Vietnamese - Hướng dẫn chơi Unholy Melee Paladin

Join other median communities around the world!
User avatar
BoneSpirit
Azure Drake
174 | 11
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Unholy Melee Paladin

Image

Base stats
 • Strength : 25
 • Dexterity : 20
 • Vitality : 25 (75 life)
 • Energy : 15 (15 mana)
 • +35 life/10 mana khi tăng cấp
 • Tăng 3 life cho mỗi điểm VIT
 • Tăng 3 mana cho mỗi điểm ENE

Breakpoints

Speed Break Points của Superbeast
 • AS: 78 AS cho 6 frames, 174 cho 5 frames
 • FCR : 86 FCR cho 6 frames, 194 cho 5 frames
 • FHR: 200 cho 7 frames

Speed Break Points của Dragon Knight
 • AS: 95 AS cho 8 frames, 180 AS cho 7 frames
 • FCR: 75 FCR cho 7 frames, 152 FCR cho 6 frames
 • FHR: 86 FHR cho 5 frames, 174 FHR cho 4 frames

Speed Break Points của Paladin (có ít khi làm Quest)
 • AS: 105 cho 8 frame, 200 cho 7 frame
 • FCR: 75 cho 10 frame, 125 cho 9 frame
 • FBR: 174 cho 4 frame
 • FHR: 200 cho 3 frame

Lemures

Early GameLevel 1 > Level 120

Stats
 • STR: đủ mặc đồ
 • DEX: đủ mặc đồ
 • VIT: cho vào đây hết
 • ENE: Từ level 1>20 tăng Energy

Skills
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Lemures, VoJ, Grim Presence
16 point: POSSESSION
1point: SANGUINE COVENANT

Gear
Thời điểm này yêu cầu %res phải luôn đạt mức 75% ở cả 3 cấp độ. Nên gear ưu tiên res > cold pierce > cold spell. Ngoài ra %max life, flat life và %vit cũng đáng lưu ý để tăng pierce nhờ buff Sanguine Covenant

 • Weapon:
  Iceflayer
  Iceflayer
  Crystal Sword (4)

  One-Hand Damage: 7 to 8
  Required Dexterity: 73
  Required Level: 11
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  +1 to Druid Skill Levels
  +1 to Paladin Skill Levels
  15% Hit Recovery
  +(11 to 15)% to Cold Spell Damage
  (3 to 5)% to Energy
  Physical Damage Reduced by (5 to 10)
  Socketed (2)
  One-Hand Damage: 13 to 14
  Required Dexterity: 110
  Required Level: 30
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  +2 to Druid Skill Levels
  +2 to Paladin Skill Levels
  30% Hit Recovery
  +(16 to 20)% to Cold Spell Damage
  (9 to 11)% to Energy
  Physical Damage Reduced by (15 to 25)
  Socketed (4)
  One-Hand Damage: 19 to 22
  Required Dexterity: 216
  Required Level: 48
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  +3 to Druid Skill Levels
  +3 to Paladin Skill Levels
  45% Hit Recovery
  +(21 to 25)% to Cold Spell Damage
  (15 to 17)% to Energy
  Physical Damage Reduced by (31 to 40)
  Socketed (5)
  One-Hand Damage: 23 to 26
  Required Dexterity: 427
  Required Level: 57
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  +4 to Druid Skill Levels
  +4 to Paladin Skill Levels
  60% Hit Recovery
  +(26 to 30)% to Cold Spell Damage
  (18 to 20)% to Energy
  Physical Damage Reduced by (41 to 50)
  Socketed (6)
  |
  Rainbowcleave
  Rainbowcleave
  War Axe (4)

  One-Hand Damage: 11 to 17
  Required Strength: 85
  Required Level: 11
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +1 to All Skills
  10% Cast Speed
  10% Attack Speed
  +(6 to 8)% to Fire Spell Damage
  +(6 to 8)% to Lightning Spell Damage
  +(6 to 8)% to Cold Spell Damage
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Fire Resist +(21 to 25)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
  Socketed (2)
  One-Hand Damage: 19 to 29
  Required Strength: 125
  Required Level: 29
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +2 to All Skills
  20% Cast Speed
  20% Attack Speed
  +(11 to 13)% to Fire Spell Damage
  +(11 to 13)% to Lightning Spell Damage
  +(11 to 13)% to Cold Spell Damage
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Fire Resist +(31 to 35)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
  Socketed (4)
  One-Hand Damage: 29 to 45
  Required Strength: 244
  Required Level: 48
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +2 to All Skills
  30% Cast Speed
  30% Attack Speed
  +(16 to 18)% to Fire Spell Damage
  +(16 to 18)% to Lightning Spell Damage
  +(16 to 18)% to Cold Spell Damage
  Cold Resist +(41 to 45)%
  Lightning Resist +(41 to 45)%
  Fire Resist +(41 to 45)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
  Socketed (5)
  One-Hand Damage: 35 to 54
  Required Strength: 481
  Required Level: 55
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +3 to All Skills
  40% Cast Speed
  40% Attack Speed
  +(18 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(18 to 20)% to Lightning Spell Damage
  +(18 to 20)% to Cold Spell Damage
  Cold Resist +(46 to 50)%
  Lightning Resist +(46 to 50)%
  Fire Resist +(46 to 50)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
  Socketed (6)
  |
  Demhe
  Demhe
  Maces, Sceptres
  Except Hammers

  'Zod'
  Runeword Level: 69
  20% Chance to cast level 50 Plague Avatar on Melee Attack
  +(172 to 200)% Enhanced Damage
  +(38 to 50) to Maximum Damage
  Stun Attack
  +(11 to 13)% to Cold Spell Damage
  +(11 to 13)% to Poison Spell Damage
  -(11 to 13)% to Enemy Cold Resistance
  -(11 to 13)% to Enemy Poison Resistance
  +(101 to 150) Mana on Striking
  (nên dùng cây này)
 • Shield:
  Shadowmoon
  Shadowmoon
  Crown Shield (4)

  Defense: (167 - 191) to (329 - 376)
  Chance to Block: 2%
  Required Dexterity: 43
  Required Level: 10
  (Paladin Only)
  5% Cast Speed
  5% Attack Speed
  +(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
  +(4 to 5)% to Cold Spell Damage
  +(4 to 5)% to Poison Spell Damage
  +(8 to 10)% to Summoned Minion Life
  +(18 to 35)% Enhanced Defense
  Cold Absorb 2%
  Lightning Absorb 2%
  Fire Absorb 2%
  Socketed (2)
  Defense: (535 - 594) to (983 - 1093)
  Chance to Block: 2%
  Required Dexterity: 64
  Required Level: 28
  (Paladin Only)
  10% Cast Speed
  10% Attack Speed
  +(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
  +(8 to 9)% to Cold Spell Damage
  +(8 to 9)% to Poison Spell Damage
  +(14 to 16)% to Summoned Minion Life
  +(52 to 69)% Enhanced Defense
  Cold Absorb 3%
  Lightning Absorb 3%
  Fire Absorb 3%
  Socketed (2)
  Defense: (1325 - 1439) to (2386 - 2590)
  Chance to Block: 2%
  Required Dexterity: 135
  Required Level: 45
  (Paladin Only)
  15% Cast Speed
  15% Attack Speed
  +(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
  +(12 to 13)% to Cold Spell Damage
  +(12 to 13)% to Poison Spell Damage
  +(20 to 22)% to Summoned Minion Life
  +(87 to 103)% Enhanced Defense
  Cold Absorb 4%
  Lightning Absorb 4%
  Fire Absorb 4%
  Socketed (3)
  Defense: (1968 - 2123) to (3529 - 3806)
  Chance to Block: 2%
  Required Dexterity: 280
  Required Level: 54
  (Paladin Only)
  15% Cast Speed
  15% Attack Speed
  +(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
  +(14 to 15)% to Cold Spell Damage
  +(14 to 15)% to Poison Spell Damage
  +(23 to 25)% to Summoned Minion Life
  +(104 to 120)% Enhanced Defense
  Cold Absorb 5%
  Lightning Absorb 5%
  Fire Absorb 5%
  Socketed (4)
  (Socket 4 viên perfect gem: Emerald/Ruby/Sapphire/Topaz để lấy max 30% res)
 • Body Armor:
  Robe of Leaves
  Robe of Leaves
  Scale Mail (4)

  Defense: (127 - 147) to (254 - 293)
  Required Strength: 43
  Required Level: 4
  +5% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(2 to 3)% to Enemy Fire Resistance
  -(2 to 3)% to Enemy Cold Resistance
  -(2 to 3)% to Enemy Poison Resistance
  +(24 to 43)% Enhanced Defense
  Maximum Life (3 to 5)%
  Fire Resist -(3 to 5)%
  Poison Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)
  Defense: (452 - 505) to (816 - 911)
  Required Strength: 63
  Required Level: 21
  +10% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(5 to 6)% to Enemy Fire Resistance
  -(5 to 6)% to Enemy Cold Resistance
  -(5 to 6)% to Enemy Poison Resistance
  +(64 to 83)% Enhanced Defense
  Maximum Life (9 to 11)%
  Fire Resist -(9 to 11)%
  Poison Resist +(31 to 35)%
  Socketed (4)
  Defense: (1166 - 1275) to (2031 - 2221)
  Required Strength: 133
  Required Level: 39
  +15% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(8 to 9)% to Enemy Fire Resistance
  -(8 to 9)% to Enemy Cold Resistance
  -(8 to 9)% to Enemy Poison Resistance
  +(104 to 123)% Enhanced Defense
  Maximum Life (15 to 17)%
  Fire Resist -(15 to 17)%
  Poison Resist +(41 to 45)%
  Socketed (5)
  Defense: (1738 - 1885) to (3030 - 3287)
  Required Strength: 276
  Required Level: 47
  +20% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(9 to 10)% to Enemy Fire Resistance
  -(9 to 10)% to Enemy Cold Resistance
  -(9 to 10)% to Enemy Poison Resistance
  +(124 to 143)% Enhanced Defense
  Maximum Life (18 to 20)%
  Fire Resist -(18 to 20)%
  Poison Resist +(46 to 50)%
  Socketed (6)
  ,
  Iceshell
  Iceshell
  Plate Mail (4)

  Defense: (253 - 285) to (518 - 581)
  Required Strength: 67
  Required Level: 6
  5% Chance to cast level 7 Ice Bolt Nova on Melee Attack
  2% Chance to cast level 5 Glacial Nova when Attacked
  15% Hit Recovery
  Adds 20-30 cold damage
  +(11 to 15)% to Cold Spell Damage
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  +(21 to 50) Defense
  Maximum Cold Resist +5%
  (11 to 15)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)
  Defense: (802 - 880) to (1511 - 1657)
  Required Strength: 99
  Required Level: 23
  6% Chance to cast level 14 Ice Bolt Nova on Melee Attack
  3% Chance to cast level 15 Glacial Nova when Attacked
  25% Hit Recovery
  Adds 65-75 cold damage
  +(16 to 20)% to Cold Spell Damage
  +(71 to 90)% Enhanced Defense
  +(101 to 200) Defense
  Maximum Cold Resist +7%
  (21 to 25)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (4)
  Defense: (1867 - 2024) to (3345 - 3633)
  Required Strength: 207
  Required Level: 42
  7% Chance to cast level 21 Ice Bolt Nova on Melee Attack
  4% Chance to cast level 25 Glacial Nova when Attacked
  35% Hit Recovery
  Adds 130-150 cold damage
  +(21 to 25)% to Cold Spell Damage
  +(101 to 120)% Enhanced Defense
  +(201 to 300) Defense
  Maximum Cold Resist +9%
  (31 to 35)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (5)
  Defense: (3017 - 3231) to (5347 - 5737)
  Required Strength: 429
  Required Level: 50
  8% Chance to cast level 28 Ice Bolt Nova on Melee Attack
  4% Chance to cast level 30 Glacial Nova when Attacked
  45% Hit Recovery
  Adds 260-300 cold damage
  +(26 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(141 to 160)% Enhanced Defense
  +(301 to 400) Defense
  Maximum Cold Resist +10%
  (36 to 40)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (6)
 • Helm:
  Farnham's Flowerpot
  Farnham's Flowerpot
  Full Helm (4)

  Defense: (126 - 141) to (207 - 229)
  Required Strength: 45
  Required Level: 6
  -(1 to 3)% to Enemy Elemental Resistances
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to Vitality
  +(21 to 50) Defense
  Cold Absorb 1%
  Lightning Absorb 1%
  Fire Absorb 1%
  Requirements -15%
  Random Movement Speed Bonus
  Socketed (1)
  Defense: (477 - 519) to (711 - 768)
  Required Strength: 62
  Required Level: 23
  -(4 to 6)% to Enemy Elemental Resistances
  +(71 to 90)% Enhanced Defense
  (6 to 10)% to Vitality
  +(101 to 200) Defense
  Cold Absorb 1%
  Lightning Absorb 1%
  Fire Absorb 1%
  Requirements -20%
  Random Movement Speed Bonus
  Socketed (3)
  Defense: (1225 - 1313) to (1630 - 1746)
  Required Strength: 114
  Required Level: 41
  -(7 to 9)% to Enemy Elemental Resistances
  +(101 to 120)% Enhanced Defense
  (11 to 15)% to Vitality
  +(301 to 400) Defense
  Cold Absorb 2%
  Lightning Absorb 2%
  Fire Absorb 2%
  Requirements -30%
  Random Movement Speed Bonus
  Socketed (4)
  Defense: (1958 - 2078) to (2526 - 2685)
  Required Strength: 204
  Required Level: 49
  -(10 to 12)% to Enemy Elemental Resistances
  +(131 to 150)% Enhanced Defense
  (20 to 25)% to Vitality
  +(501 to 600) Defense
  Cold Absorb 2%
  Lightning Absorb 2%
  Fire Absorb 2%
  Requirements -40%
  Random Movement Speed Bonus
  Socketed (4)
  ,
  Lavadome
  Lavadome
  Helm (4)

  Defense: (78 - 89) to (115 - 131)
  Required Strength: 39
  Required Level: 4
  +(0 to 1) to All Skills
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to Vitality
  +15 to Vitality
  +(81 to 120) to Life
  Fire Resist +(11 to 30)%
  Socketed (1)
  Defense: (300 - 334) to (391 - 435)
  Required Strength: 57
  Required Level: 22
  +1 to All Skills
  +(71 to 90)% Enhanced Defense
  (6 to 10)% to Vitality
  +30 to Vitality
  +(121 to 160) to Life
  Fire Resist +(31 to 50)%
  Socketed (3)
  Defense: (753 - 825) to (970 - 1062)
  Required Strength: 120
  Required Level: 39
  +(1 to 2) to All Skills
  +(101 to 120)% Enhanced Defense
  (11 to 15)% to Vitality
  +45 to Vitality
  +(161 to 200) to Life
  Fire Resist +(51 to 70)%
  Socketed (4)
  Defense: (1191 - 1290) to (1519 - 1645)
  Required Strength: 250
  Required Level: 48
  +2 to All Skills
  +(131 to 150)% Enhanced Defense
  (16 to 20)% to Vitality
  +60 to Vitality
  +(201 to 240) to Life
  Fire Resist +(71 to 90)%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Pollice Verso
  Pollice Verso
  Gauntlets (4)

  Defense: (48 - 54) to (90 - 102)
  Required Strength: 60
  Required Level: 10
  4% Chance to cast level 3 Time Strike when Attacked
  +(24 to 40)% Enhanced Defense
  +(7 to 10) to Strength
  +(6 to 10) Life after each Kill
  +(11 to 25) Mana after each Kill
  Requirements -8%
  Socketed (1)
  Defense: (216 - 239) to (333 - 369)
  Required Strength: 81
  Required Level: 27
  8% Chance to cast level 5 Time Strike when Attacked
  +(58 to 75)% Enhanced Defense
  +(12 to 16) to Strength
  +(16 to 20) Life after each Kill
  +(41 to 55) Mana after each Kill
  Requirements -16%
  Socketed (2)
  Defense: (583 - 635) to (854 - 930)
  Required Strength: 155
  Required Level: 44
  12% Chance to cast level 7 Time Strike when Attacked
  +(92 to 109)% Enhanced Defense
  +(18 to 24) to Strength
  +(26 to 30) Life after each Kill
  +(71 to 85) Mana after each Kill
  Requirements -24%
  Socketed (3)
  Defense: (875 - 946) to (1274 - 1378)
  Required Strength: 287
  Required Level: 52
  14% Chance to cast level 8 Time Strike when Attacked
  +(109 to 126)% Enhanced Defense
  +(25 to 30) to Strength
  +(31 to 35) Life after each Kill
  +(86 to 100) Mana after each Kill
  Requirements -32%
  Socketed (4)
 • Boots: thay dần
  Epicenter
  Epicenter
  Boots

  'Ith'
  Runeword Level: 15
  0.0625% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(14 to 25)% Enhanced Defense
  Maximum Life (11 to 15)%
  > Honorific Greaves (t4): MO %all res, % cold spell, flat VIT
 • Belt: thay dần
  Rainbow
  Rainbow
  Belts

  'Eth'
  Runeword Level: 15
  +3 to Maximum Damage
  +3% to Spell Damage
  +(6 to 10)% to Summoned Minion Resistances
  Elemental Resists +(16 to 20)%
  (6 to 8)% Magic Find
  +2 to Light Radius
  >
  Aerin Orbiter
  Aerin Orbiter
  Belt (4)

  Defense: (88 - 96) to (121 - 132)
  Required Strength: 45
  Required Level: 5
  5% Cast Speed
  +(4 to 5)% to Fire Spell Damage
  +(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
  +(4 to 5)% to Cold Spell Damage
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Energy
  Elemental Resists +(3 to 5)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
  Socketed (1)
  Defense: (310 - 334) to (389 - 419)
  Required Strength: 67
  Required Level: 22
  15% Cast Speed
  +(8 to 9)% to Fire Spell Damage
  +(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
  +(8 to 9)% to Cold Spell Damage
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Elemental Resists +(9 to 11)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
  Socketed (2)
  Defense: (754 - 805) to (938 - 1001)
  Required Strength: 139
  Required Level: 40
  25% Cast Speed
  +(12 to 13)% to Fire Spell Damage
  +(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
  +(12 to 13)% to Cold Spell Damage
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Elemental Resists +(15 to 17)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
  Socketed (2)
  Defense: (1104 - 1173) to (1358 - 1443)
  Required Strength: 288
  Required Level: 48
  30% Cast Speed
  +(14 to 15)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
  +(14 to 15)% to Cold Spell Damage
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Elemental Resists +(18 to 20)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
  Socketed (2)
 • Amulet:
  The Dreamcatcher
  The Dreamcatcher
  Amulet

  Required Level: 80
  +(1 to 3) to All Skills
  20% Cast Speed
  -(4 to 10)% to Enemy Elemental Resistances
  Elemental Resists +(20 to 25)%
  +(20 to 30) Mana after each Kill
  hoặc Rare Amulet có +2, +3, +res cao.
 • Sockets/Jewels: Lem rune cho weapon, 4 loại nguyên tố Amber/Onyx/Bloodstone/Turquoise cho các loại armor.
 • MO: %exp, %attack speed cho weapon, các loại armor theo ưu tiên: %All res > %Cold Spell Damage


Gameplay

- Buff Grim Presence, Tainted Blood, Symphony of Destruction, Sanguine Covenant trước khi đánh. Giữ buff Vidicate mỗi 30s.
- Đánh bình thường như những char melee khác, giai đoạn này bạn không gặp khó khăn khi giết quái hay boss.
- Luôn nhặt 4 loại gem nguyên tố, nhặt Ring, Amulet vàng, có %exp cao hoặc res cao thì thay thế.
- Thêm vào bộ lọc D2stats những item muốn tìm, giữ rune level cao: On, Lai, Nih rune.
- Giữ Perfect Ruby vì sau này có thể cần đến (20 viên) để lấy 5% vit.
- Phải hoàn thành Monsters Token để có được 20% exp gain.
- Nếu gặp vấn đề mana, hãy sử dụng MO thêm %mana regen vào amulet, ring, dùng weapon
Demhe
Demhe
Maces, Sceptres
Except Hammers

'Zod'
Runeword Level: 69
20% Chance to cast level 50 Plague Avatar on Melee Attack
+(172 to 200)% Enhanced Damage
+(38 to 50) to Maximum Damage
Stun Attack
+(11 to 13)% to Cold Spell Damage
+(11 to 13)% to Poison Spell Damage
-(11 to 13)% to Enemy Cold Resistance
-(11 to 13)% to Enemy Poison Resistance
+(101 to 150) Mana on Striking
Pollice Verso
Pollice Verso
Gauntlets (4)

Defense: (48 - 54) to (90 - 102)
Required Strength: 60
Required Level: 10
4% Chance to cast level 3 Time Strike when Attacked
+(24 to 40)% Enhanced Defense
+(7 to 10) to Strength
+(6 to 10) Life after each Kill
+(11 to 25) Mana after each Kill
Requirements -8%
Socketed (1)
Defense: (216 - 239) to (333 - 369)
Required Strength: 81
Required Level: 27
8% Chance to cast level 5 Time Strike when Attacked
+(58 to 75)% Enhanced Defense
+(12 to 16) to Strength
+(16 to 20) Life after each Kill
+(41 to 55) Mana after each Kill
Requirements -16%
Socketed (2)
Defense: (583 - 635) to (854 - 930)
Required Strength: 155
Required Level: 44
12% Chance to cast level 7 Time Strike when Attacked
+(92 to 109)% Enhanced Defense
+(18 to 24) to Strength
+(26 to 30) Life after each Kill
+(71 to 85) Mana after each Kill
Requirements -24%
Socketed (3)
Defense: (875 - 946) to (1274 - 1378)
Required Strength: 287
Required Level: 52
14% Chance to cast level 8 Time Strike when Attacked
+(109 to 126)% Enhanced Defense
+(25 to 30) to Strength
+(31 to 35) Life after each Kill
+(86 to 100) Mana after each Kill
Requirements -32%
Socketed (4)
để cải thiện mana cost.

Merc
Dùng Necrolyte A3, Xem hướng dẫn tại đây. Giai đoạn Normal và Nightmare thì merc không cần đồ vẫn tank tốt, nếu có mấy món cold pierce với spell thì vứt cho nó. Lên Hell cần 75% all res cho nó sống tốt.

Mid GameLevel 90 > Level 140
(Phần loại này k đúng lắm, nhưng phần mới của Pal bắt đầu từ level 90, khi có Divine Apparition)

Stats
 • STR: 0
 • DEX: 0
 • VIT: smax
 • ENE: 0

Skills
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Lemures, Blessed Life, Grim Presence
16p: POSSESSION
1point: Superbeast, Divine Apparition, VoJ, Scourge, SANGUINE COVENANT

Gear
Dùng crafted gear (rare sacred item + shrine), list dưới là đồ đạt chuẩn (có thể đạt được, nên craft 1 bộ vì late game xài vẫn mạnh), khởi đầu cứ roll đại pierce cao thì lấy mặc đỡ. Chú ý chỉ dùng base rare có ilvl 99
Mục tiêu affix quan trọng khi craft cần lưu ý:
1. Energy Factor: affix có ở Crystal Sword (100EF) | Ring, Gloves, Paladin Shield (30EF) |Amulet (50EF).
2. %VIT và flat VIT: Body Armor (20% VIT và 75 flat VIT) | Belts, Boots, Gloves, Helms, Amulets, Shields (40 flat VIT).
3. Cold Spell damamge: Gloves, Amulets, (20% cold spell) | Crystal Sword (40% cold spell) | Rings, Belts, Helms, Paladin Shields (15% cold spell)
4. Cold pierce: Gloves, Amulets, Crystal Sword, Paladin Helms (15% cold pierce) | Rings, Belts (10% cold pierce)
5. %Spell damage: Crystal Sword (30% spell) | Rings, Belts, Helms, Paladin Shields (10% spell)

 • Weapon: Eerie Crafted Crystal Sword: +3 All Skills, 30% Spell Damage, >100 EF. (Sau khi bless có thể đạt max 200EF)
 • Shield: Eerie Crafted Crown Shield: +5 Paladin SKills, +Bear Stance, 8% Cold pierce, >150%ED
 • Body Armor: Eerie Crafted Light Plate: +2 All Skills, +90 EF, >150%ED, +life, 20% VIT (Khi bless hơn 150 EF thì giữ)
 • Gloves: Eerie Crafted Gauntlet: +2 Paladin Skills, 10% Spell Damage, >15% Cold pierce, >150%ED, 6% exp (có thể cố lấy dòng 30 EF)
 • Helm: Eerie Crafted Hundsgugel: +5 Paladin Skills, 10% Spell Damage, >15% Cold pierce, >150%ED, 10% exp
 • Boots: Eerie Crafted Greaves: 35-40% MS, +50 EF (hơn 100 EF khi bless), >150%ED, 6% exp
 • Belt: Eerie Crafted Plated Belt: +2 Paladin SKills, 10% Spell Damage, 10% Cold pierce, >150%ED, 10% exp
 • Amulet: Rare Amulet +4 All skills, 10% Cold pierce, +50 EF, 15% exp (tối thiểu phải có 2 dòng +3 AS và 10% pierce)
 • Ring: Dùng 2 Rare Ring +1 All Skills, 10% Cold pierce, 10% Spell, +30 EF (tối thiểu phải có 2 dòng +1 AS và 10% pierce), 6% exp
 • Bless: Eerie (tùy theo pierce và EF đang có)
 • MO: %Cold Spell Damage
 • Socket: Thay đổi dần: nguyên tố gem > thay bằng LEM rune (2% exp) khi đủ res > crafted jewel (có dòng 3% exp)
Bạn phải tính từng con số để bộ craft này đạt hiểu quả cao nhất, cân bằng giữ VIT - EF - %cold spell - pierce (khi buff Hymn)

Crafting Jewel
Bạn cần 1 bộ Zod craft jewel, khi roll yêu cầu có 2 dòng: EF và 3% exp
Khi roll cần base jewel ilvl 99, mỗi jewel 5 lần thôi, 5 lần xong vứt đi đổi jewel khác.


Gameplay

Chỉ cần blink đi quái chết sạch

Late Game> Level 140

Stats
Khi đã đủ stats từ charm và skill passive stormlord thì không cần tăng str và dex nữa, tăng full vit.
 • STR: 0
 • DEX: 0
 • VIT: 50%
 • ENE: 50%

Skills
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Lemures, Blessed Life, Grim Presence
16p: POSSESSION
1point: Superbeast, Divine Apparition, VoJ, Scourge, SANGUINE COVENANT

Lưu ý:
- Khi farm thì Smax VoJ thay vì Lemures.
- Nếu thiếu điểm hãy trừ lại cho Stormlord.
- Symphony of Destruction có DPS rất cao, nếu build gear poison ăn boss rất nhanh, bao gồm uldy.

Gear
Cơ bản là dùng bộ craft đã khỏe, những item này dạng thay thế nếu chưa craft được món max roll, có thể tốt hơn hoặc kém hơn đồ craft, tùy vào đồ bạn có, không nhất thiết phải có bộ này.
Lưu ý: những món craft eerie ở mid game giữ nguyên, phải là perfect roll.
 • Weapon:
  Deckard Cain's Heirloom
  Deckard Cain's Heirloom
  Short Staff (Sacred)

  Two-Hand Damage: 53 to 55
  Required Dexterity: 188
  Required Level: 100
  Dexterity Damage Bonus: (0.1 per Dexterity)%
  +3% Spell Damage per 1% Additional Experience Gain
  +5 to All Skills
  +50% Damage to Undead
  -(20 to 25)% to Enemy Fire Resistance
  -(20 to 25)% to Enemy Lightning Resistance
  -(20 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  Maximum Fire Resist +2%
  Maximum Lightning Resist +2%
  Maximum Cold Resist +2%
  2% Reanimate as: Horadric Mage
  (21 to 60)% Magic Find
  ''Knowledge is Power''
  Socketed (3)
  (BIS). Tùy chọn yếu hơn:
  Eternal Vigil
  Eternal Vigil
  War Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: 46 to 50
  Required Strength: 1162
  Required Level: 100
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +200 Strength Factor to Spell Damage
  3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
  +(3 to 5) to All Skills
  +(31 to 40)% to Spell Damage
  -(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
  +(400 to 500) to Mana
  Requirements +100%
  Socketed (3)
  ,
  Vizjerei Fury
  Vizjerei Fury
  Short Spear (Sacred)

  Throw Damage: 69 to 80
  One-Hand Damage: 45 to 50
  Required Dexterity: 1386
  Required Level: 100
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  25% Chance to cast level 60 Trinity Beam on Melee Attack
  Ignore Target's Defense
  -33% to Enemy Fire Resistance
  -33% to Enemy Lightning Resistance
  -33% to Enemy Cold Resistance
  (20 to 25)% to Dexterity
  (20 to 25)% to Vitality
  Maximum Elemental Resists +2%
  Physical Resist 10%
  +(60 to 100) Life after each Kill
  Requirements +200%
  Socketed (3)
  ,
  Azurewrath
  Azurewrath
  Crystal Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: 40 to 42
  Required Dexterity: 1020
  Required Level: 100
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  200% of Vitality Added as Cold Damage to Weapon
  Deal no Fire, Lightning, Poison or Magic Damage
  25% Chance to cast level 30 Frozen Orb on Melee Attack
  -100% to Enemy Cold Resistance
  Slow Target 25%
  Maximum Cold Resist +10%
  Physical Resist 10%
  Cannot Be Frozen
  Total Character Defense 100%
  Requirements +100%
  Remorseless Winter
  Socketed (6)
  ,
  Astral Blade
  Astral Blade
  Crystal Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: 40 to 42
  Required Dexterity: 510
  Required Level: 100
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  +1 Hunting Banshee/Elemental Projectile
  +(100 to 125) Energy Factor to Spell Damage
  15% Chance to cast level 60 Hunting Banshee on Melee Attack
  15% Chance to cast level 60 Elemental on Melee Attack
  5% Chance to cast level 13 Mythal on Kill
  100% Attack Speed
  +(20 to 25)% to Fire Spell Damage
  +(20 to 25)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  Socketed (6)
 • Shield:
  The Collector
  The Collector
  Bone Shield (Sacred)

  Defense: 965 to 1119
  Chance to Block: Class%
  Required Dexterity: 527
  Required Level: 110
  Gematri
  (Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
  +1 to All Skills
  +10 Life after each Kill
  +25% Total Character Defense
  +15 Energy Factor to Spell Damage
  +15 Strength Factor to Spell Damage
  +10% to Physical/Magic Spell Damage
  Orb Effects Applied to this Item are Doubled
  Socketed (6)
  | Crafted Shield with Bear Stance.
 • Body Armor:
  Robe of Steel
  Robe of Steel
  Full Plate Mail (Sacred)

  Defense: (6084 - 6876) to (7456 - 8427)
  Required Strength: 428
  Required Level: 100
  +(11 to 20)% Bonus to Energy Factor
  25% Cast Speed
  +(21 to 30)% to Spell Damage
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  +100 to Strength
  +100 to Energy
  Elemental Resists +20%
  Total Character Defense 50%
  +250 Life after each Demon Kill
  Requirements -33%
  Socketed (6)
  (BIS) |
  Natasha's Legacy (Xis)


  Natasha's Legacy
  Body Armor

  'XisXisXisXisXisXis'
  Runeword Level: 120
  +(1 to 4) to All Skills
  -(3 to 30)% to Enemy Elemental Resistances
  +1 to Devil's Omen
  +(322 to 350)% Enhanced Defense
  Maximum Elemental Resists (-2 to 5)%
  Physical Resist (5 to 20)%
  Cannot be Unsocketed
  high roll
 • Gloves: Crafted Eerie Gauntlet (BIS) |
  Lamha Na Draoithe
  Lamha Na Draoithe
  Gauntlets (Sacred)

  Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
  Required Strength: 574
  Required Level: 100
  +150 Strength Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  30% Cast Speed
  +(16 to 20)% to Spell Damage
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  +75 to Strength
  -100 to Life
  Elemental Resists +15%
  Socketed (4)
 • Helm: Crafted Eerie Hundsgugel (BIS) |
  Shiverhood
  Shiverhood
  Full Helm (Sacred)

  Defense: (3596 - 4141) to (4218 - 4803)
  Required Strength: 273
  Required Level: 100
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  +(1 to 2) to All Skills
  +(20 to 30)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(15 to 20) to Winter Avatar
  +(25 to 50)% to Summoned Minion Life
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  +(600 to 1000) Defense
  Maximum Mana (10 to 20)%
  +100 Life on Attack
  Requirements -50%
  Socketed (4)
 • Boots: Crafted Eerie Greaves (BIS) |
  Spirit Walker
  Spirit Walker
  Heavy Boots (Sacred)

  Defense: 696 to 737
  Required Strength: 492
  Required Level: 100
  +1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
  +(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  (0 to 40)% Movement Speed
  Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
  -15% to Enemy Elemental Resistances
  +35% to Physical/Magic Spell Damage
  Socketed (4)
  |
 • Belt: Crafted Eerie Plated Belt (BIS) |
  Lunar Eclipse
  Lunar Eclipse
  Light Belt (Sacred)

  Defense: (2091 - 2422) to (2171 - 2514)
  Required Strength: 490
  Required Level: 100
  +(51 to 60) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  30% Hit Recovery
  +(10 to 15)% to Spell Damage
  +(90 to 120)% Enhanced Defense
  +(40 to 50) to Energy
  +100 to Life
  Elemental Resists +15%
  +5 to Light Radius
  Socketed (2)
  |
  Lilith's Temptation
  Lilith's Temptation
  Plated Belt (Sacred)

  Defense: (3680 - 4089) to (4031 - 4479)
  Required Strength: 0
  Required Level: 100
  3% Chance to cast level 2 Time Strike on Striking
  +(170 to 200)% Enhanced Defense
  -25 to all Attributes
  (60 to 100)% Magic Find
  Requirements -100%
  Socketed (2)
  (farm)
 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 100
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  2% max res, hoặc giữ Rare Amulet như mid game.
 • Ring:
  Elemental Band
  Elemental Band
  Ring (Sacred)

  Required Level: 100
  +10% to Spell Damage
  +1 to Hive
  +1 to Lightning Arena
  +1 to Nova Charge
  +1 to Path of Flames
  (BIS - bắt buộc)) +
  Adrenaline Rush
  Adrenaline Rush
  Ring (Sacred)

  Required Level: 100
  +1 to All Skills
  40% Combat Speeds
  40% Movement Speed
  Maximum Elemental Resists +1%
 • MO:
  Periapt of Life
  Periapt of Life
  Mystic Orb

  Cube Reagent
  Cube with Any Armor to Add Bonus
  5% Bonus to Vitality
  +10 Life Regenerated per Second
  +10 Required Level
  |
  Lodestone
  Lodestone
  Mystic Orb

  Cube Reagent
  Cube with Any Armor to Add Bonus
  +5% to Spell Damage
  Requirements +10%
  +10 Required Level
  |
  Auriel's Focus
  Auriel's Focus
  Mystic Orb

  Cube Reagent
  Cube with Any Armor to Add Bonus
  +2% Bonus to Energy Factor
  +25% Enhanced Defense
  +20 to Energy
  Poison Length Reduced by 5%
  +10 Required Level
 • Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 2% spell & 3% exp


  Lưu ý
  : Luôn theo dõi lượng pierce mình có sau khi buff Sanguine Covenant, bạn chỉ cần 130% cold pierce khi farm và 170% khi đánh boss, nên khi đủ pierce thì chọn ra slot nào phù hợp nhất để thay thế bằng item có % cold spell dmg cao. Item trên list không nhất thiết là best of slot, nó còn tùy chỉ số của bạn, và đôi lúc đồ craft vẫn mạnh hơn.


  Gameplay

  - Buff all, nhớ buff Hive và giữ Vindicate mỗi 30s.
  - Dùng DA blink vào đám quái đông nhất để đạt hiệu quả cao nhất

  %Magic find
  Khi farming dùng 3 món đồ thay thế để cải thiện % magic find
  • Lilith's Temptation
   Lilith's Temptation
   Plated Belt (Sacred)

   Defense: (3680 - 4089) to (4031 - 4479)
   Required Strength: 0
   Required Level: 100
   3% Chance to cast level 2 Time Strike on Striking
   +(170 to 200)% Enhanced Defense
   -25 to all Attributes
   (60 to 100)% Magic Find
   Requirements -100%
   Socketed (2)
   Socket 2 Lum rune, MO với %magic find
  • Honorific Greaves: 35-40% MS, MO với %magic find,
   Nagapearl
   Nagapearl
   Mystic Orb

   Cube Reagent
   Cube with Any Armor to Add Bonus
   Adds Stun Attack: 0.2 seconds
   10% Gold Find
   10% Magic Find
   +10 Required Level
   , socket 4 Lum rune
  • The Sleep (charm) + Tran Athulua Trophy: cái này dễ farm.

Note 1
Tăng %spell dmg cho weapon: có 2 thứ có thể làm là ép luck bằng Oil of Conjuration cho cơ hội +10% spell dmg, và dùng 1 effigies Arcane Hunger éo vào sau khi đã MO đủ 15% life leech vào weapon. Lưu ý khi dùng Arcane Hunger thì item không thể unsocket và +10 level required
Edited by BoneSpirit 2 weeks.
User avatar
BoneSpirit
Azure Drake
174 | 11
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Bloodthorn

Post giữ chỗ cho bloodthorn
User avatar
phamvanam
Balrog
126 | -2
Đánh dấu cái, ss này phải thử mới dc, ty pro :mweed:
hanngocthanh
Skeleton
2 | 0
16p: Sanguine Covenant , phải là possession chứ nhỉ !
User avatar
BoneSpirit
Azure Drake
174 | 11
Common Auction Badge
Won 50 auctions
hanngocthanh wrote:16p: Sanguine Covenant , phải là possession chứ nhỉ !

nhớ nhầm tên skill =))
User avatar
Arnold
Prowler
16 | -2
hóng bloodthrone bác ơi <3
dellka
Dark Huntress
13 | 0
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Arnold wrote:hóng bloodthrone bác ơi <3

Cái nào chả như nhau thay cold bằng fire thôi