)% Life stolen per Hit
  (13 to 15)% to Strength
  (13 to 15)% to Dexterity
  (13 to 15)% to Vitality
  Cold Resist +(66 to 75)%
  Socketed (4)

 • Gloves:
  Visegrip
  Visegrip
  Light Gauntlets (4)

  Required Level: 6
  Required Strength: 52
  Defense: (29 to 56)
  5% Chance to cast level 5 Crucify on Melee Attack
  +(3 to 4) to Maximum Damage
  -(50 to 21) to Monster Defense per Hit
  (4 to 5)% to Strength
  Socketed (1)

  Required Level: 24
  Required Strength: 76
  Defense: (120 to 176)
  6% Chance to cast level 10 Crucify on Melee Attack
  +(6 to 7) to Maximum Damage
  -(110 to 81) to Monster Defense per Hit
  (8 to 9)% to Strength
  Socketed (2)

  Required Level: 41
  Required Strength: 161
  Defense: (273 to 381)
  7% Chance to cast level 19 Crucify on Melee Attack
  +(8 to 9) to Maximum Damage
  -(170 to 141) to Monster Defense per Hit
  (12 to 13)% to Strength
  Socketed (3)

  Required Level: 50
  Required Strength: 333
  Defense: (375 to 522)
  8% Chance to cast level 30 Crucify on Melee Attack
  +(9 to 10) to Maximum Damage
  -(200 to 171) to Monster Defense per Hit
  (14 to 15)% to Strength
  Socketed (4)

 • Boots:
  Death Spur
  Death Spur
  Heavy Boots (4)

  Required Level: 3
  Required Strength: 28
  Defense: (27 to 39)
  1% Chance to cast level 6 Spike Nova on Kill
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(0.09375 per level) to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +(11 to 15) to Strength
  +(11 to 15) to Dexterity
  Socketed (1)

  Required Level: 20
  Required Strength: 41
  Defense: (109 to 141)
  1% Chance to cast level 10 Spike Nova on Kill
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(0.15625 per level) to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +(21 to 25) to Strength
  +(21 to 25) to Dexterity
  Socketed (2)

  Required Level: 38
  Required Strength: 87
  Defense: (248 to 310)
  1% Chance to cast level 14 Spike Nova on Kill
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(0.21875 per level) to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +(31 to 35) to Strength
  +(31 to 35) to Dexterity
  Socketed (3)

  Required Level: 46
  Required Strength: 179
  Defense: (346 to 427)
  1% Chance to cast level 16 Spike Nova on Kill
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(0.25 per level) to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +(36 to 40) to Strength
  +(36 to 40) to Dexterity
  Socketed (4)

 • Belt:
  Deadfall
  Deadfall
  Heavy Belt (4)

  Required Level: 7
  Required Strength: 63
  Defense: (135-159) to (178-210)
  1% Chance to cast level 2 Shower of Rocks on Kill
  1% Chance of Crushing Blow
  +(24 to 46)% Enhanced Defense
  +(16 to 25) to Strength
  Lightning Resist +(11 to 15)%
  (3 to 5)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (1)

  Required Level: 24
  Required Strength: 92
  Defense: (485-551) to (616-700)
  2% Chance to cast level 4 Shower of Rocks on Kill
  2% Chance of Crushing Blow
  +(69 to 92)% Enhanced Defense
  +(36 to 45) to Strength
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  (9 to 11)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)

  Required Level: 41
  Required Strength: 195
  Defense: (1270-1400) to (1595-1758)
  3% Chance to cast level 8 Shower of Rocks on Kill
  3% Chance of Crushing Blow
  +(115 to 137)% Enhanced Defense
  +(56 to 65) to Strength
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  (15 to 17)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)

  Required Level: 50
  Required Strength: 404
  Defense: (1918-2095) to (2403-2626)
  4% Chance to cast level 12 Shower of Rocks on Kill
  4% Chance of Crushing Blow
  +(138 to 160)% Enhanced Defense
  +(66 to 75) to Strength
  Lightning Resist +(36 to 40)%
  (18 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)

 • Amulet: Rare Amulet +3, banish on striking.
 • Sockets/Jewels: Perfect Skull cho vũ khí, Perfect Amethyst cho Armor.
 • MO: All res > Flat Dex > MF

Mid Game Gear

Chọn Dex gear để boost dmg

 • Weapon: Abandoned Crafted Pike: Balefire/Spike nova/shower of rocks procs, high roll dex, có slow với flat f/l/c dmg càng tốt.
 • Body Armor: Abandoned Crafted Light Plate: +2 All Skills, 10-15% AA, ED
 • Helm: Abandoned Crafted Crown: high roll dex
 • Gloves: Abandoned Crafted Gauntlet: stormblast proc, high roll dex, ED
 • Boots: Abandoned Crafted Greaves: high roll dex, ed
 • Belt: Abandoned Crafted Plated Belt: high roll dex, ED
 • Amulet: Rare Amulet +3 All skills, 10% fire pierce, 10% Spell
 • Blessing: Abandoned
 • Sockets/Jewels: P.Diamond cho vũ khí, Ral Rune cho Armor.
 • MO: All res > flat dex

End Game Gear

Poison Gear
 • Weapon:
  Solarion


  Solarion
  Scythes

  'PoPoPoPoPoPo'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 35 Plague Avatar on Kill
  +(0 to 2) to All Skills
  +(171 to 200)% Enhanced Damage
  Adds 1200-1500 poison damage over 1 seconds
  +(25 to 35)% to Poison Spell Damage
  -30% to Enemy Poison Resistance
  +(23 to 31) to Amatoxin
  +(150 to 200) Life after each Kill
  > sẽ build full poison dmg, với Amatoxin cho passive add poison dmg vào weapon
 • Body Armor:
  Natasha's Legacy
 • Helm:
  Crown of the Black Rose
  Crown of the Black Rose
  Diadem (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Dexterity: 524
  Defense: (870 to 983)
  Orb Effects Applied to this Item are Doubled
  +(2 to 3) to All Skills
  +(20 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(10 to 15)% to Enemy Poison Resistance
  +(14 to 20) to Black Lotus Strike
  +(60 to 100) Life Regenerated per Second
  Maximum Poison Resist +(2 to 3)%
  Cannot Be Frozen
  Total Character Defense (25 to 50)%
  Socketed (4)

 • Gloves: Shimmering Crafted Gauntlet: >20% poison pierce, ED
 • Boots: Shimmering Crafted Greaves: >8% poison pierce, ED
 • Belt: Shimmering Crafted Plated Belt: >20% poison pierce, ED
 • Amulet:
  In For The Kill
  In For The Kill
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
  2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
  2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
  20% Movement Speed
  Elemental Resists -20%
  (25 to 50)% Magic Find

 • Sockets/Jewels: Poison Rune > Tăng poison dps
 • MO: All res, vói vũ khí thì ép IAS.

Full Physical Gear
 • Weapon:
  The Pride of Caldeum
  The Pride of Caldeum
  Pike (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 475
  Required Dexterity: 524
  Two-Hand Damage: (219-234) to (375-399)
  Dexterity Damage Bonus: (30/256 per Dexterity)%
  12% Chance to cast level 5 Guard Tower on Kill
  +(6 to 8) to All Skills
  +(172 to 200)% Enhanced Damage
  Additional Strength Damage Bonus: (25/256 Per Strength)%
  Adds 75-150 damage
  25% to Strength
  25% to Dexterity
  25% Magic Find
  Socketed (6)

 • Body Armor:
  Candlewake
  Candlewake
  Splint Mail (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 563
  Defense: (9032-11839) to (10077-13093)
  -2% Base Block Chance
  Additional Strength Damage Bonus: (32/256 Per Strength)%
  (5 to 10)% Chance of Crushing Blow
  +(150 to 200)% Enhanced Defense
  (15 to 25)% to Strength
  +(2500 to 4000) Defense
  Cannot Be Frozen (50% Chance to appear on Item)
  Total Character Defense (50 to 100)%
  Socketed (6)

 • Helm:
  Veil of Steel
  Veil of Steel
  Great Helm (Sacred)

  Required Level: 130
  Required Strength: 576
  Defense: (9260 to 9653)
  Enhanced Weapon Damage +200%
  Hit Causes Monster to Flee 15%
  +200% Enhanced Defense
  +5000 Defense
  Maximum Mana -50%
  Socketed (4)

  ,
  Eidolon
  Eidolon
  Helms

  'Taha'
  Runeword Level: 100
  +(1 to 2) to All Skills
  +30 to Maximum Damage
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  20% to All Attributes
  Elemental Resists +(31 to 40)%
  Total Character Defense (21 to 30)%
  +4 to Light Radius
 • Gloves:
  Facebreaker
  Facebreaker
  Chain Gloves (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 514
  Defense: (1784-2339) to (1899-2469)
  +1% Attack Speed per 20 Strength
  Stun Attack
  +(130 to 160)% Enhanced Defense
  -15% to Dexterity
  +(600 to 1000) Defense
  Physical Resist 5%
  +2 Life on Striking
  Socketed (4)

 • Boots:
  Akarat's Trek
  Akarat's Trek
  Light Plated Boots (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 561
  Defense: (1960-2352) to (2170-2604)
  2% Chance to cast level 30 Thunder Hammer Nova on Melee Attack
  2% Chance to cast level 30 Thunder Wave on Melee Attack
  2% Chance to cast level 30 Hammertime on Melee Attack
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(15 to 20) to Charged Strike
  Enhanced Weapon Damage +(100 to 150)%
  +(150 to 200)% Enhanced Defense
  10% to All Attributes
  +10 to Light Radius
  Socketed (4)

  ,
  Knight's Grace
  Knight's Grace
  Greaves (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 714
  Defense: (2232-2481) to (2519-2799)
  2% Chance to cast level 35 Knife Throw on Striking
  +1 to All Skills
  25% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  Adds 10-20 damage
  +(170 to 200)% Enhanced Defense
  +(15 to 25) to all Attributes
  Physical Resist 5%
  10% Chance of Uninterruptable Attack
  Requirements +20%
  Socketed (4)

  ,
  Wind Runner

  Wind Runner
  Boots

  'EaEaEaEa'
  Runeword Level: 100
  +(0 to 1) to All Skills
  35% Attack Speed
  10% Movement Speed
  Adds 37-70 damage
  250% Bonus to Attack Rating
  (10 to 15)% Life stolen per Hit
  +(171 to 200)% Enhanced Defense
  |
  Steppe Sleeper
  Steppe Sleeper
  Tundra Walker Set
  Boots (Sacred)

  Required Level: 100
  Defense: (651 to 671)
  +1 to Barbarian Skill Levels
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(21 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(3 to 7) to Blood Hatred (Barbarian Only)
  (31 to 40)% to Strength
  Requirements -100%
  Socketed (4)
 • Belt:
  Black Void
  Black Void
  Heavy Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 568
  Defense: (3060-3442) to (3304-3717)
  20% Attack Speed
  Adds 10-15 damage
  (10 to 15)% Life stolen per Hit
  Slow Target 10%
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  10% to Strength
  10% to Dexterity
  Target Takes Additional Damage of (25 to 50)
  30% Magic Find
  Socketed (2)

  |
  The Endless Loop
  The Endless Loop
  Light Belt (Sacred)

  Required Level: 100
  Required Strength: 490
  Defense: (1101 to 1143)
  40% Combat Speeds
  +(10 to 19) to Charged Strike
  Slow Target 10%
  +50 to all Attributes
  +50 Life Regenerated per Second
  +(0 to 1) Mana on Striking
  Socketed (2)

 • Amulet:
  Beads of the Snake Queen
  Beads of the Snake Queen
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  4% Chance to cast level 33 Scorpion Blade on Kill
  Adds 5-10 damage
  Stun Attack
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Dexterity
  +(200 to 500) Defense
  +100 Life after each Kill

  |
  In For The Kill
  In For The Kill
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
  2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
  2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
  20% Movement Speed
  Elemental Resists -20%
  (25 to 50)% Magic Find

 • Sockets/Jewels: Ko Rune cho armor, Jah Rune cho weapon
 • MO: All res, MF
Edited by BoneSpirit 2 months.
sieunhanhoi
Imp
5 | 0
Up lên cho bác. Bài viết rất chất lượng :)
phamnamha93
Stygian Watcher
40 | 0
lam guide siêu tank để support đi bác.
User avatar
dateh
Skeleton
2 | -1
co guild cho de ama ko bac?
User avatar
BoneSpirit
Core Lord
366 | 8
dateh wrote:co guild cho de ama ko bac?

nếu hammer thì không nên dùng đệ, build khác thì dùng a5 merc