Vietnamese - Ultimate Merc Guide

Join other median communities around the world!
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
291 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

THE BARBARIANS


By: Bone Spirit

Cập nhật: 10/2019

Giới thiệu chungPros:
 • Về damage, merc có khả năng damage chính rất tốt với physical damage rất cao
 • Không cần heal, life leech, khả năng hồi máu của merc đã rất tốt.
 • 1 hit đánh của merc melee sẽ tính là 2 lần đánh, dễ thấy khi merc cast 2 lần thunder slam, tương tự với merc a2 với 2 lần Retaliate
 • Poison dmg không thể giết merc do regen quá cao
 • Không cần thiết stack +all skills

Cons:
 • Không chịu được burst damage cao, multi hitting attack hoặc spell gây magic dmg
 • Merc cần được "Active" - cho nó đánh vài cái mới có buff heroic.

Bonuses

Starts with 10 energy, +2 energy per level > Level 140 được 290 Energy
Mountain King: 20% bonus to strength and dexterity, +1% per 2 levels > Level 140 được 90% str và dex

Heroic Strength
Per strength point: Enhanced Weapon Damage +1%
Per strength point: Regenerate Life +1
Per strength point: +0.17 Energy Factor to Spell Damage

Lưu ý: Heroic Strength chỉ tính với base strength bonus (tự tăng khi merc lên level), nên stack strength sẽ không hưởng những bonus này. Nhiều thông tin cho rằng nó tính tổng số str, nhưng thực tế thì merc không có 4000%ewd khi đạt 4000str, hãy tự mình kiểm tra lại, thêm str chỉ tăng bonus ewd từ vũ khí thôi.

Heroic Resistances
All Resists +100%
Note: Do ở cấp độ Hell bị trừ 100% resists, nên buộc phải stack đủ 75% res cho merc khi chơi đến Hell, 2 cấp độ còn lại thì không cần.

Final Stats


Skills
 • GIFT OF THE WILD Effect: increases all damage of the party > Buff spell damage và physical damage.
 • THUNDER SLAM Effect: damages and stuns enemies in a radius > Crowd control tốt.
 • WRAITHSWORD Effect: melee strike that explodes into ghostly blades > Attack chính của merc
 • ANCIENTS' HAND Effect: melee attack that unleashes a shockwave through the ground > Attack clear physic absorb.

Early Game Build

Early Game Gear

Gear toàn bộ để boost STR và WDM. Có thể dùng đồ thay thế nhưng phải có dòng % STR, flat STR.
 • Weapon:
  The Dao of Xiansai
  The Dao of Xiansai
  Great Sword (4)

  One-Hand Damage: (14 - 16) to (32 - 45)
  Two-Hand Damage: (25 - 29) to (42 - 56)
  Required Level: 11
  Required Strength: 105
  Item Level: 17
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  +1 to All Skills
  15% Attack Speed
  15% Hit Recovery
  +(18 to 35)% Enhanced Damage
  +(15 to 25) to Maximum Damage
  (51 to 75)% Bonus to Attack Rating
  +(101 to 150) Defense
  +1% to Experience Gained
  Socketed (2)
  One-Hand Damage: (31 - 35) to (70 - 83)
  Two-Hand Damage: (60 - 67) to (96 - 112)
  Required Level: 29
  Required Strength: 151
  Item Level: 33
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  +2 to All Skills
  25% Attack Speed
  25% Hit Recovery
  +(52 to 69)% Enhanced Damage
  +(31 to 40) to Maximum Damage
  (101 to 125)% Bonus to Attack Rating
  +(201 to 250) Defense
  +2% to Experience Gained
  Socketed (4)
  One-Hand Damage: (59 - 64) to (123 - 149)
  Two-Hand Damage: (114 - 123) to (172 - 201)
  Required Level: 49
  Required Strength: 291
  Item Level: 54
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  +3 to All Skills
  35% Attack Speed
  35% Hit Recovery
  +(87 to 103)% Enhanced Damage
  +(51 to 70) to Maximum Damage
  (151 to 175)% Bonus to Attack Rating
  +(301 to 350) Defense
  +2% to Experience Gained
  Socketed (5)
  One-Hand Damage: (77 - 83) to (166 - 193)
  Two-Hand Damage: (148 - 160) to (228 - 259)
  Required Level: 57
  Required Strength: 570
  Item Level: 90
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  +4 to All Skills
  40% Attack Speed
  40% Hit Recovery
  +(104 to 120)% Enhanced Damage
  +(71 to 90) to Maximum Damage
  (176 to 200)% Bonus to Attack Rating
  +(351 to 400) Defense
  +3% to Experience Gained
  Socketed (6)
  |
  Jared's Fragmentor
  Jared's Fragmentor
  Claymore (4)

  One-Hand Damage: (8 - 9) to (13 - 17)
  Two-Hand Damage: (12 - 14) to (18 - 22)
  Required Level: 2
  Required Strength: 41
  Item Level: 4
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  5% Chance to cast level 4 Spike Nova on Melee Attack
  +(41 to 60)% Enhanced Damage
  +(4 to 6) to Maximum Damage
  (2 to 3)% Chance of Crushing Blow
  +(21 to 30) Life on Attack
  Socketed (2)
  One-Hand Damage: (20 - 22) to (30 - 36)
  Two-Hand Damage: (30 - 34) to (40 - 48)
  Required Level: 21
  Required Strength: 69
  Item Level: 23
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  10% Chance to cast level 8 Spike Nova on Melee Attack
  +(71 to 90)% Enhanced Damage
  +(8 to 12) to Maximum Damage
  (4 to 6)% Chance of Crushing Blow
  +(46 to 60) Life on Attack
  Socketed (3)
  One-Hand Damage: (36 - 39) to (58 - 70)
  Two-Hand Damage: (58 - 63) to (80 - 94)
  Required Level: 39
  Required Strength: 142
  Item Level: 43
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  15% Chance to cast level 12 Spike Nova on Melee Attack
  +(101 to 120)% Enhanced Damage
  +(16 to 24) to Maximum Damage
  (7 to 9)% Chance of Crushing Blow
  +(71 to 90) Life on Attack
  Socketed (4)
  One-Hand Damage: (48 - 52) to (89 - 110)
  Two-Hand Damage: (83 - 90) to (117 - 140)
  Required Level: 50
  Required Strength: 283
  Item Level: 78
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  20% Chance to cast level 14 Spike Nova on Melee Attack
  +(131 to 150)% Enhanced Damage
  +(32 to 48) to Maximum Damage
  (10 to 12)% Chance of Crushing Blow
  +(91 to 120) Life on Attack
  Socketed (4)
 • Body Armor:
  Shroud Royal
  Shroud Royal
  Full Plate Mail (4)

  Defense: (305 - 354) to (614 - 714)
  Required Level: 11
  Required Strength: 91
  Item Level: 18
  Additional Strength Damage Bonus: 0.03125%
  +(1 to 2) to Vanquish
  +(35 to 57)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (7 to 10)
  (6 to 8)% Gold Find
  (6 to 8)% Magic Find
  Socketed (2)
  Defense: (984 - 1104) to (1878 - 2107)
  Required Level: 28
  Required Strength: 134
  Item Level: 33
  Additional Strength Damage Bonus: 0.0390625%
  +(5 to 6) to Vanquish
  +(81 to 103)% Enhanced Defense
  (9 to 11)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (15 to 18)
  (10 to 12)% Gold Find
  (10 to 12)% Magic Find
  Socketed (4)
  Defense: (2461 - 2711) to (4596 - 5064)
  Required Level: 46
  Required Strength: 281
  Item Level: 53
  Additional Strength Damage Bonus: 0.046875%
  +(9 to 10) to Vanquish
  +(126 to 149)% Enhanced Defense
  (15 to 17)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (23 to 26)
  (14 to 16)% Gold Find
  (14 to 16)% Magic Find
  Socketed (5)
  Defense: (3675 - 3999) to (6849 - 7455)
  Required Level: 54
  Required Strength: 543
  Item Level: 90
  Additional Strength Damage Bonus: 0.0546875%
  +(11 to 12) to Vanquish
  +(149 to 171)% Enhanced Defense
  (18 to 20)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (27 to 30)
  (18 to 20)% Gold Find
  (18 to 20)% Magic Find
  Socketed (6)
  hoặc
  Sharkbaiter
  Sharkbaiter
  Ring Mail (4)

  Defense: (111 - 127) to (226 - 259)
  Required Level: 4
  Required Strength: 37
  Item Level: 6
  1% Chance to cast level 6 Bloodlust on Death Blow
  +10% Bonus Damage to Bloodlust
  5% Attack Speed
  (2 to 3)% Chance of Crushing Blow
  +(31 to 50)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Strength
  +(6 to 10) Life on Attack
  Socketed (2)
  Defense: (410 - 456) to (735 - 817)
  Required Level: 21
  Required Strength: 55
  Item Level: 25
  1% Chance to cast level 18 Bloodlust on Death Blow
  +20% Bonus Damage to Bloodlust
  15% Attack Speed
  (4 to 5)% Chance of Crushing Blow
  +(71 to 90)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Strength
  +(16 to 20) Life on Attack
  Socketed (4)
  Defense: (1021 - 1117) to (1744 - 1909)
  Required Level: 39
  Required Strength: 115
  Item Level: 45
  1% Chance to cast level 30 Bloodlust on Death Blow
  +30% Bonus Damage to Bloodlust
  25% Attack Speed
  (6 to 7)% Chance of Crushing Blow
  +(101 to 120)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Strength
  +(26 to 30) Life on Attack
  Socketed (5)
  Defense: (1591 - 1722) to (2718 - 2942)
  Required Level: 47
  Required Strength: 237
  Item Level: 79
  1% Chance to cast level 36 Bloodlust on Death Blow
  +40% Bonus Damage to Bloodlust
  30% Attack Speed
  (7 to 8)% Chance of Crushing Blow
  +(131 to 150)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Strength
  +(36 to 40) Life on Attack
  Socketed (6)
 • Helm:
  Thunderdome
  Thunderdome
  Assault Helmet (4)

  Defense: (118 - 134) to (174 - 198)
  (Barbarian Only)
  Required Level: 8
  Required Strength: 70
  Item Level: 13
  5% Chance to cast level 10 Flash on Melee Attack
  Adds 1-(6 to 10) lightning damage
  -3% to Enemy Lightning Resistance
  +12 to Lightning Shield
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  (7 to 10)% to Strength
  +5 Mana after each Kill
  Socketed (2)
  Defense: (391 - 435) to (542 - 602)
  (Barbarian Only)
  Required Level: 25
  Required Strength: 104
  Item Level: 29
  10% Chance to cast level 20 Flash on Melee Attack
  Adds 1-(18 to 35) lightning damage
  -6% to Enemy Lightning Resistance
  +18 to Lightning Shield
  +(71 to 90)% Enhanced Defense
  (15 to 18)% to Strength
  +10 Mana after each Kill
  Socketed (2)
  Defense: (952 - 1090) to (1294 - 1481)
  (Barbarian Only)
  Required Level: 43
  Required Strength: 217
  Item Level: 50
  15% Chance to cast level 30 Flash on Melee Attack
  Adds 1-(86 to 100) lightning damage
  -9% to Enemy Lightning Resistance
  +24 to Lightning Shield
  +(101 to 130)% Enhanced Defense
  (23 to 26)% to Strength
  +20 Mana after each Kill
  Socketed (3)
  Defense: (1631 - 1755) to (2201 - 2367)
  (Barbarian Only)
  Required Level: 51
  Required Strength: 450
  Item Level: 85
  20% Chance to cast level 40 Flash on Melee Attack
  Adds 1-(261 to 300) lightning damage
  -12% to Enemy Lightning Resistance
  +30 to Lightning Shield
  +(151 to 170)% Enhanced Defense
  (27 to 30)% to Strength
  +35 Mana after each Kill
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Visegrip
  Visegrip
  Light Gauntlets (4)

  Defense: 29 to 56
  Required Level: 6
  Required Strength: 52
  Item Level: 11
  5% Chance to cast level 5 Crucify on Melee Attack
  +(3 to 4) to Maximum Damage
  (4 to 5)% to Strength
  2% to Dexterity
  Socketed (1)
  Defense: 120 to 176
  Required Level: 24
  Required Strength: 76
  Item Level: 28
  6% Chance to cast level 10 Crucify on Melee Attack
  +(6 to 7) to Maximum Damage
  (8 to 9)% to Strength
  (3 to 4)% to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: 273 to 381
  Required Level: 41
  Required Strength: 161
  Item Level: 48
  7% Chance to cast level 19 Crucify on Melee Attack
  +(8 to 9) to Maximum Damage
  (12 to 13)% to Strength
  (5 to 7)% to Dexterity
  Socketed (3)
  Defense: 375 to 522
  Required Level: 50
  Required Strength: 333
  Item Level: 83
  8% Chance to cast level 30 Crucify on Melee Attack
  +(9 to 10) to Maximum Damage
  (14 to 15)% to Strength
  (8 to 10)% to Dexterity
  Socketed (4)
 • Boots:
  Zealot Rush
  Zealot Rush
  Light Plated Boots (4)

  Defense: (67 - 78) to (102 - 119)
  Required Level: 6
  Required Strength: 60
  Item Level: 10
  5% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (11 to 25)% Bonus to Attack Rating
  +(21 to 40)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to Dexterity
  1% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (1)
  Defense: (248 - 281) to (338 - 384)
  Required Level: 24
  Required Strength: 88
  Item Level: 27
  10% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (41 to 55)% Bonus to Attack Rating
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  (9 to 11)% to Dexterity
  (2 to 3)% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (2)
  Defense: (613 - 685) to (817 - 914)
  Required Level: 41
  Required Strength: 186
  Item Level: 48
  20% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (71 to 85)% Bonus to Attack Rating
  +(61 to 80)% Enhanced Defense
  (15 to 17)% to Dexterity
  (3 to 5)% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (3)
  Defense: (944 - 1044) to (1247 - 1378)
  Required Level: 50
  Required Strength: 385
  Item Level: 83
  30% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (86 to 100)% Bonus to Attack Rating
  +(81 to 100)% Enhanced Defense
  (18 to 20)% to Dexterity
  (4 to 6)% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (4)
 • Belt:
  Deadfall
  Deadfall
  Heavy Belt (4)

  Defense: (135 - 159) to (178 - 210)
  Required Level: 7
  Required Strength: 63
  Item Level: 11
  1% Chance to cast level 2 Shower of Rocks on Kill
  1% Chance of Crushing Blow
  +(24 to 46)% Enhanced Defense
  +(16 to 25) to Strength
  Lightning Resist +(11 to 15)%
  (3 to 5)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (1)
  Defense: (485 - 551) to (616 - 700)
  Required Level: 24
  Required Strength: 92
  Item Level: 28
  2% Chance to cast level 4 Shower of Rocks on Kill
  2% Chance of Crushing Blow
  +(69 to 92)% Enhanced Defense
  +(36 to 45) to Strength
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  (9 to 11)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)
  Defense: (1270 - 1400) to (1595 - 1758)
  Required Level: 41
  Required Strength: 195
  Item Level: 48
  3% Chance to cast level 8 Shower of Rocks on Kill
  3% Chance of Crushing Blow
  +(115 to 137)% Enhanced Defense
  +(56 to 65) to Strength
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  (15 to 17)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)
  Defense: (1918 - 2095) to (2403 - 2626)
  Required Level: 50
  Required Strength: 404
  Item Level: 84
  4% Chance to cast level 12 Shower of Rocks on Kill
  4% Chance of Crushing Blow
  +(138 to 160)% Enhanced Defense
  +(66 to 75) to Strength
  Lightning Resist +(36 to 40)%
  (18 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)
 • Amulet:
  Angel Heart
  Angel Heart
  Amulet

  Angel Heart
  Required Level: 40
  Item Level: 40
  +(1 to 2) to All Skills
  (5 to 10)% to Strength
  (5 to 10)% to Dexterity
  Total Character Defense (15 to 25)%
  +(3 to 5) to Light Radius
  hoặc Rare Amulet có Banish proc
 • Sockets/Jewels: Armor socket với Perfect Diamond, Weapon socket với Perfect Skull hoặc Perfect Rainbow Stone
 • MO: Flat STR, MF

Midgame Build

Midgame Gear

Bắt đầu thay thế bằng những runewords level 100 mạnh hơn, giúp merc tank tốt hơn, mạnh hơn. Hoặc bộ set nếu bạn giàu :)) Ngoài ra, crafted gear với creepy shrines cũng là 1 lựa chọn thay thế tốt.
Mục tiêu: %PR & str

 • Weapon: Crafted Great Sword (Creepy Shrine) có dòng proc (Balefire, Spive Nova hoặc Shower of Rocks), 200% ED và Flat Maximum damage, càng cao càng tốt.
 • Body Armor:
  Erawan
  Erawan
  Body Armors

  'Nih'
  Runeword Level: 100
  10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  5% Chance of Crushing Blow
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  25% to Strength
  25% to Vitality
  Physical Resist (11 to 15)%
  Total Character Defense (11 to 20)%
  . Note: %str và PR (roll đến 15% PR)
 • Helm:
  Bogspitter
  Bogspitter
  Helms

  'Yul'
  Runeword Level: 100
  20% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  +1 to All Skills
  Adds 60-179 poison damage over 1 seconds
  -3% to Enemy Lightning Resistance
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  . Note: Một item khá hay với Miasma proc giúp slow, hỗ trợ đánh boss rất tốt.
 • Gloves:
  Visegrip
  Visegrip
  Light Gauntlets (4)

  Defense: 29 to 56
  Required Level: 6
  Required Strength: 52
  Item Level: 11
  5% Chance to cast level 5 Crucify on Melee Attack
  +(3 to 4) to Maximum Damage
  (4 to 5)% to Strength
  2% to Dexterity
  Socketed (1)
  Defense: 120 to 176
  Required Level: 24
  Required Strength: 76
  Item Level: 28
  6% Chance to cast level 10 Crucify on Melee Attack
  +(6 to 7) to Maximum Damage
  (8 to 9)% to Strength
  (3 to 4)% to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: 273 to 381
  Required Level: 41
  Required Strength: 161
  Item Level: 48
  7% Chance to cast level 19 Crucify on Melee Attack
  +(8 to 9) to Maximum Damage
  (12 to 13)% to Strength
  (5 to 7)% to Dexterity
  Socketed (3)
  Defense: 375 to 522
  Required Level: 50
  Required Strength: 333
  Item Level: 83
  8% Chance to cast level 30 Crucify on Melee Attack
  +(9 to 10) to Maximum Damage
  (14 to 15)% to Strength
  (8 to 10)% to Dexterity
  Socketed (4)
  . Note: lấy proc
 • Boots:
  Megalith
  Megalith
  Boots

  'Ath'
  Runeword Level: 90
  +1 to All Skills
  25% Cast Speed
  15% Hit Recovery
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  +(41 to 50) to Strength
  Regenerate Mana +30%
  Physical Resist 5%
  . Note: flat str, 5% PR
 • Belt:
  Truce
  Truce
  Belts

  'Vith'
  Runeword Level: 98
  -5% Cast Speed
  -5% Attack Speed
  Stun Attack
  +10% to Summoned Minion Damage
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  Physical Resist 10%
  Slows Attacker by 5%
  . Note: 10% PR
 • Amulet:
  Angel Heart
  Angel Heart
  Amulet

  Angel Heart
  Required Level: 40
  Item Level: 40
  +(1 to 2) to All Skills
  (5 to 10)% to Strength
  (5 to 10)% to Dexterity
  Total Character Defense (15 to 25)%
  +(3 to 5) to Light Radius
  hoặc Rare Amulet có Banish proc
 • Sockets/Jewels: Armor socket với Perfect Diamond hoặc Ko Rune, Weapon socket với Jah rune hoặc Perfect Rainbow Stone
 • MO: Flat STR, Res

Mix với set item (khó tìm hơn, không khuyến khích lắm, nhưng nếu giàu thì mua cũng được, nên để tg mua endgame gear luôn)
 • Weapon:
  Marchosias' Anger
  Marchosias' Anger
  Marchosias' Essence Set
  Long Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: (171 - 184) to (215 - 229)
  Required Level: 90
  Required Strength: 540
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  10% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
  +(4 to 6) to Druid Skill Levels
  +(140 to 170)% Enhanced Damage
  Adds 63-100 damage
  (151 to 200)% Bonus to Attack Rating
  (11 to 20)% to Strength
  +1 Life on Striking
  Socketed (6)
 • Body Armor:
  Marchosias' Might
  Marchosias' Might
  Marchosias' Essence Set
  Full Plate Mail (Sacred)

  Defense: (7905 - 8669) to (9461 - 10398)
  Required Level: 90
  Required Strength:
  1280
  5% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
  +50 to Maximum Damage
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  (6 to 10)% to Strength
  +1000 Defense
  +(151 to 200) to Strength
  (41 to 50)% Chance of Uninterruptable Attack
  Requirements +100%
  Socketed (6)
  ,
  Celestia's Wings
  Celestia's Wings
  Celestia's Myth Set
  Gothic Plate (Sacred)

  Defense: (7038 - 7874) to (8464 - 9478)
  Required Level: 90
  Required Strength: 614
  +1 to Amazon Skill Levels
  Adds 25-38 damage
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  (21 to 25)% to Vitality
  +350 Defense
  +(31 to 50) to Dexterity
  Elemental Resists +(21 to 25)%
  Socketed (6)
  ,
  Scosglen's Fables
 • Helm:
  Witchhunter's Hood
  Witchhunter's Hood
  Witchhunter's Attire Set
  Cap (Sacred)

  Defense: (2136 - 2611) to (2161 - 2642)
  Required Level: 90
  Required Strength:
  228
  +(80 to 120)% Enhanced Defense
  10% to Strength
  10% to Dexterity
  Maximum Elemental Resists +2%
  Elemental Resists +(31 to 40)%
  Physical Resist 5%
  Total Character Defense (16 to 20)%
  Requirements -50%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Cinadide's Bender
  Cinadide's Bender
  Cinadide's Craft Set
  Gauntlets (Sacred)

  Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
  Required Level: 100
  Required Strength: 574
  5% Chance to cast level 34 Lava Pit on Melee Attack
  20% Attack Speed
  40% Hit Recovery
  Adds 63-125 magic damage
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  +(31 to 50) to Strength
  (16 to 25)% Magic Find
  Socketed (4)
 • Boots:
  Steppe Sleeper
  Steppe Sleeper
  Tundra Walker Set
  Boots (Sacred)

  Defense: 651 to 671
  Required Level: 80
  Required Strength:
  0
  +1 to Barbarian Skill Levels
  (0 to 40)% Movement Speed
  -(11 to 15)% to Enemy Cold Resistance
  +(3 to 7) to Blood Hatred (Barbarian Only)
  (31 to 40)% to Strength
  Requirements -100%
  Socketed (4)
 • Belt:
  Marchosias' Hatred
  Marchosias' Hatred
  Marchosias' Essence Set
  Heavy Belt (Sacred)

  Defense: (3111 - 3455) to (3359 - 3731)
  Required Level: 90
  Required Strength: 568
  5% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
  3% Chance of Crushing Blow
  Enhanced Weapon Damage +(91 to 100)%
  +(51 to 100)% to Summoned Minion Life
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  (6 to 10)% to Strength
  Socketed (2)
  ,
  Cinadide's Anvil
  Cinadide's Anvil
  Cinadide's Craft Set
  Plated Belt (Sacred)

  Defense: (3271 - 3680) to (3583 - 4031)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  303
  +1 to Paladin Skill Levels
  Adds 13-25 damage
  Adds 63-125 magic damage
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  (11 to 15)% Chance of Uninterruptable Attack
  Requirements -50%
  Socketed (2)

Stormblast build:
Celestia's Myth
Celestia's Myth
Amazon Spear Set

Celestia's Passion
Celestia's Wings
Celestia's Ribbon
Celestia's Charge

Set Bonus with 2 or more set items:
-30% to Enemy Poison Resistance
10% Chance of Crushing Blow

Set Bonus with 3 or more set items:
17% Chance to cast level 18 Stormblast on Melee Attack
20% to Dexterity

Set Bonus with complete set:
5% Chance to cast level 5 Javelin on Striking
+60% Bonus Damage to Mark of the Wild
Adds 63-125 damage
+2500 Defense
Maximum Elemental Resists +2%
Elemental Resists +75%
Physical Resist 10%


Merc nhận bonus 17% Ctc Stormblast on Melee Attack từ 3 item của set:
Celestia's Wings
Celestia's Wings
Celestia's Myth Set
Gothic Plate (Sacred)

Defense: (7038 - 7874) to (8464 - 9478)
Required Level: 90
Required Strength: 614
+1 to Amazon Skill Levels
Adds 25-38 damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
(21 to 25)% to Strength
(21 to 25)% to Vitality
+350 Defense
+(31 to 50) to Dexterity
Elemental Resists +(21 to 25)%
Socketed (6)

Celestia's Ribbon
Celestia's Ribbon
Celestia's Myth Set
Plated Belt (Sacred)

Defense: (3271 - 3680) to (3583 - 4031)
Required Level: 90
Required Strength: 606
+1 to Amazon Skill Levels
15% Attack Speed
+(140 to 170)% Enhanced Defense
(11 to 15)% to Strength
+(31 to 50) to Dexterity
Physical Resist 5%
Socketed (2)

Celestia's Charge
Celestia's Charge
Celestia's Myth Set
Light Plated Boots (Sacred)

Defense: (1881 - 2116) to (2083 - 2343)
Required Level: 90
Required Strength: 561
2% Chance to cast level 6 Celerity on Kill
(8 to 48)% Movement Speed
20% Hit Recovery
+(140 to 170)% Enhanced Defense
(11 to 15)% to Dexterity
+(31 to 50) to Strength
Total Character Defense (11 to 15)%
Socketed (4)


Mount Arreat
Mount Arreat
Barbarian Gladiator Set

Eruption
Snowstorm
Avalanche
Ravine

Set Bonus with 2 or more set items:
+1 to Barbarian Skill Levels
Enhanced Weapon Damage +100%

Set Bonus with 3 or more set items:
20% Chance to cast level 8 Guard Tower on Kill
Poison Resist +50%

Set Bonus with complete set:
Area Effect Attack
3% Chance to cast level 46 Glacial Nova on Kill
8% Chance to cast level 46 Pyroblast on Kill
+4 to Barbarian Skill Levels
+75% to Fire Spell Damage
+75% to Cold Spell Damage
+100 to all Attributes
Total Character Defense 200%


Merc nhận 20% Chance to cast level 8 Guard Tower on Kill từ 3 item của set:
Eruption
Eruption
Mount Arreat Set
Two-Handed Sword (Sacred)

One-Hand Damage: (140 - 161) to (220 - 242)
Two-Hand Damage: (184 - 215) to (261 - 293)
Required Level: 90
Required Strength: 421
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
15% Chance to cast level 35 Cataclysm on Melee Attack
+2 to Barbarian Skill Levels
+(144 to 200)% Enhanced Damage
Adds 50-125 damage
Adds 400-700 fire damage
-(11 to 15)% to Enemy Fire Resistance
Fire Resist +(31 to 50)%
Socketed (4)

Avalanche
Avalanche
Mount Arreat Set
Ancient Armor (Sacred)

Defense: (6900 - 7762) to (8544 - 9612)
Required Level: 90
Required Strength: 720
+(1 to 2) to Barbarian Skill Levels
Stun Attack
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+(41 to 50) to Vitality
Cold Resist +(31 to 50)%
Total Character Defense (11 to 15)%
Attacker Takes Cold Damage of 500
Socketed (6)

Ravine
Ravine
Mount Arreat Set
Horned Helm (Sacred)

Defense: (2748 - 3091) to (2964 - 3334)
(Barbarian Only)
Required Level: 90
Required Strength: 451
+(2 to 3) to Barbarian Skill Levels
Enhanced Weapon Damage +(31 to 50)%
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+(81 to 100) to Strength
Lightning Resist +(31 to 50)%
Physical Resist 5%
Socketed (4)


Marchosias' Essence
Marchosias' Essence
Druid Werewolf Set

Marchosias' Anger
Marchosias' Evil Grin
Marchosias' Might
Marchosias' Hatred

Set Bonus with 2 or more set items:
+1 to Druid Skill Levels
Maximum Life 20%

Set Bonus with 3 or more set items:
40% to Strength
Physical Resist 15%

Set Bonus with complete set:
50% Attack Speed
+125 to Maximum Damage
20% Life stolen per Hit
+8 to Bladestorm
+400 to Strength
Maximum Elemental Resists +2%
8% Reanimate as: The Pack


Merc nhận 20% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack từ 3 item của set:
Marchosias' Anger
Marchosias' Anger
Marchosias' Essence Set
Long Sword (Sacred)

One-Hand Damage: (171 - 184) to (215 - 229)
Required Level: 90
Required Strength: 540
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
10% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
+(4 to 6) to Druid Skill Levels
+(140 to 170)% Enhanced Damage
Adds 63-100 damage
(151 to 200)% Bonus to Attack Rating
(11 to 20)% to Strength
+1 Life on Striking
Socketed (6)

Marchosias' Might
Marchosias' Might
Marchosias' Essence Set
Full Plate Mail (Sacred)

Defense: (7905 - 8669) to (9461 - 10398)
Required Level: 90
Required Strength:
1280
5% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
+50 to Maximum Damage
+(144 to 171)% Enhanced Defense
(6 to 10)% to Strength
+1000 Defense
+(151 to 200) to Strength
(41 to 50)% Chance of Uninterruptable Attack
Requirements +100%
Socketed (6)

Marchosias' Hatred
Marchosias' Hatred
Marchosias' Essence Set
Heavy Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3455) to (3359 - 3731)
Required Level: 90
Required Strength: 568
5% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
3% Chance of Crushing Blow
Enhanced Weapon Damage +(91 to 100)%
+(51 to 100)% to Summoned Minion Life
+(144 to 171)% Enhanced Defense
(6 to 10)% to Strength
Socketed (2)


End Game Build

End Game Gear
 • Weapon:
  Shark (Xis)
  Shark
  Weapons

  'TaXis'
  Runeword Level: 120
  1% Chance to cast level 31 Bloodlust on Kill
  +(60 to 100)% Bonus Damage to Bloodlust
  40% Attack Speed
  +200% Enhanced Damage
  +2 to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +5 to all Attributes
  -500 to Mana
  Cannot be Unsocketed
  . (Note: buộc phải làm trên base eth great sword full 6 socket, dùng jewel Tir crafted có 2 opt bắt buộc là 15% IAS và 9-10% MF.) |
  The Grandfather
  The Grandfather
  Great Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: (219 - 254) to (336 - 396)
  Two-Hand Damage: (312 - 347) to (423 - 483)
  Required Level: 120
  Required Strength:
  1340
  Item Level: 120
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  +400% Deadly Strike
  -5% Deadly Strike per 1% Attack Speed
  Indestructible
  +200% Enhanced Damage
  Adds (75 to 110)-(180 to 240) damage
  (150 to 300)% Bonus to Attack Rating
  +(30 to 40) to Ancients' Hand
  +50 to all Attributes
  Maximum Life (15 to 20)%
  Requirements +100%
  Socketed (6)
  | Crafted Great Sword (có 3 dòng quan trọng: proc spike nova hoặc shower of rocks, ít nhất 300 max dmg và 200% ED)
 • Body Armor:
  Candlewake
  Candlewake
  Splint Mail (Sacred)

  Defense: (8032 - 9339) to (11077 - 12593)
  Required Level: 100
  Required Strength: 563
  Item Level: 105
  -2% Base Block Chance
  Additional Strength Damage Bonus: 0.046875%
  -(11 to 15)% to Enemy Cold Resistance
  +(150 to 200)% Enhanced Defense
  (10 to 25)% to Strength
  +(1500 to 3500) Defense
  Cannot Be Frozen
  (1/2 chance to appear)
  Total Character Defense (50 to 100)%
  Socketed (6)
  (max str roll 25% thì dùng) |
  Khazra Plate
  Khazra Plate
  Ancient Armor (Sacred)

  Defense: (7820 - 8625) to (9683 - 10680)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  2160
  Item Level: 120
  Level 1 Demon Blood Aura
  +100% Damage to Demons
  5% Chance of Crushing Blow
  10% Deadly Strike
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Vitality
  Physical Resist 10%
  Requirements +200%
  Socketed (6)
  (cho 20% max life aura) |
  Wolverine Skin
  Wolverine Skin
  Plate Mail (Sacred)

  Defense: (6374 - 7171) to (7485 - 8421)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  288
  Item Level: 120
  15% Chance to cast level 20 Crucify on Melee Attack
  +(1 to 2) to All Skills
  50% Hit Recovery
  +40 to Maximum Damage
  (10 to 15)% Life stolen per Hit
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  +(50 to 100) to Strength
  +(50 to 100) to Dexterity
  +25 Life Regenerated per Second
  50% Magic Find
  Requirements -50%
  Socketed (6)
  |
  Auriel's Robe
  Auriel's Robe
  Light Plate (Sacred)

  Defense: (7692 - 8433) to (9037 - 9926)
  Required Level: 100
  Required Strength: 602
  Item Level: 120
  Level 10 Wolf Stance
  Indestructible
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  +1000 Defense
  +3000 Defense vs. Missile
  Physical Resist 10%
  Socketed (6)
  . Note: có thể dùng
  Razorspine
  Razorspine
  Hard Leather Armor (Sacred)

  Defense: (3714 - 4372) to (3961 - 4663)
  Required Level: 100
  Required Strength: 486
  Item Level: 105
  Indestructible
  20% Chance to cast level 7 Spike Nova when Struck
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(41 to 50) to Strength
  +(100 to 150) Life Regenerated per Second
  Physical Resist 15%
  Socketed (6)
  đối với map when struck cao như TA, Vizjun
 • Helm:
  Warmonger
  Warmonger
  Fanged Helm (Sacred)

  Defense: (4347 - 4785) to (5010 - 5474)
  (Barbarian Only)
  Required Level: 100
  Required Strength: 446
  Item Level: 120
  Area Effect Attack
  Blood Hatred does not cost you life
  Adds 200-400 fire damage
  Adds 200-400 lightning damage
  Adds 200-400 cold damage
  +(160 to 200)% Enhanced Defense
  +(1500 to 2000) Defense
  10% Chance to Avoid Damage
  Elemental/Magic Damage Reduced by 40
  Socketed (4)
  . Note: Area Effect Attack giúp clear AOE tốt hơn, kèm theo tổng 600-1200 flat elemental giúp đánh physical absorb. 10% avoid và flat elemental/magic reduce hỗ trợ tank. Một lựa chọn thay thế là
  Boarfrost
  Boarfrost
  Assault Helmet (Sacred)

  Defense: (2238 - 2561) to (2449 - 2803)
  (Barbarian Only)
  Required Level: 100
  Required Strength: 550
  Item Level: 120
  25% Chance to cast level 40 Ice Bolt Nova on Melee Attack
  20% Attack Speed
  Adds 125-250 cold damage
  +(21 to 25)% to Cold Spell Damage
  -50% to Enemy Cold Resistance
  5% Chance of Crushing Blow
  Enhanced Weapon Damage +150%
  +(87 to 114)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  Socketed (4)
  cũng rất ngon với proc Bolt Nova, dạng proc nova có damage rất cao khi nổ, quái càng gần càng dính nhiều damage hơn, theo đó 150% ewd và 25% str hỗ trợ boost dmg. Ngoài ra còn vài tùy chọn tùy trường hợp dùng như
  Veil of Steel
  Veil of Steel
  Great Helm (Sacred)

  Defense: 9260 to 9653
  Required Level: 130
  Required Strength: 576
  Item Level: 120
  Enhanced Weapon Damage +200%
  Hit Causes Monster to Flee +15%
  +200% Enhanced Defense
  +5000 Defense
  Maximum Mana -50%
  Socketed (4)
  (200% ewd & khả năng control crowd hiệu quả),
  Idol of Rygnar
  Idol of Rygnar
  Mask (Sacred)

  Defense: (2068 - 2350) to (2208 - 2510)
  Required Level: 100
  Required Strength: 540
  Item Level: 120
  +2 to Necromancer Skill Levels
  25% Life stolen per Hit
  Enhanced Weapon Damage +(101 to 200)%
  Hit Causes Monster to Flee +1%
  +(120 to 150)% Enhanced Defense
  +(40 to 50) to Strength
  +(40 to 50) to Dexterity
  Target Takes Additional Damage of 500
  25% Gold Find
  +5 to Light Radius
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Blind Anger
  Blind Anger
  Light Gauntlets (Sacred)

  Defense: (1179 - 1447) to (1342 - 1647)
  Required Level: 100
  Required Strength: 544
  Item Level: 105
  8% Chance to cast level 13 Crucify on Melee Attack
  +(0 to 1) to All Skills
  (1 to 5)% Chance of Crushing Blow
  Blinds Attacker +3
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (11 to 15)% to All Attributes
  Socketed (4)
  |
  Hammerfist
  Hammerfist
  Gauntlets (Sacred)

  Defense: (1227 - 1450) to (1436 - 1697)
  Required Level: 100
  Required Strength: 574
  Item Level: 105
  Adds (1 to 15)-(20 to 30) damage
  5% Life stolen per Hit
  5% Chance of Crushing Blow
  +(15 to 25) to Spiral Dance
  Enhanced Weapon Damage +(50 to 100)%
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  Elemental Resists +15%
  Socketed (4)
  |
  Facebreaker
  Facebreaker
  Chain Gloves (Sacred)

  Defense: (1784 - 1939) to (2299 - 2469)
  Required Level: 100
  Required Strength: 514
  Item Level: 120
  +1% Attack Speed per 20 Strength
  Stun Attack
  +(130 to 160)% Enhanced Defense
  -15% to Dexterity
  +(600 to 1000) Defense
  Physical Resist 5%
  +2 Life on Striking
  Socketed (4)
  (để đạt 9 frame attack)
 • Boots:
  Akarat's Trek
  Akarat's Trek
  Light Plated Boots (Sacred)

  Defense: (1960 - 2352) to (2170 - 2604)
  Required Level: 100
  Required Strength: 561
  Item Level: 120
  2% Chance to cast level 30 Thunder Hammer Nova on Melee Attack
  2% Chance to cast level 30 Thunder Wave on Melee Attack
  2% Chance to cast level 30 Hammertime on Melee Attack
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(15 to 20) to Charged Strike
  Enhanced Weapon Damage +(100 to 150)%
  +(150 to 200)% Enhanced Defense
  10% to All Attributes
  +10 to Light Radius
  Socketed (4)
  . Note: Proc wdm, % edm và % stats, mọi thứ bạn cần. Giá item khá đắc, có thể thay thế bằng
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'ItXis'
  Runeword Level: 120
  0.125% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(173 to 201)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
  |
  Knight's Grace
  Knight's Grace
  Greaves (Sacred)

  Defense: (2232 - 2481) to (2519 - 2799)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  714
  Item Level: 120
  2% Chance to cast level 35 Knife Throw on Striking
  +1 to All Skills
  25% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  Adds 10-20 damage
  +(170 to 200)% Enhanced Defense
  +(15 to 25) to all Attributes
  Physical Resist 5%
  10% Chance of Uninterruptable Attack
  Requirements +20%
  Socketed (4)
  (không khuyến khích lắm)
 • Belt:
  Champion of the Triune
  Champion of the Triune
  Plated Belt (Sacred)

  Defense: 5209 to 6598
  Required Level: 115
  Required Strength: 606
  Item Level: 120
  Ethereal (Cannot be Repaired)
  6% Chance to cast level 1 Force Blast on Melee Attack
  5% Chance of Crushing Blow
  5% Deadly Strike
  +200% Enhanced Defense
  +(100 to 1000) Defense
  Elemental Resists -20%
  Physical Resist 5%
  Socketed (2)
  . Note: Hỗ trợ debufff với Force Blast proc,
  Nero
  Nero
  Belts

  'Auhe'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 14 Fortress on Melee Attack
  Adds 7-25 damage
  +150% Damage to Demons
  Adds 125-250 fire damage
  +(16 to 20)% to Fire Spell Damage
  2% Deadly Strike
  +(7 to 12) to Path of Flames
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  : cho proc Fortress hoặc
  Lilith's Temptation
  Lilith's Temptation
  Plated Belt (Sacred)

  Defense: (3680 - 4089) to (4031 - 4479)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  0
  Item Level: 105
  3% Chance to cast level 2 Time Strike on Striking
  +(170 to 200)% Enhanced Defense
  -25 to all Attributes
  (60 to 100)% Magic Find
  Requirements -100%
  Socketed (2)
  hỗ trợ farm.
  Black Void
  Black Void
  Heavy Belt (Sacred)

  Defense: (3060 - 3442) to (3304 - 3717)
  Required Level: 100
  Required Strength: 568
  Item Level: 120
  20% Attack Speed
  Adds 10-15 damage
  (10 to 15)% Life stolen per Hit
  Slow Target 10%
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  10% to Strength
  10% to Dexterity
  Target Takes Additional Damage of (25 to 50)
  30% Magic Find
  Socketed (2)
  (mọi stats đều tốt cho merc)
 • Amulet:
  In For The Kill
  In For The Kill
  Amulet (Sacred)

  In For The Kill
  Required Level: 100
  Item Level: 120
  2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
  2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
  2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
  20% Movement Speed
  Elemental Resists -20%
  (25 to 50)% Magic Find
  ,
  Beads of the Snake Queen
  Beads of the Snake Queen
  Amulet (Sacred)

  Beads of the Snake Queen
  Required Level: 100
  Item Level: 120
  4% Chance to cast level 33 Scorpion Blade on Kill
  Adds 5-10 damage
  Stun Attack
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Dexterity
  +(200 to 500) Defense
  +100 Life after each Kill
  hoặc
  Klaatu Barada Nikto
  Klaatu Barada Nikto
  Amulet (Sacred)

  Klaatu Barada Nikto
  Required Level: 110
  Item Level: 105
  10% Chance to cast level 40 Nova Bomb on Melee Attack
  +2 to All Skills
  25% Attack Speed
  Adds 1-375 lightning damage
  +650 poison damage over 2 seconds
  Stun Attack
  +(11 to 16) to Hive
  Lightning Resist +(40 to 50)%
  Poison Resist +(40 to 50)%
  50% Enhanced Damage vs. Necrobots
  . Note: slot này nên dùng In for the kill là tốt nhất, vừa có proc dmg và mf hỗ trợ farm, beads và klaatu là thay thế.
 • Sockets/Jewels: Ko Rune
 • MO: Ưu tiên theo thứ tự: Elemental Resists +3% > Flat STR

Ultimate Gear

Bộ gear mình đã tối ưu tốt nhất để farm trong vai trò damage chính. Have fun!
 • Weapon:
  The Grandfather
  The Grandfather
  Great Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: (219 - 254) to (336 - 396)
  Two-Hand Damage: (312 - 347) to (423 - 483)
  Required Level: 120
  Required Strength:
  1340
  Item Level: 120
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  +400% Deadly Strike
  -5% Deadly Strike per 1% Attack Speed
  Indestructible
  +200% Enhanced Damage
  Adds (75 to 110)-(180 to 240) damage
  (150 to 300)% Bonus to Attack Rating
  +(30 to 40) to Ancients' Hand
  +50 to all Attributes
  Maximum Life (15 to 20)%
  Requirements +100%
  Socketed (6)
  : MO với 6 xis rune. Ông nội cho bạn 70% DS (khi IAS nhỏ hơn 80%), cơ hội x2 physical dmg!
 • Body Armor:
  Khazra Plate
  Khazra Plate
  Ancient Armor (Sacred)

  Defense: (7820 - 8625) to (9683 - 10680)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  2160
  Item Level: 120
  Level 1 Demon Blood Aura
  +100% Damage to Demons
  5% Chance of Crushing Blow
  10% Deadly Strike
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Vitality
  Physical Resist 10%
  Requirements +200%
  Socketed (6)
  : mọi thứ bạn cần: Demon Blood Aura cho 20% max life aura, 10% DS, 10% PR, % str. Nhớ kiểm tra máu thường xuyên để mặc lại cho dòng kích hoạt, đôi khi lỗi bug.
 • Helm:
  Warmonger
  Warmonger
  Fanged Helm (Sacred)

  Defense: (4347 - 4785) to (5010 - 5474)
  (Barbarian Only)
  Required Level: 100
  Required Strength: 446
  Item Level: 120
  Area Effect Attack
  Blood Hatred does not cost you life
  Adds 200-400 fire damage
  Adds 200-400 lightning damage
  Adds 200-400 cold damage
  +(160 to 200)% Enhanced Defense
  +(1500 to 2000) Defense
  10% Chance to Avoid Damage
  Elemental/Magic Damage Reduced by 40
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Blind Anger
  Blind Anger
  Light Gauntlets (Sacred)

  Defense: (1179 - 1447) to (1342 - 1647)
  Required Level: 100
  Required Strength: 544
  Item Level: 105
  8% Chance to cast level 13 Crucify on Melee Attack
  +(0 to 1) to All Skills
  (1 to 5)% Chance of Crushing Blow
  Blinds Attacker +3
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (11 to 15)% to All Attributes
  Socketed (4)
 • Boots:
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'ItXis'
  Runeword Level: 120
  0.125% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(173 to 201)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
  : cho CB và % max life
 • Belt:
  Champion of the Triune
  Champion of the Triune
  Plated Belt (Sacred)

  Defense: 5209 to 6598
  Required Level: 115
  Required Strength: 606
  Item Level: 120
  Ethereal (Cannot be Repaired)
  6% Chance to cast level 1 Force Blast on Melee Attack
  5% Chance of Crushing Blow
  5% Deadly Strike
  +200% Enhanced Defense
  +(100 to 1000) Defense
  Elemental Resists -20%
  Physical Resist 5%
  Socketed (2)
 • Amulet:
  In For The Kill
  In For The Kill
  Amulet (Sacred)

  In For The Kill
  Required Level: 100
  Item Level: 120
  2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
  2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
  2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
  20% Movement Speed
  Elemental Resists -20%
  (25 to 50)% Magic Find
 • Sockets/Jewels: toàn bộ ép
  Zakarum Stoning Rock
  Zakarum Stoning Rock
  Jewel

  Zakarum Stoning Rock
  Required Level: 60
  Item Level: 60
  Can be Inserted into Socketed Items
  1% Chance to cast level 4 Shower of Rocks on Kill
  +10% Damage to Demons
  Enhanced Weapon Damage +10%
  > stack được 20v này bạn có 20% cast level 4 Shower of Rocks, 200% ewd và 200% dmg to demon. Hỗ trợ clear AOE rất tốt, kèm hiệu ứng slow của shower of rocks, bonus flat magic theo base str với 85% weapon dmg.
 • MO: Ưu tiên theo thứ tự: Elemental Resists +3% > flat STR

Support

 • Weapon:
  Qarak's Will
  Qarak's Will
  Giant Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: (150 - 163) to (233 - 246)
  Two-Hand Damage: (206 - 225) to (285 - 305)
  Required Level: 100
  Required Strength: 480
  Item Level: 105
  Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
  6% Chance to cast level 40 Pentagram on Melee Attack
  15% Chance to cast level 34 Spike Nova on Melee Attack
  10% Chance to cast level 36 Bloodlust on Kill
  +(50 to 100)% Bonus Damage to Bloodlust
  +(140 to 170)% Enhanced Damage
  Adds 50-125 damage
  Adds 167-334 fire damage
  +(26 to 38)% to Fire Spell Damage
  5% Reanimate as: Flesh Clan
  +(100 to 250) Life after each Kill
  Socketed (4)
  > BIS
 • Body Armor:
  Sharkbaiter
  Sharkbaiter
  Ring Mail (4)

  Defense: (111 - 127) to (226 - 259)
  Required Level: 4
  Required Strength: 37
  Item Level: 6
  1% Chance to cast level 6 Bloodlust on Death Blow
  +10% Bonus Damage to Bloodlust
  5% Attack Speed
  (2 to 3)% Chance of Crushing Blow
  +(31 to 50)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Strength
  +(6 to 10) Life on Attack
  Socketed (2)
  Defense: (410 - 456) to (735 - 817)
  Required Level: 21
  Required Strength: 55
  Item Level: 25
  1% Chance to cast level 18 Bloodlust on Death Blow
  +20% Bonus Damage to Bloodlust
  15% Attack Speed
  (4 to 5)% Chance of Crushing Blow
  +(71 to 90)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Strength
  +(16 to 20) Life on Attack
  Socketed (4)
  Defense: (1021 - 1117) to (1744 - 1909)
  Required Level: 39
  Required Strength: 115
  Item Level: 45
  1% Chance to cast level 30 Bloodlust on Death Blow
  +30% Bonus Damage to Bloodlust
  25% Attack Speed
  (6 to 7)% Chance of Crushing Blow
  +(101 to 120)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Strength
  +(26 to 30) Life on Attack
  Socketed (5)
  Defense: (1591 - 1722) to (2718 - 2942)
  Required Level: 47
  Required Strength: 237
  Item Level: 79
  1% Chance to cast level 36 Bloodlust on Death Blow
  +40% Bonus Damage to Bloodlust
  30% Attack Speed
  (7 to 8)% Chance of Crushing Blow
  +(131 to 150)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Strength
  +(36 to 40) Life on Attack
  Socketed (6)
  nếu cần weapon dmg,
  Robe of Leaves
  Robe of Leaves
  Scale Mail (4)

  Defense: (127 - 147) to (254 - 293)
  Required Level: 4
  Required Strength: 43
  Item Level: 6
  +5% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(2 to 3)% to Enemy Fire Resistance
  -(2 to 3)% to Enemy Cold Resistance
  -(2 to 3)% to Enemy Poison Resistance
  +(24 to 43)% Enhanced Defense
  Maximum Life (3 to 5)%
  Fire Resist -(3 to 5)%
  Poison Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)
  Defense: (452 - 505) to (816 - 911)
  Required Level: 21
  Required Strength: 63
  Item Level: 25
  +10% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(5 to 6)% to Enemy Fire Resistance
  -(5 to 6)% to Enemy Cold Resistance
  -(5 to 6)% to Enemy Poison Resistance
  +(64 to 83)% Enhanced Defense
  Maximum Life (9 to 11)%
  Fire Resist -(9 to 11)%
  Poison Resist +(31 to 35)%
  Socketed (4)
  Defense: (1166 - 1275) to (2031 - 2221)
  Required Level: 39
  Required Strength: 133
  Item Level: 45
  +15% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(8 to 9)% to Enemy Fire Resistance
  -(8 to 9)% to Enemy Cold Resistance
  -(8 to 9)% to Enemy Poison Resistance
  +(104 to 123)% Enhanced Defense
  Maximum Life (15 to 17)%
  Fire Resist -(15 to 17)%
  Poison Resist +(41 to 45)%
  Socketed (5)
  Defense: (1738 - 1885) to (3030 - 3287)
  Required Level: 47
  Required Strength: 276
  Item Level: 79
  +20% Bonus Elemental Damage to Mark of the Wild
  -(9 to 10)% to Enemy Fire Resistance
  -(9 to 10)% to Enemy Cold Resistance
  -(9 to 10)% to Enemy Poison Resistance
  +(124 to 143)% Enhanced Defense
  Maximum Life (18 to 20)%
  Fire Resist -(18 to 20)%
  Poison Resist +(46 to 50)%
  Socketed (6)
  nếu cần spell dmg
 • Helm:
  Bogspitter
  Bogspitter
  Helms

  'Yul'
  Runeword Level: 100
  20% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  +1 to All Skills
  Adds 60-179 poison damage over 1 seconds
  -3% to Enemy Lightning Resistance
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  > Miamas > hỗ trợ debuff
 • Gloves:
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 2%
  Target Takes Additional Damage of 25
  > hỗ trợ slow
 • Boots:
  Shrill Sacrament
  Shrill Sacrament
  Chain Boots (Sacred)

  Defense: (1625 - 1995) to (1762 - 2162)
  Required Level: 100
  Required Strength: 527
  Item Level: 105
  +50% Total Exorcism Damage
  10% Chance to cast level 20 Nightmare on Melee Attack
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(9 to 13) to Exorcism
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (15 to 25)% to Vitality
  +(40 to 100) Life after each Demon Kill
  Socketed (4)
  > nightmare > hỗ trợ debuff
 • Belt:
  Champion of the Triune
  Champion of the Triune
  Plated Belt (Sacred)

  Defense: 5209 to 6598
  Required Level: 115
  Required Strength: 606
  Item Level: 120
  Ethereal (Cannot be Repaired)
  6% Chance to cast level 1 Force Blast on Melee Attack
  5% Chance of Crushing Blow
  5% Deadly Strike
  +200% Enhanced Defense
  +(100 to 1000) Defense
  Elemental Resists -20%
  Physical Resist 5%
  Socketed (2)
  > Force Blast hỗ trợ debuff
 • Amulet: rare amulet có banish proc
 • Sockets/Jewels: all Ko rune hoặc Perfect Diamond
 • MO: All res, flat STR
Edited by BoneSpirit 2 months.
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
291 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

AbjurerCập nhật: 10/2019

Showcase:Bonuses
 • Starts with 200 energy, +20 energy per level > Level 140 nhận được 3000 Energy
 • Unearthly Power: +250 energy factor to spell damage, +5 per level > Level 140 nhận được 950 EF
 • Warp Armor: total defense +250%, +10% per level > Level 140 nhận được > 1650 TCD

Skills
 • FORKED LIGHTNING: spell chính của abjurer, phóng chùm tia sét xuyên qua kẻ thù
 • SINGULARITY: tạo lỗ đen gây physical spell dmg
 • SUPERNOVA: tạo vụ nổ các chùm sét, quái càng gần gây dmg càng nhiều.
 • SUPERBEAST: hóa morph superbeast, tăng % spell dmg, cast speed rate tốt hơn.

Breakpoints
⦁ Cast Speed: 194 FCR cho 5 frame dạng morph Superbeast

Early Game Gear

 • Weapon:
  Herr Donner
  Herr Donner
  Long Sword (4)

  One-Hand Damage: 10 to 12
  Required Level: 8
  Required Strength:
  58 to 72
  Item Level: 12
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +1 to All Skills
  +(6 to 10)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(11 to 20) to Energy
  Physical Resist 1%
  2% Reanimate as: Dark Templar
  -(1 to 20)% Magic Find
  Requirements -(1 to 20)%
  Socketed (2)
  One-Hand Damage: 18 to 21
  Required Level: 26
  Required Strength:
  77 to 97
  Item Level: 29
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +(1 to 2) to All Skills
  +(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(21 to 30) to Energy
  Physical Resist 2%
  3% Reanimate as: Dark Templar
  -(11 to 30)% Magic Find
  Requirements -(11 to 30)%
  Socketed (4)
  One-Hand Damage: 28 to 33
  Required Level: 45
  Required Strength:
  140 to 181
  Item Level: 50
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +2 to All Skills
  +(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(31 to 40) to Energy
  Physical Resist 3%
  4% Reanimate as: Dark Templar
  -(16 to 35)% Magic Find
  Requirements -(16 to 35)%
  Socketed (5)
  One-Hand Damage: 33 to 39
  Required Level: 54
  Required Strength:
  256 to 337
  Item Level: 85
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +3 to All Skills
  +(31 to 35)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(41 to 50) to Energy
  Physical Resist 4%
  5% Reanimate as: Dark Templar
  -(21 to 40)% Magic Find
  Requirements -(21 to 40)%
  Socketed (6)
 • Shield:
  The Ivory Tower
  The Ivory Tower
  Tower Shield (4)

  Defense: (205 - 233) to (404 - 459)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 7
  Required Strength:
  22
  Required Dexterity: 43
  Item Level: 12
  +1 to All Skills
  +(4 to 5)% Bonus to Energy Factor
  5% Cast Speed
  +(11 to 15)% to Fire Spell Damage
  +(11 to 15)% to Lightning Spell Damage
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  Maximum Mana (3 to 5)%
  Requirements -40%
  Socketed (1)
  Defense: (678 - 712) to (1219 - 1280)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 25
  Required Strength:
  30
  Required Dexterity: 58
  Item Level: 29
  +(1 to 2) to All Skills
  +(8 to 9)% Bonus to Energy Factor
  10% Cast Speed
  +(16 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(16 to 20)% to Lightning Spell Damage
  +(81 to 90)% Enhanced Defense
  Maximum Mana (9 to 11)%
  Requirements -45%
  Socketed (3)
  Defense: (1525 - 1593) to (2685 - 2805)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 42
  Required Strength:
  59
  Required Dexterity: 113
  Item Level: 50
  +2 to All Skills
  +(12 to 13)% Bonus to Energy Factor
  15% Cast Speed
  +(21 to 25)% to Fire Spell Damage
  +(21 to 25)% to Lightning Spell Damage
  +(101 to 110)% Enhanced Defense
  Maximum Mana (15 to 17)%
  Requirements -50%
  Socketed (4)
  Defense: (2278 - 2371) to (4002 - 4165)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 51
  Required Strength:
  109
  Required Dexterity: 210
  Item Level: 85
  +2 to All Skills
  +(14 to 15)% Bonus to Energy Factor
  15% Cast Speed
  +(26 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(26 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(121 to 130)% Enhanced Defense
  Maximum Mana (18 to 20)%
  Requirements -55%
  Socketed (4)
 • Body Armor:
  Queen of Glass
  Queen of Glass
  Ancient Armor (4)

  Defense: (286 - 313) to (572 - 625)
  Required Level: 11
  Required Strength:
  82 to 86
  Item Level: 19
  15% Cast Speed
  -(6 to 8)% to Enemy Elemental Resistances
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(151 to 250) to Mana
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Durability -90%
  Requirements -(11 to 15)%
  Socketed (2)
  Defense: (817 - 881) to (1562 - 1684)
  Required Level: 30
  Required Strength:
  107 to 112
  Item Level: 34
  25% Cast Speed
  -(11 to 13)% to Enemy Elemental Resistances
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(351 to 450) to Mana
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Durability -90%
  Requirements -(21 to 25)%
  Socketed (4)
  Defense: (1894 - 2021) to (3555 - 3794)
  Required Level: 47
  Required Strength:
  195 to 207
  Item Level: 55
  35% Cast Speed
  -(16 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(551 to 650) to Mana
  Cold Resist +(41 to 45)%
  Lightning Resist +(41 to 45)%
  Durability -90%
  Requirements -(31 to 35)%
  Socketed (5)
  Defense: (2738 - 2910) to (5136 - 5459)
  Required Level: 54
  Required Strength:
  373 to 398
  Item Level: 90
  40% Cast Speed
  -(18 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(651 to 750) to Mana
  Cold Resist +(46 to 50)%
  Lightning Resist +(46 to 50)%
  Durability -90%
  Requirements -(36 to 40)%
  Socketed (6)
 • Helm:
  The Jester
  The Jester
  Cap (4)

  Defense: 14 to 17
  Required Level: 1
  Required Strength: 10
  Item Level: 1
  +(4 to 5)% to Spell Damage
  Physical Resist 2%
  Random Elemental Resistance Bonus
  Socketed (1)
  Defense: 85 to 93
  Required Level: 17
  Required Strength: 16
  Item Level: 20
  +(6 to 10)% to Spell Damage
  Physical Resist 3%
  Random Elemental Resistance Bonus
  Socketed (3)
  Defense: 202 to 226
  Required Level: 35
  Required Strength: 34
  Item Level: 41
  +(11 to 15)% to Spell Damage
  Physical Resist 4%
  Random Elemental Resistance Bonus
  Socketed (4)
  Defense: 282 to 310
  Required Level: 44
  Required Strength: 71
  Item Level: 73
  +(18 to 20)% to Spell Damage
  Physical Resist 5%
  Random Elemental Resistance Bonus
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Kali
  Kali
  Gloves

  'Pul'
  Runeword Level: 45
  15% Chance to cast level 13 Fire Splash on Kill
  +2 to All Skills
  -214 Defense
  Maximum Fire Resist +4%
  Fire Resist +21%
  Level 2 Possess (124/124 Charges)
 • Boots:
  Wake of Destruction
  Wake of Destruction
  Greaves (4)

  Defense: (90 - 102) to (135 - 152)
  Required Level: 9
  Required Strength:
  60
  Item Level: 16
  +(3 to 5)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(6 to 8)% to Fire Spell Damage
  +(6 to 8)% to Poison Spell Damage
  +(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(24 to 40)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Requirements -20%
  Socketed (1)
  Defense: (333 - 369) to (462 - 512)
  Required Level: 27
  Required Strength:
  84
  Item Level: 32
  +(9 to 11)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 12)% to Fire Spell Damage
  +(10 to 12)% to Poison Spell Damage
  +(15 to 17)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(58 to 75)% Enhanced Defense
  +(26 to 30) to Energy
  Requirements -25%
  Socketed (2)
  Defense: (854 - 930) to (1152 - 1254)
  Required Level: 44
  Required Strength:
  164
  Item Level: 51
  +(15 to 17)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(14 to 16)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 16)% to Poison Spell Damage
  +(19 to 21)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(92 to 109)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Requirements -30%
  Socketed (3)
  Defense: (1274 - 1378) to (1713 - 1853)
  Required Level: 52
  Required Strength:
  292
  Item Level: 86
  +(18 to 20)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(18 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(18 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(23 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(109 to 126)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Requirements -40%
  Socketed (4)
 • Belt:
  Aerin Orbiter
  Aerin Orbiter
  Belt (4)

  Defense: (88 - 96) to (121 - 132)
  Required Level: 5
  Required Strength: 45
  Item Level: 8
  5% Cast Speed
  +(4 to 5)% to Fire Spell Damage
  +(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
  +(4 to 5)% to Cold Spell Damage
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Energy
  Elemental Resists +(3 to 5)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
  Socketed (1)
  Defense: (310 - 334) to (389 - 419)
  Required Level: 22
  Required Strength: 67
  Item Level: 26
  15% Cast Speed
  +(8 to 9)% to Fire Spell Damage
  +(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
  +(8 to 9)% to Cold Spell Damage
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Elemental Resists +(9 to 11)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
  Socketed (2)
  Defense: (754 - 805) to (938 - 1001)
  Required Level: 40
  Required Strength: 139
  Item Level: 46
  25% Cast Speed
  +(12 to 13)% to Fire Spell Damage
  +(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
  +(12 to 13)% to Cold Spell Damage
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Elemental Resists +(15 to 17)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
  Socketed (2)
  Defense: (1104 - 1173) to (1358 - 1443)
  Required Level: 48
  Required Strength: 288
  Item Level: 80
  30% Cast Speed
  +(14 to 15)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
  +(14 to 15)% to Cold Spell Damage
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Elemental Resists +(18 to 20)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
  Socketed (2)
 • Amulet: +3 rare amulet, 10% lightning pierce
 • Sockets/Jewels: weapon ép P.Diamond, armor ép P.Topaz
 • MO: Lightning Spell dmg, MF

Mid Game Gear

 • Weapon: Ornate Crafted Crystal Sword ( max roll: +3 All Skill, 15% lightning pierce, 30% spell damage)
 • Shield: Ornate Crafted Bone Shield (max roll :+2 All skill, 8% lightning pierce)
 • Body Armor: Ornate Crafted Light Plate (max roll : + 2 All Skill, 8% lightning pierce)
 • Helm: Ornate Crafted Circle (max roll : +3 All Skill, 8% lightning pierce )
 • Gloves: Ornate Crafted Gauntlet (max roll : 15% lightning pierce )
 • Boots: Ornate Crafted Greaves: Nih RW Boots
 • Belt: Ornate Crafted Plated Belt (max roll : 10% lightning pierce)
 • Amulet: Black Dwaft, +3 All Skill, 20% lightning pierce
 • Sockets/Jewels: All Nih Rune
 • MO: All res > Lightning Spell dmg > MF
 • Blessing: all Ornate

End Game Gear

 • Weapon:
  Eternal Vigil
  Eternal Vigil
  War Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: 46 to 50
  Required Level: 100
  Required Strength:
  1162
  Item Level: 120
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +200 Strength Factor to Spell Damage
  3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
  +(3 to 4) to All Skills
  +(31 to 40)% to Spell Damage
  -(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
  +(400 to 500) to Mana
  Requirements +100%
  Socketed (3)
 • Shield:
  Avatar
  Avatar
  Shields

  'Qor'
  Runeword Level: 100
  +1 to All Skills
  45% Cast Speed
  45% Hit Recovery
  -(25 to 30)% to Enemy Fire Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Lightning Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Cold Resistance
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (16 to 25)% Magic Find
  Requirements +33%
 • Body Armor:
  Hide of the Basilisk
  Hide of the Basilisk
  Chain Mail (Sacred)

  Defense: (5807 - 6817) to (6568 - 7711)
  Required Level: 100
  Required Strength: 538
  Item Level: 120
  +(1 to 2) to All Skills
  30% Cast Speed
  +(25 to 38)% to Lightning Spell Damage
  -35% to Enemy Lightning Resistance
  +(13 to 16) to Thunderstone
  +(130 to 170)% Enhanced Defense
  +500 to Mana
  Maximum Lightning Resist +4%
  Physical Resist 15%
  2% Reanimate as: Silverbolt
  Socketed (6)
 • Helm:
  Griffon's Eye
  Griffon's Eye
  Diadem (Sacred)

  Defense: 870 to 983
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 524
  Item Level: 120
  20% of Lightning Resistance Added as Lightning Spell Damage
  +(2 to 3) to All Skills
  40% Cast Speed
  -(20 to 30)% to Enemy Lightning Resistance
  Maximum Elemental Resists -1%
  Lightning Absorb 10%
  Socketed (4)
 • Gloves: Ornate Crafted Gauntlet: 23% lightning pierce
 • Boots:
  Nephilim
  Nephilim
  Boots

  'Nih'
  Runeword Level: 100
  10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  (21 to 25)% to Strength
  (21 to 25)% to Vitality
  +150 Defense
  +50 to Strength
  +50 to Vitality
 • Belt:
  Nor Tiraj's Wisdom
  Nor Tiraj's Wisdom
  Heavy Belt (Sacred)

  Defense: (2805 - 3315) to (3029 - 3580)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  624 to 852
  Item Level: 105
  +100 Strength Factor to Spell Damage
  -(20 to 25)% to Enemy Lightning Resistance
  +(15 to 20) to Stormclash
  +(15 to 20) to Lightning Shield
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  Maximum Mana 10%
  Total Character Defense (10 to 50)%
  +2% to Experience Gained
  Requirements +(10 to 50)%
  Socketed (2)
 • Amulet:
  Black Dwarf
  Black Dwarf
  Amulet (Sacred)

  Black Dwarf
  Required Level: 110
  Item Level: 105
  +2 to All Skills
  20% Cast Speed
  20% Hit Recovery
  +(15 to 25)% to Lightning Spell Damage
  +(15 to 25)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  +(21 to 29) to Supernova
  Total Character Defense (30 to 40)%
  -5 to Light Radius
  hoặc
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  The Tesseract
  Required Level: 100
  Item Level: 105
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
 • Sockets/Jewels: All Nih Rune
 • MO: All res > Lightning Spell dmg > MF
 • Blessing: all Ornate

BloodmageShowcase:

Bonuses
 • Starts with 200 energy, +20 energy per level > Level 140 nhận được 3000 Energy
 • Unearthly Power: +250 energy factor to spell damage, +5 per level > Level 140 nhận được 950 EF
 • Warp Armor: total defense +250%, +10% per level > Level 140 nhận được > 1650 TCD

Skills
 • PUNISHER: tạo quả cầu bay rất chậm, gây poison dmg
 • GIFT OF INNER FIRE: hồi máu ngay lập tức cho team.
 • PYROBLAST: tạo quả cầu lửa lăn chậm và nổ.
 • GRAVEYARD: buff - tự bắn punisher sau thời gian nhất định.

Breakpoints
⦁ Cast Speed: 86 FCR cho 11 frame, 138 FCR cho 10 frame.

Early Game Gear

 • Weapon:
  Grim Fang
  Grim Fang
  Short Sword (4)

  One-Hand Damage: (4 - 5) to 7
  Required Level: 12
  Item Level: 1
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +(18 to 29)% Enhanced Damage
  (3 to 5)% Life stolen per Hit
  -3% to Enemy Poison Resistance
  +(1 to 3) to Plague (Paladin Only)
  +10 to Strength
  Poison Resist +(11 to 15)%
  Socketed (1)
  One-Hand Damage: (12 - 13) to (12 - 13)
  Required Level: 19
  Required Strength: 18
  Item Level: 21
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +(41 to 52)% Enhanced Damage
  (9 to 11)% Life stolen per Hit
  -6% to Enemy Poison Resistance
  +(3 to 6) to Plague (Paladin Only)
  +20 to Strength
  Poison Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)
  One-Hand Damage: (22 - 24) to (24 - 26)
  Required Level: 37
  Required Strength: 49
  Item Level: 41
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +(64 to 75)% Enhanced Damage
  (15 to 17)% Life stolen per Hit
  -9% to Enemy Poison Resistance
  +(7 to 12) to Plague (Paladin Only)
  +30 to Strength
  Poison Resist +(31 to 35)%
  Socketed (3)
  One-Hand Damage: (29 - 31) to (33 - 35)
  Required Level: 46
  Required Strength: 104
  Item Level: 73
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +(75 to 86)% Enhanced Damage
  (18 to 20)% Life stolen per Hit
  -12% to Enemy Poison Resistance
  +(13 to 18) to Plague (Paladin Only)
  +40 to Strength
  Poison Resist +(36 to 40)%
  Socketed (3)
 • Shield:
  Destroying Angel
  Destroying Angel
  Small Shield (4)

  Defense: (59 - 65) to (112 - 123)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 2
  Required Strength:
  15
  Required Dexterity: 34
  Item Level: 4
  +50 poison damage over 2 seconds
  +(6 to 10)% to Poison Spell Damage
  -3% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (4 to 5)%
  +(12 to 23)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(21 to 25)%
  Requirements +10%
  Socketed (1)
  Defense: (229 - 248) to (363 - 392)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 20
  Required Strength:
  24
  Required Dexterity: 55
  Item Level: 23
  +150 poison damage over 2 seconds
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  -6% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (8 to 9)%
  +(35 to 46)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(31 to 35)%
  Requirements +20%
  Socketed (3)
  Defense: (581 - 621) to (880 - 941)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 37
  Required Strength:
  55
  Required Dexterity: 124
  Item Level: 43
  +300 poison damage over 2 seconds
  +(26 to 30)% to Poison Spell Damage
  -9% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (12 to 15)%
  +(58 to 69)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(41 to 45)%
  Requirements +30%
  Socketed (4)
  Defense: (858 - 914) to (1287 - 1371)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 46
  Required Strength:
  126
  Required Dexterity: 278
  Item Level: 77
  +600 poison damage over 2 seconds
  +(36 to 40)% to Poison Spell Damage
  -12% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (16 to 20)%
  +(69 to 80)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(46 to 50)%
  Requirements +40%
  Socketed (4)
 • Body Armor:
  Queen of Glass
  Queen of Glass
  Ancient Armor (4)

  Defense: (286 - 313) to (572 - 625)
  Required Level: 11
  Required Strength:
  82 to 86
  Item Level: 19
  15% Cast Speed
  -(6 to 8)% to Enemy Elemental Resistances
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(151 to 250) to Mana
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Durability -90%
  Requirements -(11 to 15)%
  Socketed (2)
  Defense: (817 - 881) to (1562 - 1684)
  Required Level: 30
  Required Strength:
  107 to 112
  Item Level: 34
  25% Cast Speed
  -(11 to 13)% to Enemy Elemental Resistances
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(351 to 450) to Mana
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Durability -90%
  Requirements -(21 to 25)%
  Socketed (4)
  Defense: (1894 - 2021) to (3555 - 3794)
  Required Level: 47
  Required Strength:
  195 to 207
  Item Level: 55
  35% Cast Speed
  -(16 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(551 to 650) to Mana
  Cold Resist +(41 to 45)%
  Lightning Resist +(41 to 45)%
  Durability -90%
  Requirements -(31 to 35)%
  Socketed (5)
  Defense: (2738 - 2910) to (5136 - 5459)
  Required Level: 54
  Required Strength:
  373 to 398
  Item Level: 90
  40% Cast Speed
  -(18 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(651 to 750) to Mana
  Cold Resist +(46 to 50)%
  Lightning Resist +(46 to 50)%
  Durability -90%
  Requirements -(36 to 40)%
  Socketed (6)
 • Helm:
  Glowskull
  Glowskull
  Crown (4)

  Defense: (164 - 187) to (248 - 281)
  Required Level: 10
  Required Strength:
  64 to 72
  Item Level: 17
  +(6 to 8)% Bonus to Poison Skill Duration
  +(4 to 6)% to Poison Spell Damage
  -3% to Enemy Poison Resistance
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(16 to 25)%
  Total Character Defense (11 to 20)%
  Durability (21 to 25)%
  Requirements -(11 to 20)%
  Socketed (1)
  Defense: (561 - 620) to (785 - 868)
  Required Level: 28
  Required Strength:
  89 to 99
  Item Level: 32
  +(11 to 13)% Bonus to Poison Skill Duration
  +(10 to 12)% to Poison Spell Damage
  -6% to Enemy Poison Resistance
  +(81 to 100)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(36 to 45)%
  Total Character Defense (21 to 30)%
  Durability (31 to 35)%
  Requirements -(16 to 25)%
  Socketed (3)
  Defense: (1272 - 1392) to (1754 - 1920)
  Required Level: 46
  Required Strength:
  175 to 198
  Item Level: 53
  +(16 to 18)% Bonus to Poison Skill Duration
  +(16 to 18)% to Poison Spell Damage
  -9% to Enemy Poison Resistance
  +(101 to 120)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(56 to 65)%
  Total Character Defense (31 to 40)%
  Durability (41 to 45)%
  Requirements -(21 to 30)%
  Socketed (4)
  Defense: (1911 - 2076) to (2614 - 2839)
  Required Level: 54
  Required Strength:
  337 to 384
  Item Level: 90
  +(18 to 20)% Bonus to Poison Skill Duration
  +(18 to 20)% to Poison Spell Damage
  -12% to Enemy Poison Resistance
  +(121 to 140)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(66 to 75)%
  Total Character Defense (41 to 50)%
  Durability (46 to 50)%
  Requirements -(26 to 35)%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Vilehand
  Vilehand
  Leather Gloves (4)

  Defense: 6 to 8
  Required Level: 1
  Required Strength: 10
  Item Level: 1
  +(3 to 5)% Bonus to Poison Skill Duration
  +25 poison damage over 1 seconds
  +(6 to 10)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (31 to 35)%
  Socketed (1)
  Defense: 70 to 75
  Required Level: 17
  Required Strength: 15
  Item Level: 20
  +(0 to 1) to All Skills
  +(6 to 8)% Bonus to Poison Skill Duration
  +50 poison damage over 1 seconds
  +(11 to 15)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (36 to 40)%
  Socketed (2)
  Defense: 176 to 184
  Required Level: 34
  Required Strength: 31
  Item Level: 40
  +1 to All Skills
  +(8 to 10)% Bonus to Poison Skill Duration
  +100 poison damage over 1 seconds
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (41 to 45)%
  Socketed (3)
  Defense: 243 to 258
  Required Level: 43
  Required Strength: 64
  Item Level: 72
  +1 to All Skills
  +(11 to 13)% Bonus to Poison Skill Duration
  +225 poison damage over 1 seconds
  +(21 to 25)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (46 to 50)%
  Socketed (4)
 • Boots:
  Wake of Destruction
  Wake of Destruction
  Greaves (4)

  Defense: (90 - 102) to (135 - 152)
  Required Level: 9
  Required Strength:
  60
  Item Level: 16
  +(3 to 5)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(6 to 8)% to Fire Spell Damage
  +(6 to 8)% to Poison Spell Damage
  +(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(24 to 40)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Requirements -20%
  Socketed (1)
  Defense: (333 - 369) to (462 - 512)
  Required Level: 27
  Required Strength:
  84
  Item Level: 32
  +(9 to 11)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 12)% to Fire Spell Damage
  +(10 to 12)% to Poison Spell Damage
  +(15 to 17)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(58 to 75)% Enhanced Defense
  +(26 to 30) to Energy
  Requirements -25%
  Socketed (2)
  Defense: (854 - 930) to (1152 - 1254)
  Required Level: 44
  Required Strength:
  164
  Item Level: 51
  +(15 to 17)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(14 to 16)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 16)% to Poison Spell Damage
  +(19 to 21)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(92 to 109)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Requirements -30%
  Socketed (3)
  Defense: (1274 - 1378) to (1713 - 1853)
  Required Level: 52
  Required Strength:
  292
  Item Level: 86
  +(18 to 20)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(18 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(18 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(23 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(109 to 126)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Requirements -40%
  Socketed (4)
 • Belt:
  Moonwrap
  Moonwrap
  Sash (4)

  Defense: (16 - 18) to (20 - 21)
  Required Level: 1
  Required Strength: 9
  Item Level: 1
  5% Cast Speed
  +3% to Spell Damage
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(11 to 15)%
  Lightning Resist +(11 to 15)%
  Socketed (1)
  Defense: (119 - 129) to (131 - 141)
  Required Level: 17
  Required Strength: 13
  Item Level: 20
  15% Cast Speed
  +9% to Spell Damage
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)
  Defense: (331 - 353) to (370 - 395)
  Required Level: 35
  Required Strength: 28
  Item Level: 41
  25% Cast Speed
  +15% to Spell Damage
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Socketed (2)
  Defense: (493 - 524) to (542 - 576)
  Required Level: 43
  Required Strength: 58
  Item Level: 72
  30% Cast Speed
  +20% to Spell Damage
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(36 to 40)%
  Lightning Resist +(36 to 40)%
  Socketed (2)
 • Amulet: +3 rare amulet, 10% poison pierce
 • Sockets/Jewels: weapon ép P.Diamond, armor ép P.Topaz
 • MO: Poison Spell dmg, MF

Mid Game Gear

 • Weapon: Shimmering Crafted Crystal Sword ( max roll:+3 All Skill, 15% poison pierce, 30% spell damage)
 • Shield: Shimmering Crafted Bone Shield ( max roll: +2 All skill, 8% poison pierce)
 • Body Armor: Shimmering Crafted Light Plate ( max roll: + 2 All Skill, 8% poison pierce)
 • Helm: Shimmering Crafted Circle ( max roll: +3 All Skill, 8% poison pierce)
 • Gloves: Shimmering Crafted Gauntlet ( max roll: 15% poison pierce )
 • Boots: Shimmering Crafted Greaves: Nih RW Boots
 • Belt: Shimmering Crafted Plated Belt ( max roll: 10% poison pierce)
 • Amulet: Black Dwaft, +3 All Skill, 20% poison pierce
 • Sockets/Jewels: Nef Rune
 • MO: All res > Poison spell dmg > MF
 • Blessing: all Shimmering

End Game Gear

 • Weapon:
  Eternal Vigil
  Eternal Vigil
  War Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: 46 to 50
  Required Level: 100
  Required Strength:
  1162
  Item Level: 120
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +200 Strength Factor to Spell Damage
  3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
  +(3 to 4) to All Skills
  +(31 to 40)% to Spell Damage
  -(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
  +(400 to 500) to Mana
  Requirements +100%
  Socketed (3)
 • Shield:
  Avatar
  Avatar
  Shields

  'Qor'
  Runeword Level: 100
  +1 to All Skills
  45% Cast Speed
  45% Hit Recovery
  -(25 to 30)% to Enemy Fire Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Lightning Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Cold Resistance
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (16 to 25)% Magic Find
  Requirements +33%
 • Body Armor:
  Cathedral
  Cathedral
  Body Armors

  'Gul'
  Runeword Level: 53
  +(51 to 75)% Bonus to Poison Skill Duration
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(87 to 114)% Enhanced Defense
  +1311 Defense
  +1 Life Regenerated per Second (Based on Character Level)
  Cold Resist +20%
  Level 20 Plague Avatar (50/50 Charges)
  ,
  Scales of the Drake
  Scales of the Drake
  Ring Mail (Sacred)

  Defense: (5239 - 5921) to (5764 - 6514)
  Required Level: 100
  Required Strength: 512
  Item Level: 120
  +(1 to 2) to All Skills
  30% Cast Speed
  +(25 to 38)% to Poison Spell Damage
  -35% to Enemy Poison Resistance
  +(14 to 18) to Lorenado
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  +300 to Life
  Maximum Poison Resist +5%
  Physical Resist (5 to 10)%
  3% Reanimate as: Putrid Spawn
  Socketed (6)
 • Helm:
  Indigo
  Indigo
  Circlets

  'Shaad'
  Runeword Level: 100
  +100 Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  50% Cast Speed
  -(13 to 15)% to Enemy Elemental Resistances
  +20% Enhanced Defense
  -500 Defense
  Maximum Elemental Resists +2%
  Requirements -100%
 • Gloves:
  Iblis
  Iblis
  Gloves

  'Nef'
  Runeword Level: 13
  +(11 to 13)% Bonus to Poison Skill Duration
  +(8 to 10)% to Fire Spell Damage
  10% to Energy
  Fire Absorb 2%
  +5 to Light Radius
 • Boots:
  Spirit Walker
  Spirit Walker
  Heavy Boots (Sacred)

  Defense: 696 to 737
  Required Level: 100
  Required Strength: 492
  Item Level: 120
  +1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
  +(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  (0 to 40)% Movement Speed
  Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
  -15% to Enemy Elemental Resistances
  +35% to Physical/Magic Spell Damage
  Socketed (4)
 • Belt:
  Dementia
  Dementia
  Belt (Sacred)

  Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  634
  Item Level: 120
  -(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(15 to 25) to Fowl Fight
  Slow Target 5%
  +(120 to 140)% Enhanced Defense
  +500 Defense
  Maximum Life 5%
  Maximum Elemental Resists +1%
  Physical Resist 5%
  Requirements +20%
  Socketed (2)
  ,
  Lunar Eclipse
  Lunar Eclipse
  Light Belt (Sacred)

  Defense: (2091 - 2422) to (2171 - 2514)
  Required Level: 100
  Required Strength: 490
  Item Level: 120
  +(51 to 60) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  30% Hit Recovery
  +(10 to 15)% to Spell Damage
  +(90 to 120)% Enhanced Defense
  +(40 to 50) to Energy
  +100 to Life
  Elemental Resists +15%
  +5 to Light Radius
  Socketed (2)
 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  The Tesseract
  Required Level: 100
  Item Level: 105
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  >15% poison pierce
 • Sockets/Jewels: Nef rune
 • MO: All res > Poison Spell dmg > MF
 • Blessing: all Shimmering

NecrolyteShowcase:

Bonuses
 • Starts with 200 energy, +20 energy per level > Level 140 nhận được 3000 Energy
 • Unearthly Power: +250 energy factor to spell damage, +5 per level > Level 140 nhận được 950 EF
 • Warp Armor: total defense +250%, +10% per level > Level 140 nhận được > 1650 TCD

Skills
 • HUNTING BANSHEE : tạo quả cầu bay ngẫu nhiên đến mục tiêu và nổ
 • MIASMA: debuff - tạo một vùng làm yếu kẻ thù, gây poison dmg.
 • HAILSTORM: tạo mưa băng
 • VENOMOUS SPIRIT : spell poison gây dmg cao.

Breakpoints
⦁ Cast Speed: 86 FCR cho 11 frame, 138 FCR cho 10 frame.

Early Game Gear

 • Weapon:
  Herr Donner
  Herr Donner
  Long Sword (4)

  One-Hand Damage: 10 to 12
  Required Level: 8
  Required Strength:
  58 to 72
  Item Level: 12
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +1 to All Skills
  +(6 to 10)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(11 to 20) to Energy
  Physical Resist 1%
  2% Reanimate as: Dark Templar
  -(1 to 20)% Magic Find
  Requirements -(1 to 20)%
  Socketed (2)
  One-Hand Damage: 18 to 21
  Required Level: 26
  Required Strength:
  77 to 97
  Item Level: 29
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +(1 to 2) to All Skills
  +(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(21 to 30) to Energy
  Physical Resist 2%
  3% Reanimate as: Dark Templar
  -(11 to 30)% Magic Find
  Requirements -(11 to 30)%
  Socketed (4)
  One-Hand Damage: 28 to 33
  Required Level: 45
  Required Strength:
  140 to 181
  Item Level: 50
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +2 to All Skills
  +(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(31 to 40) to Energy
  Physical Resist 3%
  4% Reanimate as: Dark Templar
  -(16 to 35)% Magic Find
  Requirements -(16 to 35)%
  Socketed (5)
  One-Hand Damage: 33 to 39
  Required Level: 54
  Required Strength:
  256 to 337
  Item Level: 85
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +3 to All Skills
  +(31 to 35)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(41 to 50) to Energy
  Physical Resist 4%
  5% Reanimate as: Dark Templar
  -(21 to 40)% Magic Find
  Requirements -(21 to 40)%
  Socketed (6)
 • Shield:
  Destroying Angel
  Destroying Angel
  Small Shield (4)

  Defense: (59 - 65) to (112 - 123)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 2
  Required Strength:
  15
  Required Dexterity: 34
  Item Level: 4
  +50 poison damage over 2 seconds
  +(6 to 10)% to Poison Spell Damage
  -3% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (4 to 5)%
  +(12 to 23)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(21 to 25)%
  Requirements +10%
  Socketed (1)
  Defense: (229 - 248) to (363 - 392)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 20
  Required Strength:
  24
  Required Dexterity: 55
  Item Level: 23
  +150 poison damage over 2 seconds
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  -6% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (8 to 9)%
  +(35 to 46)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(31 to 35)%
  Requirements +20%
  Socketed (3)
  Defense: (581 - 621) to (880 - 941)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 37
  Required Strength:
  55
  Required Dexterity: 124
  Item Level: 43
  +300 poison damage over 2 seconds
  +(26 to 30)% to Poison Spell Damage
  -9% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (12 to 15)%
  +(58 to 69)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(41 to 45)%
  Requirements +30%
  Socketed (4)
  Defense: (858 - 914) to (1287 - 1371)
  Chance to Block: Class%
  Required Level: 46
  Required Strength:
  126
  Required Dexterity: 278
  Item Level: 77
  +600 poison damage over 2 seconds
  +(36 to 40)% to Poison Spell Damage
  -12% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (16 to 20)%
  +(69 to 80)% Enhanced Defense
  Poison Resist +(46 to 50)%
  Requirements +40%
  Socketed (4)
 • Body Armor:
  Queen of Glass
  Queen of Glass
  Ancient Armor (4)

  Defense: (286 - 313) to (572 - 625)
  Required Level: 11
  Required Strength:
  82 to 86
  Item Level: 19
  15% Cast Speed
  -(6 to 8)% to Enemy Elemental Resistances
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(151 to 250) to Mana
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Durability -90%
  Requirements -(11 to 15)%
  Socketed (2)
  Defense: (817 - 881) to (1562 - 1684)
  Required Level: 30
  Required Strength:
  107 to 112
  Item Level: 34
  25% Cast Speed
  -(11 to 13)% to Enemy Elemental Resistances
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(351 to 450) to Mana
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Durability -90%
  Requirements -(21 to 25)%
  Socketed (4)
  Defense: (1894 - 2021) to (3555 - 3794)
  Required Level: 47
  Required Strength:
  195 to 207
  Item Level: 55
  35% Cast Speed
  -(16 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(551 to 650) to Mana
  Cold Resist +(41 to 45)%
  Lightning Resist +(41 to 45)%
  Durability -90%
  Requirements -(31 to 35)%
  Socketed (5)
  Defense: (2738 - 2910) to (5136 - 5459)
  Required Level: 54
  Required Strength:
  373 to 398
  Item Level: 90
  40% Cast Speed
  -(18 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(651 to 750) to Mana
  Cold Resist +(46 to 50)%
  Lightning Resist +(46 to 50)%
  Durability -90%
  Requirements -(36 to 40)%
  Socketed (6)
 • Helm:
  The Celestial Crown
  The Celestial Crown
  Circlet (4)

  Defense: 22 to 47
  Required Level: 4
  Required Dexterity: 14
  Item Level: 7
  +30 Energy Factor to Spell Damage
  +(7 to 12)% to Cold Spell Damage
  -(2 to 3)% to Enemy Cold Resistance
  +(11 to 20) to Energy
  Cold Resist +30%
  Socketed (1)
  Defense: 61 to 113
  Required Level: 22
  Required Dexterity: 29
  Item Level: 25
  +60 Energy Factor to Spell Damage
  +(15 to 20)% to Cold Spell Damage
  -(5 to 6)% to Enemy Cold Resistance
  +(21 to 30) to Energy
  Cold Resist +60%
  Socketed (2)
  Defense: 126 to 225
  Required Level: 39
  Required Dexterity: 69
  Item Level: 46
  +90 Energy Factor to Spell Damage
  +(23 to 28)% to Cold Spell Damage
  -(7 to 10)% to Enemy Cold Resistance
  +(31 to 40) to Energy
  Cold Resist +90%
  Socketed (3)
  Defense: 173 to 304
  Required Level: 48
  Required Dexterity: 147
  Item Level: 81
  +120 Energy Factor to Spell Damage
  +(31 to 36)% to Cold Spell Damage
  -(11 to 13)% to Enemy Cold Resistance
  +(41 to 50) to Energy
  Cold Resist +120%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Vilehand
  Vilehand
  Leather Gloves (4)

  Defense: 6 to 8
  Required Level: 1
  Required Strength: 10
  Item Level: 1
  +(3 to 5)% Bonus to Poison Skill Duration
  +25 poison damage over 1 seconds
  +(6 to 10)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (31 to 35)%
  Socketed (1)
  Defense: 70 to 75
  Required Level: 17
  Required Strength: 15
  Item Level: 20
  +(0 to 1) to All Skills
  +(6 to 8)% Bonus to Poison Skill Duration
  +50 poison damage over 1 seconds
  +(11 to 15)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (36 to 40)%
  Socketed (2)
  Defense: 176 to 184
  Required Level: 34
  Required Strength: 31
  Item Level: 40
  +1 to All Skills
  +(8 to 10)% Bonus to Poison Skill Duration
  +100 poison damage over 1 seconds
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (41 to 45)%
  Socketed (3)
  Defense: 243 to 258
  Required Level: 43
  Required Strength: 64
  Item Level: 72
  +1 to All Skills
  +(11 to 13)% Bonus to Poison Skill Duration
  +225 poison damage over 1 seconds
  +(21 to 25)% to Poison Spell Damage
  Poison Length Reduced by (46 to 50)%
  Socketed (4)
 • Boots:
  Rabbit's Foot
  Rabbit's Foot
  Boots (4)

  Defense: 8 to 14
  Required Level: 1
  Required Strength: 10
  Item Level: 1
  (0 to 40)% Movement Speed
  +10% to Spell Damage
  +5 Maximum Stamina
  (6 to 8)% Chance of Uninterruptable Attack
  (1 to 5)% Gold Find
  (1 to 5)% Magic Find
  Socketed (1)
  Defense: 75 to 88
  Required Level: 17
  Required Strength: 18
  Item Level: 20
  (0 to 40)% Movement Speed
  +12% to Spell Damage
  +10 Maximum Stamina
  (10 to 12)% Chance of Uninterruptable Attack
  (5 to 10)% Gold Find
  (5 to 10)% Magic Find
  Socketed (2)
  Defense: 184 to 215
  Required Level: 34
  Required Strength: 37
  Item Level: 40
  (0 to 40)% Movement Speed
  +16% to Spell Damage
  +15 Maximum Stamina
  (14 to 16)% Chance of Uninterruptable Attack
  (15 to 20)% Gold Find
  (15 to 20)% Magic Find
  Socketed (3)
  Defense: 258 to 296
  Required Level: 43
  Required Strength: 77
  Item Level: 71
  (0 to 40)% Movement Speed
  +20% to Spell Damage
  +20 Maximum Stamina
  (18 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
  (25 to 30)% Gold Find
  (25 to 30)% Magic Find
  Socketed (4)
 • Belt:
  Moonwrap
  Moonwrap
  Sash (4)

  Defense: (16 - 18) to (20 - 21)
  Required Level: 1
  Required Strength: 9
  Item Level: 1
  5% Cast Speed
  +3% to Spell Damage
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(11 to 15)%
  Lightning Resist +(11 to 15)%
  Socketed (1)
  Defense: (119 - 129) to (131 - 141)
  Required Level: 17
  Required Strength: 13
  Item Level: 20
  15% Cast Speed
  +9% to Spell Damage
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)
  Defense: (331 - 353) to (370 - 395)
  Required Level: 35
  Required Strength: 28
  Item Level: 41
  25% Cast Speed
  +15% to Spell Damage
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  Socketed (2)
  Defense: (493 - 524) to (542 - 576)
  Required Level: 43
  Required Strength: 58
  Item Level: 72
  30% Cast Speed
  +20% to Spell Damage
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(36 to 40)%
  Lightning Resist +(36 to 40)%
  Socketed (2)
 • Amulet: +3 rare amulet, 10% cold pierce
 • Sockets/Jewels: weapon ép P.Diamond, armor ép P.Topaz
 • MO: Cold Spell dmg, MF

Mid Game Gear

 • Weapon: Sacred Crafted Crystal Sword ( max roll: +3 All Skill, 15% cold pierce, 30% spell damage)
 • Shield: Sacred Crafted Bone Shield ( max roll: +2 All skill, 8% cold pierce)
 • Body Armor: Sacred Crafted Light Plate ( max roll: + 2 All Skill, 8% cold pierce)
 • Helm: Sacred Crafted Circle ( max roll: +3 All Skill, 8% cold pierce )
 • Gloves: Sacred Crafted Gauntlet ( max roll: 15% cold pierce )
 • Boots: Sacred Crafted Greaves,8% cold pierce hoặc Nih RW Boots
 • Belt: Sacred Crafted Plated Belt ( max roll: 10% cold pierce)
 • Amulet: Black Dwaft, rare amulet +3 All Skill, 20% cold pierce
 • Sockets/Jewels: Nih Rune
 • MO: All res > Cold spell dmg > MF
 • Blessing: all Sacred

End Game Gear

 • Weapon:
  Eternal Vigil
  Eternal Vigil
  War Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: 46 to 50
  Required Level: 100
  Required Strength:
  1162
  Item Level: 120
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +200 Strength Factor to Spell Damage
  3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
  3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
  +(3 to 4) to All Skills
  +(31 to 40)% to Spell Damage
  -(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
  +(400 to 500) to Mana
  Requirements +100%
  Socketed (3)
  ,
  Astral Blade
  Astral Blade
  Long Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: 45 to 48
  Required Level: 100
  Required Strength: 540
  Item Level: 120
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +1 Hunting Banshee/Elemental Projectile
  +(100 to 125) Energy Factor to Spell Damage
  15% Chance to cast level 60 Hunting Banshee on Melee Attack
  15% Chance to cast level 60 Elemental on Melee Attack
  5% Chance to cast level 13 Mythal on Kill
  100% Attack Speed
  +(20 to 25)% to Fire Spell Damage
  +(20 to 25)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  Socketed (6)
 • Shield:
  Avatar
  Avatar
  Shields

  'Qor'
  Runeword Level: 100
  +1 to All Skills
  45% Cast Speed
  45% Hit Recovery
  -(25 to 30)% to Enemy Fire Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Lightning Resistance
  -(25 to 30)% to Enemy Cold Resistance
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (16 to 25)% Magic Find
  Requirements +33%
 • Body Armor:
  Icetomb
  Icetomb
  Field Plate (Sacred)

  Defense: (5937 - 7017) to (7053 - 8335)
  Required Level: 100
  Required Strength: 589
  Item Level: 105
  +50 Energy Factor to Spell Damage
  +(1 to 2) to All Skills
  +(20 to 30)% to Cold Spell Damage
  -(20 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  +(31 to 40) to all Attributes
  Maximum Fire Resist -1%
  Cannot Be Frozen
  Total Character Defense 30%
  5% Reanimate as: Frozen Lord
  Attacker Takes Cold Damage of 1000
  Socketed (6)
 • Helm:
  Indigo
  Indigo
  Circlets

  'Shaad'
  Runeword Level: 100
  +100 Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  50% Cast Speed
  -(13 to 15)% to Enemy Elemental Resistances
  +20% Enhanced Defense
  -500 Defense
  Maximum Elemental Resists +2%
  Requirements -100%
  ,
  Shiverhood
  Shiverhood
  Full Helm (Sacred)

  Defense: (3596 - 4141) to (4218 - 4803)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  273
  Item Level: 105
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  +(1 to 2) to All Skills
  +(20 to 30)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(15 to 20) to Winter Avatar
  +(25 to 50)% to Summoned Minion Life
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  +(600 to 1000) Defense
  Maximum Mana (10 to 20)%
  +100 Life on Attack
  Requirements -50%
  Socketed (4)
 • Gloves: Sacred Crafted Gauntlet: 23% cold pierce
 • Boots:
  Spirit Walker
  Spirit Walker
  Heavy Boots (Sacred)

  Defense: 696 to 737
  Required Level: 100
  Required Strength: 492
  Item Level: 120
  +1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
  +(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  (0 to 40)% Movement Speed
  Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
  -15% to Enemy Elemental Resistances
  +35% to Physical/Magic Spell Damage
  Socketed (4)
 • Belt:
  Dementia
  Dementia
  Belt (Sacred)

  Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  634
  Item Level: 120
  -(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(15 to 25) to Fowl Fight
  Slow Target 5%
  +(120 to 140)% Enhanced Defense
  +500 Defense
  Maximum Life 5%
  Maximum Elemental Resists +1%
  Physical Resist 5%
  Requirements +20%
  Socketed (2)
  ,
  Lunar Eclipse
  Lunar Eclipse
  Light Belt (Sacred)

  Defense: (2091 - 2422) to (2171 - 2514)
  Required Level: 100
  Required Strength: 490
  Item Level: 120
  +(51 to 60) Energy Factor to Spell Damage
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  30% Hit Recovery
  +(10 to 15)% to Spell Damage
  +(90 to 120)% Enhanced Defense
  +(40 to 50) to Energy
  +100 to Life
  Elemental Resists +15%
  +5 to Light Radius
  Socketed (2)
 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  The Tesseract
  Required Level: 100
  Item Level: 105
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  >15% cold pierce
 • Sockets/Jewels: Nih rune
 • MO: All res > Cold Spell dmg > MF
 • Blessing: all Sacred
Edited by BoneSpirit 3 months.
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
291 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Ranger & PriestessCập nhật: 10/2019

Bonuses

 • Heroic Strength bonuses scale with dexterity
 • Starts with 30 energy, +6 energy per level
 • Defensive Harmony: slows attackers by 25%, +1% per 5 levels
 • Gains 1% Physical Resist per 4 levels
 • Gains 1% chance to avoid melee attacks per 40 dexterity. Up to 60% avoid.

  Update Patch Σ 1.2.0

 • Enhanced Weapon Damage and Life Regeneration bonuses will now scale with dexterity and not strength
 • Now gains 1% Physical Resist per 4 levels
 • Now gains 1% chance to avoid melee attacks per 40 dexterity. Capped at 60%
 • Priestess will now use Homing Nova Shot instead of Tremor
 • Ranger will now use Dark Power instead of Wraith Arrow

Skills

Ranger
1 CASCADE Effect: shoots arrows at all nearby enemies
24 DARK POWER Effect: buff nearby allies with crushing blow and attack speed
24 BROADSIDE Effect: fires a massive stream of arrows at nearby enemies
90 WAR SPIRIT Effect: adds crushing blow and automatically casts spike novas

Priestess
1 SPORE SHOT Effect: arrow that exponentially splits on striking
24 VINDICATE Curse effect: heals party and increases damage when victim dies
24 DEATHSTRIKE Effect: mercenary shoots her bow and calls down an energy blast
90 HOMING NOVA SHOT Effect: shoots a nova which then homes onto enemies

Breakpoints

FHR: 174 cho 4 frame
Attack speed:
Short Bow, Hunter's Bow, Composite Bow, Short Battle Bow, Short War Bow: 180 IAS cho 8 frame
Long Bow, Long Battle Bow, Long War Bow: 259 IAS cho 8 frame

Mid Game Gear

 • Weapon:
  Webspinner
  Webspinner
  Short War Bow (4)

  Two-Hand Damage: (14 - 16) to (32 - 39)
  Required Level: 8
  Required Dexterity:
  73 to 77
  Item Level: 12
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  5% Chance to cast level 5 Arachnomancy on Kill
  3% Chance to cast level 4 Miasma on Striking
  +(18 to 35)% Enhanced Damage
  +(11 to 15) to Maximum Damage
  +(2 to 3)% to Poison Spell Damage
  Slows Ranged Attacker by (11 to 15)%
  Maximum Life (3 to 5)%
  Miasma Effect Duration: +2 seconds
  Requirements -(11 to 15)%
  Socketed (2)
  Two-Hand Damage: (38 - 42) to (70 - 85)
  Required Level: 28
  Required Dexterity:
  95 to 100
  Item Level: 31
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  6% Chance to cast level 10 Arachnomancy on Kill
  4% Chance to cast level 10 Miasma on Striking
  +(52 to 69)% Enhanced Damage
  +(16 to 25) to Maximum Damage
  +(5 to 6)% to Poison Spell Damage
  Slows Ranged Attacker by (21 to 25)%
  Maximum Life (9 to 11)%
  Miasma Effect Duration: +2 seconds
  Requirements -(21 to 25)%
  Socketed (4)
  Two-Hand Damage: (76 - 83) to (135 - 153)
  Required Level: 47
  Required Dexterity:
  161 to 171
  Item Level: 52
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  7% Chance to cast level 14 Arachnomancy on Kill
  5% Chance to cast level 16 Miasma on Striking
  +(87 to 103)% Enhanced Damage
  +(31 to 40) to Maximum Damage
  +(8 to 9)% to Poison Spell Damage
  Slows Ranged Attacker by (31 to 35)%
  Maximum Life (15 to 17)%
  Miasma Effect Duration: +2 seconds
  Requirements -(31 to 35)%
  Socketed (5)
  Two-Hand Damage: (102 - 110) to (179 - 199)
  Required Level: 54
  Required Dexterity:
  294 to 313
  Item Level: 85
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  8% Chance to cast level 18 Arachnomancy on Kill
  6% Chance to cast level 19 Miasma on Striking
  +(104 to 120)% Enhanced Damage
  +(41 to 50) to Maximum Damage
  +(9 to 10)% to Poison Spell Damage
  Slows Ranged Attacker by (36 to 40)%
  Maximum Life (18 to 20)%
  Miasma Effect Duration: +2 seconds
  Requirements -(36 to 40)%
  Socketed (6)
  (Support) |
  The Black Dame
  The Black Dame
  Long War Bow (4)

  Two-Hand Damage: (17 - 20) to (28 - 41)
  Required Level: 11
  Required Dexterity:
  108
  Item Level: 18
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  1% Chance to cast level 1 Barrage on Kill
  30% Attack Speed
  +(35 to 57)% Enhanced Damage
  +(1 to 10) to Maximum Damage
  (11 to 15)% Mana stolen per Hit
  +(5 to 8) to Tantrum
  Slow Target (3 to 5)%
  Total Character Defense (21 to 25)%
  +1% to Experience Gained
  Requirements +10%
  Socketed (2)
  Two-Hand Damage: (48 - 54) to (81 - 109)
  Required Level: 30
  Required Dexterity:
  200
  Item Level: 33
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  1% Chance to cast level 5 Barrage on Kill
  45% Attack Speed
  +(81 to 103)% Enhanced Damage
  +(11 to 30) to Maximum Damage
  (16 to 20)% Mana stolen per Hit
  +(9 to 12) to Tantrum
  Slow Target (9 to 11)%
  Total Character Defense (31 to 35)%
  +2% to Experience Gained
  Requirements +40%
  Socketed (4)
  Two-Hand Damage: (101 - 112) to (171 - 204)
  Required Level: 48
  Required Dexterity:
  498
  Item Level: 53
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  1% Chance to cast level 10 Barrage on Kill
  60% Attack Speed
  +(126 to 149)% Enhanced Damage
  +(31 to 50) to Maximum Damage
  (21 to 25)% Mana stolen per Hit
  +(13 to 16) to Tantrum
  Slow Target (15 to 17)%
  Total Character Defense (41 to 45)%
  +2% to Experience Gained
  Requirements +80%
  Socketed (5)
  Two-Hand Damage: (134 - 146) to (254 - 300)
  Required Level: 57
  Required Dexterity:
  1357
  Item Level: 90
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  1% Chance to cast level 16 Barrage on Kill
  75% Attack Speed
  +(149 to 171)% Enhanced Damage
  +(70 to 100) to Maximum Damage
  (26 to 30)% Mana stolen per Hit
  +(17 to 21) to Tantrum
  Slow Target (18 to 20)%
  Total Character Defense (46 to 50)%
  +3% to Experience Gained
  Requirements +150%
  Socketed (6)
 • Body Armor:
  Shroud Royal
  Shroud Royal
  Full Plate Mail (4)

  Defense: (305 - 354) to (614 - 714)
  Required Level: 11
  Required Strength: 91
  Item Level: 18
  Additional Strength Damage Bonus: 0.03125%
  +(1 to 2) to Vanquish
  +(35 to 57)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (7 to 10)
  (6 to 8)% Gold Find
  (6 to 8)% Magic Find
  Socketed (2)
  Defense: (984 - 1104) to (1878 - 2107)
  Required Level: 28
  Required Strength: 134
  Item Level: 33
  Additional Strength Damage Bonus: 0.0390625%
  +(5 to 6) to Vanquish
  +(81 to 103)% Enhanced Defense
  (9 to 11)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (15 to 18)
  (10 to 12)% Gold Find
  (10 to 12)% Magic Find
  Socketed (4)
  Defense: (2461 - 2711) to (4596 - 5064)
  Required Level: 46
  Required Strength: 281
  Item Level: 53
  Additional Strength Damage Bonus: 0.046875%
  +(9 to 10) to Vanquish
  +(126 to 149)% Enhanced Defense
  (15 to 17)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (23 to 26)
  (14 to 16)% Gold Find
  (14 to 16)% Magic Find
  Socketed (5)
  Defense: (3675 - 3999) to (6849 - 7455)
  Required Level: 54
  Required Strength: 543
  Item Level: 90
  Additional Strength Damage Bonus: 0.0546875%
  +(11 to 12) to Vanquish
  +(149 to 171)% Enhanced Defense
  (18 to 20)% to All Attributes
  Physical Damage Reduced by (27 to 30)
  (18 to 20)% Gold Find
  (18 to 20)% Magic Find
  Socketed (6)
  |
  The War Cloak
  The War Cloak
  Quilted Armor (4)

  Defense: (28 - 30) to (59 - 64)
  Required Level: 1
  Required Strength: 10
  Item Level: 1
  Adds 5-9 damage
  2% Life stolen per Hit
  Enhanced Weapon Damage +(11 to 25)%
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +20 Life Regenerated per Second
  Socketed (2)
  Defense: (149 - 161) to (224 - 241)
  Required Level: 18
  Required Strength: 19
  Item Level: 20
  Adds 10-14 damage
  3% Life stolen per Hit
  Enhanced Weapon Damage +(26 to 50)%
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +40 Life Regenerated per Second
  Socketed (4)
  Defense: (403 - 430) to (572 - 610)
  Required Level: 35
  Required Strength: 40
  Item Level: 41
  Adds 15-18 damage
  4% Life stolen per Hit
  Enhanced Weapon Damage +(51 to 75)%
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +60 Life Regenerated per Second
  Socketed (5)
  Defense: (595 - 632) to (834 - 887)
  Required Level: 44
  Required Strength: 83
  Item Level: 73
  Adds 20-25 damage
  5% Life stolen per Hit
  Enhanced Weapon Damage +(76 to 100)%
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +80 Life Regenerated per Second
  Socketed (6)
 • Helm:
  Topspin
  Topspin
  Skull Cap (4)

  Defense: (76 - 83) to (115 - 125)
  Required Level: 3
  Required Strength: 25
  Item Level: 4
  5% Attack Speed
  +(31 to 50)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to Dexterity
  (3 to 5)% to Energy
  +(31 to 50) Defense
  Maximum Elemental Resists +1%
  Total Character Defense 10%
  Socketed (1)
  Defense: (277 - 301) to (365 - 397)
  Required Level: 20
  Required Strength: 37
  Item Level: 23
  15% Attack Speed
  +(61 to 80)% Enhanced Defense
  (6 to 8)% to Dexterity
  (6 to 8)% to Energy
  +(71 to 100) Defense
  Maximum Elemental Resists +1%
  Total Character Defense 20%
  Socketed (3)
  Defense: (704 - 760) to (876 - 943)
  Required Level: 37
  Required Strength: 78
  Item Level: 43
  25% Attack Speed
  +(91 to 110)% Enhanced Defense
  (9 to 11)% to Dexterity
  (9 to 11)% to Energy
  +(151 to 200) Defense
  Maximum Elemental Resists +2%
  Total Character Defense 30%
  Socketed (4)
  Defense: (1182 - 1258) to (1471 - 1564)
  Required Level: 47
  Required Strength: 160
  Item Level: 78
  30% Attack Speed
  +(121 to 140)% Enhanced Defense
  (12 to 14)% to Dexterity
  (12 to 14)% to Energy
  +(301 to 400) Defense
  Maximum Elemental Resists +2%
  Total Character Defense 40%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Featherclaw
  Featherclaw
  Chain Gloves (4)

  Defense: (28 - 30) to (49 - 54)
  Required Level: 5
  Required Strength: 38
  Item Level: 8
  5% Attack Speed
  (21 to 50)% Bonus to Attack Rating
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(6 to 10) to Dexterity
  Socketed (1)
  Defense: (149 - 161) to (203 - 218)
  Required Level: 22
  Required Strength: 56
  Item Level: 26
  15% Attack Speed
  (81 to 110)% Bonus to Attack Rating
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(16 to 20) to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: (393 - 420) to (519 - 554)
  Required Level: 40
  Required Strength: 118
  Item Level: 46
  25% Attack Speed
  (141 to 170)% Bonus to Attack Rating
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(26 to 30) to Dexterity
  Socketed (3)
  Defense: (581 - 617) to (759 - 807)
  Required Level: 48
  Required Strength: 244
  Item Level: 80
  30% Attack Speed
  (171 to 200)% Bonus to Attack Rating
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Dexterity
  Socketed (4)
 • Boots:
  Death Spur
  Death Spur
  Heavy Boots (4)

  Defense: 27 to 39
  Required Level: 3
  Required Strength: 28
  Item Level: 5
  1% Chance to cast level 6 Spike Nova on Kill
  (0 to 40)% Movement Speed
  +0.09375 to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +(11 to 15) to Strength
  +(11 to 15) to Dexterity
  Socketed (1)
  Defense: 109 to 141
  Required Level: 20
  Required Strength: 41
  Item Level: 24
  1% Chance to cast level 10 Spike Nova on Kill
  (0 to 40)% Movement Speed
  +0.15625 to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +(21 to 25) to Strength
  +(21 to 25) to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: 248 to 310
  Required Level: 38
  Required Strength: 87
  Item Level: 44
  1% Chance to cast level 14 Spike Nova on Kill
  (0 to 40)% Movement Speed
  +0.21875 to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +(31 to 35) to Strength
  +(31 to 35) to Dexterity
  Socketed (3)
  Defense: 346 to 427
  Required Level: 46
  Required Strength: 179
  Item Level: 77
  1% Chance to cast level 16 Spike Nova on Kill
  (0 to 40)% Movement Speed
  +0.25 to Maximum Damage (Based on Character Level)
  +(36 to 40) to Strength
  +(36 to 40) to Dexterity
  Socketed (4)
 • Belt:
  Wormtongue
  Wormtongue
  Light Belt (4)

  Defense: (53 - 58) to (71 - 78)
  Required Level: 3
  Required Strength: 27
  Item Level: 5
  (31 to 50)% Bonus to Attack Rating
  Adds 5-13 poison damage over 2 seconds
  (2 to 4)% Life stolen per Hit
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Dexterity
  Socketed (1)
  Defense: (214 - 231) to (259 - 279)
  Required Level: 21
  Required Strength: 40
  Item Level: 24
  (71 to 90)% Bonus to Attack Rating
  Adds 19-50 poison damage over 2 seconds
  (8 to 10)% Life stolen per Hit
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: (544 - 581) to (649 - 693)
  Required Level: 38
  Required Strength: 83
  Item Level: 45
  (111 to 130)% Bonus to Attack Rating
  Adds 75-150 poison damage over 2 seconds
  (14 to 16)% Life stolen per Hit
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: (801 - 851) to (946 - 1006)
  Required Level: 46
  Required Strength: 173
  Item Level: 77
  (131 to 150)% Bonus to Attack Rating
  Adds 100-250 poison damage over 2 seconds
  (17 to 19)% Life stolen per Hit
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Dexterity
  Socketed (2)
 • Amulet:
  Athulua's Oracle
  Athulua's Oracle
  Amulet

  Athulua's Oracle
  Required Level: 60
  Item Level: 60
  +(1 to 2) to All Skills
  40% Attack Speed
  (150 to 250)% Bonus to Attack Rating
  Cannot Be Frozen
  (15 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
  |
  Angel Heart
  Angel Heart
  Amulet

  Angel Heart
  Required Level: 40
  Item Level: 40
  +(1 to 2) to All Skills
  (5 to 10)% to Strength
  (5 to 10)% to Dexterity
  Total Character Defense (15 to 25)%
  +(3 to 5) to Light Radius
  |
  Teganze Pendant
  Teganze Pendant
  Amulet

  Teganze Pendant
  Required Level: 60
  Item Level: 70
  +1 to All Skills
  +10% to Fire Spell Damage
  +10% to Lightning Spell Damage
  +10% to Cold Spell Damage
  Maximum Life (10 to 15)%
  Maximum Mana (20 to 30)%
  Elemental Resists +10%
  +(25 to 75) Mana after each Kill
  |
  Scarab of Death
  Scarab of Death
  Amulet

  Scarab of Death
  Required Level: 40
  Item Level: 70
  50% Cast Speed
  50% Attack Speed
  Elemental Resists +25%
  Physical Resist -5%
  50% Chance of Uninterruptable Attack
  5% Reanimate as: Fire Beetle
 • Sockets/Jewels:
  • Weapon: 6x Perfect Rainbow Stone
  • Armor: Perfect Amethyst or Io Rune
 • MO: All res (75%) > MF > FHR

Lưu ý: Đối với Map Toraja nên sử dụng Ranger với 2 item
Webspinner
Webspinner
Short War Bow (4)

Two-Hand Damage: (14 - 16) to (32 - 39)
Required Level: 8
Required Dexterity:
73 to 77
Item Level: 12
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
5% Chance to cast level 5 Arachnomancy on Kill
3% Chance to cast level 4 Miasma on Striking
+(18 to 35)% Enhanced Damage
+(11 to 15) to Maximum Damage
+(2 to 3)% to Poison Spell Damage
Slows Ranged Attacker by (11 to 15)%
Maximum Life (3 to 5)%
Miasma Effect Duration: +2 seconds
Requirements -(11 to 15)%
Socketed (2)
Two-Hand Damage: (38 - 42) to (70 - 85)
Required Level: 28
Required Dexterity:
95 to 100
Item Level: 31
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
6% Chance to cast level 10 Arachnomancy on Kill
4% Chance to cast level 10 Miasma on Striking
+(52 to 69)% Enhanced Damage
+(16 to 25) to Maximum Damage
+(5 to 6)% to Poison Spell Damage
Slows Ranged Attacker by (21 to 25)%
Maximum Life (9 to 11)%
Miasma Effect Duration: +2 seconds
Requirements -(21 to 25)%
Socketed (4)
Two-Hand Damage: (76 - 83) to (135 - 153)
Required Level: 47
Required Dexterity:
161 to 171
Item Level: 52
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
7% Chance to cast level 14 Arachnomancy on Kill
5% Chance to cast level 16 Miasma on Striking
+(87 to 103)% Enhanced Damage
+(31 to 40) to Maximum Damage
+(8 to 9)% to Poison Spell Damage
Slows Ranged Attacker by (31 to 35)%
Maximum Life (15 to 17)%
Miasma Effect Duration: +2 seconds
Requirements -(31 to 35)%
Socketed (5)
Two-Hand Damage: (102 - 110) to (179 - 199)
Required Level: 54
Required Dexterity:
294 to 313
Item Level: 85
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
8% Chance to cast level 18 Arachnomancy on Kill
6% Chance to cast level 19 Miasma on Striking
+(104 to 120)% Enhanced Damage
+(41 to 50) to Maximum Damage
+(9 to 10)% to Poison Spell Damage
Slows Ranged Attacker by (36 to 40)%
Maximum Life (18 to 20)%
Miasma Effect Duration: +2 seconds
Requirements -(36 to 40)%
Socketed (6)
Snowsquall
Snowsquall
Gloves

'Krys'
Runeword Level: 100
10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
Adds 40-80 cold damage
Slow Target 30%
+(58 to 86)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to Dexterity
+(21 to 25) to Energy
Cold Absorb 2%
Target Takes Additional Damage of 25
sẽ clear map dễ dàng hơn.

End Game Gear

Physical Gear
 • Weapon:
  Typhaon
  Typhaon
  Bows

  'Ghal'
  Runeword Level: 100
  +15 Energy Factor to Spell Damage
  13% Chance to cast level 11 Arrow on Striking
  40% Attack Speed
  +(172 to 200)% Enhanced Damage
  +(76 to 125) to Maximum Damage
  +50 to Strength
  +50 to Dexterity
  Elemental Resists +(31 to 40)%
  |
  Etrayu
  Etrayu
  Hunter's Bow (Sacred)

  Two-Hand Damage: (120 - 136) to (127 - 393)
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 425
  Item Level: 120
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  25% Chance to cast level 50 Arrow on Striking
  50% Attack Speed
  +(115 to 143)% Enhanced Damage
  +(1 to 250) to Maximum Damage
  (1 to 20)% Chance of Crushing Blow
  Slow Target (1 to 50)%
  +(1 to 100) to Dexterity
  Elemental Resists +(1 to 25)%
  Physical Resist (1 to 10)%
  +(1 to 100) Life after each Kill
  Socketed (6)
  (>200 max dmg) |
  Fleshstinger
  Fleshstinger
  Short War Bow (Sacred)

  Two-Hand Damage: (203 - 265) to (324 - 415)
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 590
  Item Level: 105
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  5% Chance to cast level 20 Spore Shot on Kill
  +(1 to 4) to Paladin Skill Levels
  +(1 to 4) to Sorceress Skill Levels
  +(1 to 4) to Barbarian Skill Levels
  +(140 to 180)% Enhanced Damage
  Adds (40 to 75)-(140 to 200) damage
  (50 to 200)% Bonus to Attack Rating
  +(15 to 30) to Cascade
  (3 to 5)% Reanimate as: Buzzsaw
  Socketed (6)
  |
  Windforce
  Windforce
  Long War Bow (Sacred)

  Two-Hand Damage: (154 - 182) to (173 - 205)
  Required Level: 100
  Required Dexterity:
  1950
  Item Level: 120
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  If You Have at Least 1000 Strength, Knockback Enemies
  10% Chance to cast level 10 Claw Tornado on Striking
  30% Movement Speed
  +(120 to 160)% Enhanced Damage
  +2.5 to Maximum Damage (Based on Character Level)
  10% Mana stolen per Hit
  50% Slower Stamina Drain
  Requirements +200%
  Socketed (6)
  |
  Hellreach
  Hellreach
  Long War Bow (Sacred)

  Two-Hand Damage: (182 - 210) to (255 - 287)
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 650
  Item Level: 105
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  Adds 150% of Your Fire Spell Damage as Bonus Weapon Physical Damage
  Adds 150% of Your Physical/Magic Spell Damage as Bonus Weapon Physical Damage
  2% Chance to cast level 50 Drakemaw on Striking
  2% Chance to cast level 50 Flamefront on Striking
  +(160 to 200)% Enhanced Damage
  +50 to Maximum Damage
  Maximum Fire Resist +4%
  Cannot Be Frozen
  Socketed (6)
 • Body Armor:
  The Petulant
  The Petulant
  Hard Leather Armor (Sacred)

  Defense: 7053 to 7521
  Required Level: 100
  Required Strength: 486
  Item Level: 120
  While Tantrum is Active:
  +0.5% Deadly Strike per Tantrum Skill Level
  +0.5% Crushing Blow per Tantrum Skill Level
  +3 to Maximum Damage per Tantrum Skill Level
  25% Movement Speed
  Enhanced Weapon Damage +(50 to 100)%
  +200% Enhanced Defense
  (15 to 20)% to All Attributes
  Physical Resist 10%
  Socketed (6)
  |
  Rebel (Xis)
  Rebel
  Body Armors

  'ElXis'
  Runeword Level: 120
  Enhanced Weapon Damage +200%
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  +(151 to 200) to Strength
  +(151 to 200) to Dexterity
  -75 to Vitality
  -75 to Energy
  Elemental Resists +(60 to 80)%
  +1 to Light Radius
  Cannot be Unsocketed
  |
 • Helm:
  Veil of Steel
  Veil of Steel
  Great Helm (Sacred)

  Defense: 9260 to 9653
  Required Level: 130
  Required Strength: 576
  Item Level: 120
  Enhanced Weapon Damage +200%
  Hit Causes Monster to Flee +15%
  +200% Enhanced Defense
  +5000 Defense
  Maximum Mana -50%
  Socketed (4)
  (Support) |
  Metalhead
  Metalhead
  Great Helm (Sacred)

  Defense: 2420 to 3551
  Required Level: 100
  Required Strength:
  1152
  Item Level: 105
  3% Chance to cast level 10 Shower of Rocks on Melee Attack
  3% Chance to cast level 10 Stormblast on Melee Attack
  Ignore Target's Defense
  Adds 1-100 lightning damage
  +(1000 to 2000) Defense
  +2 Life on Striking
  Total Character Defense 25%
  3% Reanimate as: Obsidian Lord
  -5 to Light Radius
  Requirements +100%
  Socketed (4)
  |
  Idol of Rygnar
  Idol of Rygnar
  Mask (Sacred)

  Defense: (2068 - 2350) to (2208 - 2510)
  Required Level: 100
  Required Strength: 540
  Item Level: 120
  +2 to Necromancer Skill Levels
  25% Life stolen per Hit
  Enhanced Weapon Damage +(101 to 200)%
  Hit Causes Monster to Flee +1%
  +(120 to 150)% Enhanced Defense
  +(40 to 50) to Strength
  +(40 to 50) to Dexterity
  Target Takes Additional Damage of 500
  25% Gold Find
  +5 to Light Radius
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Hammerfist
  Hammerfist
  Gauntlets (Sacred)

  Defense: (1227 - 1450) to (1436 - 1697)
  Required Level: 100
  Required Strength: 574
  Item Level: 105
  Adds (1 to 15)-(20 to 30) damage
  5% Life stolen per Hit
  5% Chance of Crushing Blow
  +(15 to 25) to Spiral Dance
  Enhanced Weapon Damage +(50 to 100)%
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  Elemental Resists +15%
  Socketed (4)
  |
  Brawl (Xis)
  Brawl
  Gloves

  'IoXis'
  Runeword Level: 120
  60% Attack Speed
  Adds 19-25 damage
  +(13 to 19) to Clobber
  +200% Enhanced Defense
  5% to Dexterity
  +(135 to 170) to Strength
  Cannot be Unsocketed
  |
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 2%
  Target Takes Additional Damage of 25
 • Boots:
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'ItXis'
  Runeword Level: 120
  0.125% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(173 to 201)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
 • Belt:
  The Endless Loop
  The Endless Loop
  Light Belt (Sacred)

  Defense: 1101 to 1143
  Required Level: 100
  Required Strength: 490
  Item Level: 105
  40% Combat Speeds
  +(10 to 19) to Charged Strike
  Slow Target 10%
  +50 to all Attributes
  +50 Life Regenerated per Second
  +(0 to 1) Mana on Striking
  Socketed (2)
  |
  Black Void
  Black Void
  Heavy Belt (Sacred)

  Defense: (3060 - 3442) to (3304 - 3717)
  Required Level: 100
  Required Strength: 568
  Item Level: 120
  20% Attack Speed
  Adds 10-15 damage
  (10 to 15)% Life stolen per Hit
  Slow Target 10%
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  10% to Strength
  10% to Dexterity
  Target Takes Additional Damage of (25 to 50)
  30% Magic Find
  Socketed (2)
 • Amulet:
  Beads of the Snake Queen
  Beads of the Snake Queen
  Amulet (Sacred)

  Beads of the Snake Queen
  Required Level: 100
  Item Level: 120
  4% Chance to cast level 33 Scorpion Blade on Kill
  Adds 5-10 damage
  Stun Attack
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Dexterity
  +(200 to 500) Defense
  +100 Life after each Kill
  |
  Dyers Eve
  Dyers Eve
  Amulet (Sacred)

  Dyers Eve
  Required Level: 100
  Item Level: 120
  5% Chance to cast level 5 Time Strike on Striking
  +2 to All Skills
  Adds 15-20 damage
  5% Life stolen per Hit
  Elemental Resists +10%
  Physical Resist (1 to 10)%
  |
  In For The Kill
  In For The Kill
  Amulet (Sacred)

  In For The Kill
  Required Level: 100
  Item Level: 120
  2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
  2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
  2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
  20% Movement Speed
  Elemental Resists -20%
  (25 to 50)% Magic Find
 • Sockets/Jewels:
  • Weapon: 6x Perfect Rainbow Stone
  • Armor: Perfect Amethyst or Io Rune
 • MO: All res (75%) > MF > FHR


Fire Gear (WIP)
 • Weapon: Fascinating Crafted Short War Bow Flamefront Proc + flat fire dmg
 • Body Armor:
  Hellfire Plate


  Hellfire Plate
  Body Armors

  'FiFiFiFiFiFi'
  Runeword Level: 100
  1% Chance to cast level 5 Blink on Striking
  +(0 to 2) to All Skills
  Adds 245-317 fire damage
  +(171 to 200)% Enhanced Defense
  +1000 Defense
  Physical Resist 10%
 • Helm:
  Lacuni Cowl
  Lacuni Cowl
  Skull Cap (Sacred)

  Defense: (2865 - 3115) to (2964 - 3222)
  Required Level: 80
  Required Strength: 486
  Item Level: 105
  Orb Effects Applied to this Item are Doubled
  Adds 300-400 fire damage
  Adds 300-400 lightning damage
  -(5 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(5 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  +(130 to 150)% Enhanced Defense
  Maximum Elemental Resists +(0 to 1)%
  (1 to 4)% Reanimate as: Lacuni Priestess
  Socketed (4)
  |
  Reapers
  Reapers
  Full Helm (Sacred)

  Defense: (3268 - 3677) to (3511 - 3950)
  Required Level: 100
  Required Strength: 546
  Item Level: 120
  4% Chance to cast level 40 Fire Cannonade on Kill
  +1 to All Skills
  +167 fire damage
  +(13 to 20)% to Fire Spell Damage
  -(7 to 18)% to Enemy Fire Resistance
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  Maximum Fire Resist +5%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Demonic Touch
  Demonic Touch
  Leather Gloves (Sacred)

  Defense: 1136 to 1143
  Required Level: 100
  Required Strength:
  908
  Item Level: 120
  1% Chance to cast level 20 Cataclysm on Striking
  Adds 10-25 damage
  +666 Defense
  Elemental Resists +10%
  Physical Resist 5%
  1% Reanimate as: Edyrem
  Requirements +100%
  Socketed (4)
  |
  Geleb's Greed
  Geleb's Greed
  Curse of the Zakarum Set
  Light Gauntlets (Sacred)

  Defense: 1608 to 1830
  Required Level: 100
  Required Strength: 544
  1% Chance to cast level 37 Fire Fountain on Death Blow
  +1 to All Skills
  -15% to Enemy Fire Resistance
  +(23 to 31) to Pyroblast
  +200% Enhanced Defense
  +5 Fire Absorb
  Physical Resist 5%
  Socketed (4)
  |
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 2%
  Target Takes Additional Damage of 25
 • Boots:
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'ItXis'
  Runeword Level: 120
  0.125% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(173 to 201)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
 • Belt:
  Lysra
  Lysra
  Belts

  'FiFi'
  Runeword Level: 100
  +(0 to 1) to All Skills
  Adds 110-217 fire damage
  -15% to Enemy Fire Resistance
  +(171 to 200)% Enhanced Defense
  Maximum Fire Resist +2%
  +5 Fire Absorb
  |
  Fuse (Xis)
  Fuse
  Belts

  'MaXis'
  Runeword Level: 120
  20% Chance to cast level 28 Immolation Bomb when Struck
  Adds 76-226 fire damage
  0.375% to Fire Spell Damage (Based on Character Level)
  +(143 to 171)% Enhanced Defense
  Fire Resist +(75 to 100)%
  Poison Resist +20%
  Level 5 Blast Wave (40/40 Charges)
  Cannot be Unsocketed
 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  The Tesseract
  Required Level: 100
  Item Level: 105
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  (high roll) |
 • Sockets/Jewels: Perfect Amethyst or Io Rune
 • MO: All res (75%) > MF > FHR


Cold Gear (WIP)
 • Weapon:
  Chillstring
  Chillstring
  Hunter's Bow (Sacred)

  Two-Hand Damage: (140 - 168) to (147 - 177)
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 425
  Item Level: 105
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  Gematria
  (Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
  -10% to Enemy Cold Resist
  Adds 200 - 400 Cold Damage
  6% Chance to cast level 60 Ice Lance on Striking
  +(150 to 200)% Enhanced Damage
  Maximum Lightning Resist +(1 to 2)%
  Maximum Cold Resist +(1 to 2)%
  +(1 to 4) Life on Striking
  Cannot Be Frozen
  (1 to 10)% Reanimate as: Frozen Lord
  Socketed (6)
  |
  Banshee (Xis)
  Banshee
  Bows

  'TiXis'
  Runeword Level: 120
  5% Chance to cast level 13 Charm on Kill
  1% Chance to cast level 27 Abyss on Striking
  10% Movement Speed
  +(86 to 119)% Enhanced Damage
  +2 to Maximum Damage (Based on Character Level)
  Adds 100-125 cold damage
  Cold Absorb 7%
  10% Gold Find
  Cannot be Unsocketed
  |
  Dead Man's Breath


  Dead Man's Breath
  Bows
  Except Druid Bows

  'CoCoCoCoCoCo'
  Runeword Level: 100
  9% Chance to cast level 16 Arrow Swarm on Kill
  1% Chance to cast level 23 Hunting Banshee on Striking
  +(0 to 2) to All Skills
  +200% Enhanced Damage
  Adds 425-850 cold damage
  -50% to Enemy Cold Resistance
  +1 Life on Striking
 • Body Armor:
  Icetomb
  Icetomb
  Field Plate (Sacred)

  Defense: (5937 - 7017) to (7053 - 8335)
  Required Level: 100
  Required Strength: 589
  Item Level: 105
  +50 Energy Factor to Spell Damage
  +(1 to 2) to All Skills
  +(20 to 30)% to Cold Spell Damage
  -(20 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  +(31 to 40) to all Attributes
  Maximum Fire Resist -1%
  Cannot Be Frozen
  Total Character Defense 30%
  5% Reanimate as: Frozen Lord
  Attacker Takes Cold Damage of 1000
  Socketed (6)
 • Helm:
  Eyes of Septumos
  Eyes of Septumos
  Circlet (Sacred)

  Defense: 505 to 571
  Required Level: 80
  Required Dexterity: 262
  Item Level: 105
  +(80 to 150) Energy Factor to Spell Damage
  1% Chance to cast level 10 Cold Fear on Death Blow
  -(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  +(14 to 22) to Avalanche
  (10 to 20)% to Energy
  Elemental Resists +(15 to 25)%
  Socketed (4)
 • Gloves: Sacred Crafted Gauntlet >21% cold pierce |
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 2%
  Target Takes Additional Damage of 25
 • Boots:
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'ItXis'
  Runeword Level: 120
  0.125% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(173 to 201)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
 • Belt: Sacred Crafted Plated Belt >21% cold pierce.
 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  The Tesseract
  Required Level: 100
  Item Level: 105
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  (high roll) |
 • Sockets/Jewels: Perfect Amethyst or Io Rune
 • MO: All res (75%) > MF > FHR


Lightning Gear (WIP)
 • Weapon:
  Gjallarhorn
  Gjallarhorn
  Composite Bow (Sacred)

  Two-Hand Damage: (180 - 204) to (251 - 278)
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 470
  Item Level: 105
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  4% Chance to cast level 26 Stormblast on Kill
  10% Chance to cast level 15 Thunder Hammer on Striking
  +(130 to 170)% Enhanced Damage
  Adds 40-100 damage
  Adds 1-1000 lightning damage
  -(20 to 35)% to Enemy Lightning Resistance
  Enhanced Weapon Damage +(150 to 250)%
  (5 to 15)% to Strength
  (10 to 30)% to Dexterity
  5% Reanimate as: Asatruar
  Socketed (6)
 • Body Armor:
 • Helm:
  Thundercap

  Thundercap
  Helms
  Except Barbarian Helms

  'LiLiLiLi'
  Runeword Level: 100
  +(0 to 1) to All Skills
  Adds 136-184 lightning damage
  +18% to Lightning Spell Damage
  -21% to Enemy Lightning Resistance
  +(171 to 200)% Enhanced Defense
  Maximum Lightning Resist +4%
  +5 Lightning Absorb
 • Gloves:
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 2%
  Target Takes Additional Damage of 25
 • Boots:
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'ItXis'
  Runeword Level: 120
  0.125% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(173 to 201)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
 • Belt:
 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  The Tesseract
  Required Level: 100
  Item Level: 105
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  (high roll) |
 • Sockets/Jewels: Perfect Amethyst or Io Rune
 • MO: All res (75%) > MF > FHR


Rainbow Gear (WIP)
 • Weapon:
  Stardust
  Stardust
  Bows

  'Auhe'
  Runeword Level: 100
  2% Chance to cast level 61 Meteor Shower on Kill
  2% Chance to cast level 52 Singularity on Kill
  +(144 to 171)% Enhanced Damage
  Adds 57-69 damage
  Adds 1-1000 fire damage
  Adds 1-1000 lightning damage
  Adds 1-1000 cold damage
  -(13 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
  3% Deadly Strike
  (21 to 30)% to Dexterity
  hoặc Samael Bow
 • Body Armor:
  Silks of the Victor
  Silks of the Victor
  Ancient Armor (Sacred)

  Defense: (7820 - 8625) to (9683 - 10680)
  Required Level: 100
  Required Strength: 720
  Item Level: 105
  Level 10 Nephalem Aura
  +1 to All Skills
  5% Mana stolen per Hit
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  +1.125% Enhanced Defense (Based on Character Level)
  +(300 to 700) to Life
  Physical Resist -5%
  Socketed (6)
 • Helm:
  Trang-Oul's Breath
  Trang-Oul's Breath
  Mask (Sacred)

  Defense: 940 to 1004
  Required Level: 100
  Required Strength: 540
  Item Level: 105
  Frozen Breath: Halved Freeze Duration
  +(0 to 2) to All Skills
  -(11 to 25)% to Enemy Fire Resistance
  -(11 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(11 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(11 to 25) to Frozen Breath (Paladin Only)
  +(11 to 25) to Drakemaw (Paladin Only)
  +500 to Mana
  Maximum Fire Resist +(0 to 2)%
  Maximum Cold Resist +(0 to 2)%
  Socketed (4)
  |
  Apeskull
  Apeskull
  Testament of the Apes Set
  Bone Helm (Sacred)

  Defense: (2323 - 2613) to (2517 - 2832)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  422
  +2 to All Skills
  Adds 150-200 fire damage
  Adds 150-200 lightning damage
  Adds 150-200 cold damage
  -(14 to 15)% to Enemy Elemental Resistances
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  Requirements -25%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 2%
  Target Takes Additional Damage of 25
 • Boots:
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'ItXis'
  Runeword Level: 120
  0.125% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(173 to 201)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
 • Belt:
  Ahriman
  Ahriman
  Belts

  'Ghal'
  Runeword Level: 100
  +5 Energy Factor to Spell Damage
  +1 to All Skills
  Adds 50-150 fire damage
  Adds 50-150 lightning damage
  Adds 50-150 cold damage
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  +(31 to 50) to all Attributes
  Elemental Resists +(31 to 40)%
  Requirements +10%
 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  The Tesseract
  Required Level: 100
  Item Level: 105
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  (high roll) |
 • Sockets/Jewels: Perfect Amethyst or Io Rune
 • MO: All res (75%) > MF > FHR


Poison Gear (WIP)
 • Weapon:
  Shockwave (Xis)
  Shockwave
  Bows

  'SoXis'
  Runeword Level: 120
  60% Chance to cast level 40 Punisher on Kill
  +(115 to 143)% Enhanced Damage
  +25 to Maximum Damage
  +3% to Poison Spell Damage
  (6 to 10)% Chance of Crushing Blow
  Slow Target (21 to 25)%
  +(61 to 70) to Dexterity
  +(61 to 70) to Energy
  Cannot be Unsocketed
 • Body Armor:
  Scales of the Drake
  Scales of the Drake
  Ring Mail (Sacred)

  Defense: (5239 - 5921) to (5764 - 6514)
  Required Level: 100
  Required Strength: 512
  Item Level: 120
  +(1 to 2) to All Skills
  30% Cast Speed
  +(25 to 38)% to Poison Spell Damage
  -35% to Enemy Poison Resistance
  +(14 to 18) to Lorenado
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  +300 to Life
  Maximum Poison Resist +5%
  Physical Resist (5 to 10)%
  3% Reanimate as: Putrid Spawn
  Socketed (6)
 • Helm:
  Crown of the Black Rose
  Crown of the Black Rose
  Diadem (Sacred)

  Defense: 870 to 983
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 524
  Item Level: 105
  Orb Effects Applied to this Item are Doubled
  +(2 to 3) to All Skills
  +(20 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(10 to 15)% to Enemy Poison Resistance
  +(14 to 20) to Black Lotus Strike
  +(60 to 100) Life Regenerated per Second
  Maximum Poison Resist +(2 to 3)%
  Cannot Be Frozen
  Total Character Defense (25 to 50)%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 2%
  Target Takes Additional Damage of 25
 • Boots:
  Darkling
  Darkling
  Astrogha's Moon Set
  Heavy Boots (Sacred)

  Defense: (1677 - 1879) to (1776 - 1989)
  Required Level: 100
  Required Strength: 492
  +(0 to 1) to All Skills
  (5 to 45)% Movement Speed
  (7 to 12)% Life stolen per Hit
  +(6 to 15)% to Poison Spell Damage
  -(6 to 15)% to Enemy Poison Resistance
  +(141 to 170)% Enhanced Defense
  -100 to Life
  Socketed (4)
 • Belt:
  Viper Skin
  Viper Skin
  Astrogha's Moon Set
  Belt (Sacred)

  Defense: (2860 - 3204) to (3036 - 3402)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  354
  30% Attack Speed
  (51 to 75)% Bonus to Attack Rating
  -(11 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  Slow Target (3 to 8)%
  +(141 to 170)% Enhanced Defense
  Requirements -33%
  Socketed (2)
 • Amulet:
  Angel of Death
  Angel of Death
  Astrogha's Moon Set
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 90
  2% Chance to cast level 33 Punisher on Striking
  +(0 to 2) to All Skills
  +(11 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(6 to 15)% to Enemy Poison Resistance
 • Sockets/Jewels: Perfect Amethyst or Io Rune
 • MO: All res (75%) > MF > FHR
Edited by BoneSpirit 3 months.
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
291 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Exemplar - ShapeshifterShowcase:

Bonuses
 • Starts with 20 energy, +4 energy per level > Level 140 được 580 energy
 • Suppression: crushing blow 25%, +1% per 5 levels > Level 140 được 53% CB
 • Grit: damage reduced by 25%, +1% per 5 levels > Level 140 được 53% PR

Skills

Exemplar Skills
Lvl Name Effect
1 RETALIATE Effect: retaliates when struck with a damaging shockwave
1 GOREFEST Effect: melee attack that causes a fountain of blood
6 LIFEBLOOD Effect: slowly regenerates lost life over time
90 DISINTEGRATE Effect: massively damaging arcane radius blast around caster

Shapeshifter Skills
Lvl Name Effect
1 WEREBEAR Effect: turn into a bear, increasing life and armour
1 CLAW TORNADO Effect: melee attack that sends out spinning whirlwinds
6 BLOODLUST Effect: increases all damage of the party
12 POUNCE Effect: teleport onto an enemy, causing a powerful shockwave
90 THORN FIELD Effect: melee attack that summons a ripple of spiked thorns

Early Game Gear

 • Weapon:
  Shieldcracker
  Shieldcracker
  Brandistock (4)

  Two-Hand Damage: (9 - 10) to (33 - 45)
  Required Level: 5
  Required Strength: 30
  Required Dexterity: 46
  Item Level: 7
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  +(61 to 80)% Enhanced Damage
  +(11 to 20) to Maximum Damage
  (51 to 80)% Bonus to Attack Rating
  Enhanced Weapon Damage +(16 to 20)%
  (11 to 15)% to Strength
  (11 to 15)% to Dexterity
  +20 Life on Attack
  Socketed (2)
  Two-Hand Damage: (24 - 27) to (82 - 96)
  Required Level: 23
  Required Strength: 55
  Required Dexterity: 75
  Item Level: 26
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  +(91 to 110)% Enhanced Damage
  +(31 to 40) to Maximum Damage
  (91 to 120)% Bonus to Attack Rating
  Enhanced Weapon Damage +(21 to 30)%
  (21 to 25)% to Strength
  (21 to 25)% to Dexterity
  +50 Life on Attack
  Socketed (4)
  Two-Hand Damage: (48 - 52) to (146 - 163)
  Required Level: 42
  Required Strength: 116
  Required Dexterity: 153
  Item Level: 46
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  +(121 to 140)% Enhanced Damage
  +(51 to 60) to Maximum Damage
  (131 to 160)% Bonus to Attack Rating
  Enhanced Weapon Damage +(36 to 45)%
  (31 to 35)% to Strength
  (31 to 35)% to Dexterity
  +75 Life on Attack
  Socketed (5)
  Two-Hand Damage: (65 - 70) to (209 - 227)
  Required Level: 51
  Required Strength: 234
  Required Dexterity: 306
  Item Level: 80
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  +(151 to 170)% Enhanced Damage
  +(81 to 90) to Maximum Damage
  (171 to 200)% Bonus to Attack Rating
  Enhanced Weapon Damage +(51 to 60)%
  (36 to 40)% to Strength
  (36 to 40)% to Dexterity
  +100 Life on Attack
  Socketed (6)
  ,
  Fangspear
  Fangspear
  Spetum (4)

  Two-Hand Damage: (17 - 20) to (44 - 56)
  Required Level: 24
  Required Strength: 42
  Required Dexterity: 63
  Item Level: 10
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  10% Chance to cast level 5 Miasma on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(30 to 46)% Enhanced Damage
  Adds (8 to 10)-(21 to 30) damage
  (61 to 100)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(1 to 3) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(11 to 15) Life after each Kill
  Socketed (2)
  Two-Hand Damage: (33 - 40) to (86 - 101)
  Required Level: 25
  Required Strength: 70
  Required Dexterity: 97
  Item Level: 28
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  15% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  30% Attack Speed
  +(64 to 80)% Enhanced Damage
  Adds (11 to 15)-(31 to 40) damage
  (141 to 180)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(4 to 8) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(21 to 25) Life after each Kill
  Socketed (4)
  Two-Hand Damage: (63 - 71) to (143 - 161)
  Required Level: 44
  Required Strength: 144
  Required Dexterity: 193
  Item Level: 48
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 18 Miasma on Melee Attack
  45% Attack Speed
  +(98 to 114)% Enhanced Damage
  Adds (16 to 20)-(41 to 50) damage
  (221 to 260)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(9 to 13) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(31 to 35) Life after each Kill
  Socketed (5)
  Two-Hand Damage: (83 - 97) to (184 - 203)
  Required Level: 53
  Required Strength: 288
  Required Dexterity: 382
  Item Level: 83
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  25% Chance to cast level 25 Miasma on Melee Attack
  60% Attack Speed
  +(115 to 132)% Enhanced Damage
  Adds (21 to 30)-(51 to 60) damage
  (261 to 300)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(14 to 18) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(36 to 40) Life after each Kill
  Socketed (6)
  ,
  Death Pit Stake
  Death Pit Stake
  Pike (4)

  Two-Hand Damage: (12 - 16) to (34 - 47)
  Required Level: 10
  Required Strength:
  45 to 48
  Required Dexterity: 68 to 71
  Item Level: 16
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  14% Chance to cast level 4 Arachnomancy on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(35 to 57)% Enhanced Damage
  Adds (2 to 4)-(6 to 15) damage
  +(11 to 15)% to Poison Spell Damage
  +(3 to 6) to Divine Judgment (Paladin Only)
  Poison Length Reduced by 30%
  Requirements -(11 to 15)%
  Socketed (2)
  Two-Hand Damage: (33 - 45) to (91 - 109)
  Required Level: 29
  Required Strength:
  63 to 67
  Required Dexterity: 88 to 93
  Item Level: 32
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  16% Chance to cast level 17 Arachnomancy on Melee Attack
  25% Attack Speed
  +(81 to 103)% Enhanced Damage
  Adds (6 to 15)-(21 to 30) damage
  +(16 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(7 to 10) to Divine Judgment (Paladin Only)
  Poison Length Reduced by 45%
  Requirements -(21 to 25)%
  Socketed (4)
  Two-Hand Damage: (72 - 87) to (171 - 199)
  Required Level: 47
  Required Strength:
  111 to 118
  Required Dexterity: 150 to 160
  Item Level: 52
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  18% Chance to cast level 30 Arachnomancy on Melee Attack
  35% Attack Speed
  +(126 to 149)% Enhanced Damage
  Adds (16 to 25)-(36 to 50) damage
  +(21 to 25)% to Poison Spell Damage
  +(11 to 14) to Divine Judgment (Paladin Only)
  Poison Length Reduced by 60%
  Requirements -(31 to 35)%
  Socketed (5)
  Two-Hand Damage: (83 - 96) to (265 - 292)
  Required Level: 55
  Required Strength:
  205 to 218
  Required Dexterity: 274 to 293
  Item Level: 86
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 44 Arachnomancy on Melee Attack
  40% Attack Speed
  +(149 to 171)% Enhanced Damage
  Adds (31 to 40)-(61 to 70) damage
  +(26 to 30)% to Poison Spell Damage
  +(15 to 18) to Divine Judgment (Paladin Only)
  Poison Length Reduced by 75%
  Requirements -(36 to 40)%
  Socketed (6)
  ,
  Bonefiend
  Bonefiend
  Scythe (4)

  Two-Hand Damage: (4 - 5) to (38 - 50)
  Required Level: 6
  Required Strength: 49
  Required Dexterity: 49
  Item Level: 9
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  6% Chance to cast level 5 Crucify on Melee Attack
  +(24 to 40)% Enhanced Damage
  +(16 to 25) to Maximum Damage
  +(101 to 150)% Damage to Undead
  (7 to 10)% to Strength
  (2 to 3)% Reanimate as: Horror Archer
  Socketed (2)
  Two-Hand Damage: (15 - 17) to (83 - 97)
  Required Level: 24
  Required Strength: 79
  Required Dexterity: 79
  Item Level: 27
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  8% Chance to cast level 10 Crucify on Melee Attack
  +(58 to 75)% Enhanced Damage
  +(31 to 40) to Maximum Damage
  +(201 to 250)% Damage to Undead
  (15 to 18)% to Strength
  (5 to 6)% Reanimate as: Horror Archer
  Socketed (4)
  Two-Hand Damage: (32 - 35) to (145 - 163)
  Required Level: 43
  Required Strength: 160
  Required Dexterity: 160
  Item Level: 47
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  10% Chance to cast level 15 Crucify on Melee Attack
  +(92 to 109)% Enhanced Damage
  +(46 to 55) to Maximum Damage
  +(301 to 350)% Damage to Undead
  (23 to 26)% to Strength
  (8 to 9)% Reanimate as: Horror Archer
  Socketed (5)
  Two-Hand Damage: (43 - 47) to (190 - 210)
  Required Level: 52
  Required Strength: 319
  Required Dexterity: 319
  Item Level: 82
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  12% Chance to cast level 20 Crucify on Melee Attack
  +(109 to 126)% Enhanced Damage
  +(61 to 70) to Maximum Damage
  +(351 to 400)% Damage to Undead
  (27 to 30)% to Strength
  (9 to 10)% Reanimate as: Horror Archer
  Socketed (6)
 • Body Armor:
  Werecat
  Werecat
  Breast Plate (4)

  Defense: (203 - 224) to (379 - 422)
  Required Level: 5
  Required Strength: 55
  Item Level: 8
  5% Chance to cast level 1 Claw Tornado on Melee Attack
  15% Attack Speed
  4% Life stolen per Hit
  +(24 to 40)% Enhanced Defense
  +(41 to 50) Defense
  +(11 to 20) to all Attributes
  Physical Resist 3%
  Socketed (2)
  Defense: (622 - 681) to (1100 - 1207)
  Required Level: 23
  Required Strength: 81
  Item Level: 27
  6% Chance to cast level 7 Claw Tornado on Melee Attack
  30% Attack Speed
  6% Life stolen per Hit
  +(58 to 75)% Enhanced Defense
  +(81 to 100) Defense
  +(21 to 30) to all Attributes
  Physical Resist 4%
  Socketed (4)
  Defense: (1471 - 1589) to (2563 - 2777)
  Required Level: 40
  Required Strength: 170
  Item Level: 47
  7% Chance to cast level 13 Claw Tornado on Melee Attack
  45% Attack Speed
  8% Life stolen per Hit
  +(92 to 109)% Enhanced Defense
  +(131 to 150) Defense
  +(31 to 40) to all Attributes
  Physical Resist 5%
  Socketed (5)
  Defense: (2168 - 2330) to (3757 - 4046)
  Required Level: 50
  Required Strength: 353
  Item Level: 83
  8% Chance to cast level 16 Claw Tornado on Melee Attack
  60% Attack Speed
  10% Life stolen per Hit
  +(109 to 126)% Enhanced Defense
  +(181 to 200) Defense
  +(41 to 50) to all Attributes
  Physical Resist 6%
  Socketed (6)
 • Helm:
  Topspin
  Topspin
  Skull Cap (4)

  Defense: (76 - 83) to (115 - 125)
  Required Level: 3
  Required Strength: 25
  Item Level: 4
  5% Attack Speed
  +(31 to 50)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to Dexterity
  (3 to 5)% to Energy
  +(31 to 50) Defense
  Maximum Elemental Resists +1%
  Total Character Defense 10%
  Socketed (1)
  Defense: (277 - 301) to (365 - 397)
  Required Level: 20
  Required Strength: 37
  Item Level: 23
  15% Attack Speed
  +(61 to 80)% Enhanced Defense
  (6 to 8)% to Dexterity
  (6 to 8)% to Energy
  +(71 to 100) Defense
  Maximum Elemental Resists +1%
  Total Character Defense 20%
  Socketed (3)
  Defense: (704 - 760) to (876 - 943)
  Required Level: 37
  Required Strength: 78
  Item Level: 43
  25% Attack Speed
  +(91 to 110)% Enhanced Defense
  (9 to 11)% to Dexterity
  (9 to 11)% to Energy
  +(151 to 200) Defense
  Maximum Elemental Resists +2%
  Total Character Defense 30%
  Socketed (4)
  Defense: (1182 - 1258) to (1471 - 1564)
  Required Level: 47
  Required Strength: 160
  Item Level: 78
  30% Attack Speed
  +(121 to 140)% Enhanced Defense
  (12 to 14)% to Dexterity
  (12 to 14)% to Energy
  +(301 to 400) Defense
  Maximum Elemental Resists +2%
  Total Character Defense 40%
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Visegrip
  Visegrip
  Light Gauntlets (4)

  Defense: 29 to 56
  Required Level: 6
  Required Strength: 52
  Item Level: 11
  5% Chance to cast level 5 Crucify on Melee Attack
  +(3 to 4) to Maximum Damage
  (4 to 5)% to Strength
  2% to Dexterity
  Socketed (1)
  Defense: 120 to 176
  Required Level: 24
  Required Strength: 76
  Item Level: 28
  6% Chance to cast level 10 Crucify on Melee Attack
  +(6 to 7) to Maximum Damage
  (8 to 9)% to Strength
  (3 to 4)% to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: 273 to 381
  Required Level: 41
  Required Strength: 161
  Item Level: 48
  7% Chance to cast level 19 Crucify on Melee Attack
  +(8 to 9) to Maximum Damage
  (12 to 13)% to Strength
  (5 to 7)% to Dexterity
  Socketed (3)
  Defense: 375 to 522
  Required Level: 50
  Required Strength: 333
  Item Level: 83
  8% Chance to cast level 30 Crucify on Melee Attack
  +(9 to 10) to Maximum Damage
  (14 to 15)% to Strength
  (8 to 10)% to Dexterity
  Socketed (4)
  |
  Featherclaw
  Featherclaw
  Chain Gloves (4)

  Defense: (28 - 30) to (49 - 54)
  Required Level: 5
  Required Strength: 38
  Item Level: 8
  5% Attack Speed
  (21 to 50)% Bonus to Attack Rating
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(6 to 10) to Dexterity
  Socketed (1)
  Defense: (149 - 161) to (203 - 218)
  Required Level: 22
  Required Strength: 56
  Item Level: 26
  15% Attack Speed
  (81 to 110)% Bonus to Attack Rating
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(16 to 20) to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: (393 - 420) to (519 - 554)
  Required Level: 40
  Required Strength: 118
  Item Level: 46
  25% Attack Speed
  (141 to 170)% Bonus to Attack Rating
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(26 to 30) to Dexterity
  Socketed (3)
  Defense: (581 - 617) to (759 - 807)
  Required Level: 48
  Required Strength: 244
  Item Level: 80
  30% Attack Speed
  (171 to 200)% Bonus to Attack Rating
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Dexterity
  Socketed (4)
 • Boots:
  Zealot Rush
  Zealot Rush
  Light Plated Boots (4)

  Defense: (67 - 78) to (102 - 119)
  Required Level: 6
  Required Strength: 60
  Item Level: 10
  5% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (11 to 25)% Bonus to Attack Rating
  +(21 to 40)% Enhanced Defense
  (3 to 5)% to Dexterity
  1% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (1)
  Defense: (248 - 281) to (338 - 384)
  Required Level: 24
  Required Strength: 88
  Item Level: 27
  10% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (41 to 55)% Bonus to Attack Rating
  +(41 to 60)% Enhanced Defense
  (9 to 11)% to Dexterity
  (2 to 3)% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (2)
  Defense: (613 - 685) to (817 - 914)
  Required Level: 41
  Required Strength: 186
  Item Level: 48
  20% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (71 to 85)% Bonus to Attack Rating
  +(61 to 80)% Enhanced Defense
  (15 to 17)% to Dexterity
  (3 to 5)% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (3)
  Defense: (944 - 1044) to (1247 - 1378)
  Required Level: 50
  Required Strength: 385
  Item Level: 83
  30% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  (86 to 100)% Bonus to Attack Rating
  +(81 to 100)% Enhanced Defense
  (18 to 20)% to Dexterity
  (4 to 6)% Reanimate as: Dark Templar
  Socketed (4)
  |
  Lionpaw
  Lionpaw
  Chain Boots (4)

  Defense: (49 - 54) to (71 - 78)
  Required Level: 4
  Required Strength: 44
  Item Level: 7
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(7 to 10) to all Attributes
  +(31 to 50) to Life
  +(31 to 50) to Mana
  Total Character Defense (3 to 5)%
  10% Gold Find
  Socketed (1)
  Defense: (203 - 218) to (267 - 288)
  Required Level: 22
  Required Strength: 65
  Item Level: 25
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(15 to 18) to all Attributes
  +(71 to 90) to Life
  +(71 to 90) to Mana
  Total Character Defense (9 to 11)%
  15% Gold Find
  Socketed (2)
  Defense: (519 - 554) to (667 - 712)
  Required Level: 39
  Required Strength: 137
  Item Level: 46
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(23 to 26) to all Attributes
  +(111 to 130) to Life
  +(111 to 130) to Mana
  Total Character Defense (15 to 17)%
  20% Gold Find
  Socketed (3)
  Defense: (759 - 807) to (974 - 1036)
  Required Level: 48
  Required Strength: 282
  Item Level: 79
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to all Attributes
  +(131 to 150) to Life
  +(131 to 150) to Mana
  Total Character Defense (18 to 20)%
  25% Gold Find
  Socketed (4)
 • Belt:
  Deadfall
  Deadfall
  Heavy Belt (4)

  Defense: (135 - 159) to (178 - 210)
  Required Level: 7
  Required Strength: 63
  Item Level: 11
  1% Chance to cast level 2 Shower of Rocks on Kill
  1% Chance of Crushing Blow
  +(24 to 46)% Enhanced Defense
  +(16 to 25) to Strength
  Lightning Resist +(11 to 15)%
  (3 to 5)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (1)
  Defense: (485 - 551) to (616 - 700)
  Required Level: 24
  Required Strength: 92
  Item Level: 28
  2% Chance to cast level 4 Shower of Rocks on Kill
  2% Chance of Crushing Blow
  +(69 to 92)% Enhanced Defense
  +(36 to 45) to Strength
  Lightning Resist +(21 to 25)%
  (9 to 11)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)
  Defense: (1270 - 1400) to (1595 - 1758)
  Required Level: 41
  Required Strength: 195
  Item Level: 48
  3% Chance to cast level 8 Shower of Rocks on Kill
  3% Chance of Crushing Blow
  +(115 to 137)% Enhanced Defense
  +(56 to 65) to Strength
  Lightning Resist +(31 to 35)%
  (15 to 17)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)
  Defense: (1918 - 2095) to (2403 - 2626)
  Required Level: 50
  Required Strength: 404
  Item Level: 84
  4% Chance to cast level 12 Shower of Rocks on Kill
  4% Chance of Crushing Blow
  +(138 to 160)% Enhanced Defense
  +(66 to 75) to Strength
  Lightning Resist +(36 to 40)%
  (18 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (2)
  |
  Wormtongue
  Wormtongue
  Light Belt (4)

  Defense: (53 - 58) to (71 - 78)
  Required Level: 3
  Required Strength: 27
  Item Level: 5
  (31 to 50)% Bonus to Attack Rating
  Adds 5-13 poison damage over 2 seconds
  (2 to 4)% Life stolen per Hit
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Dexterity
  Socketed (1)
  Defense: (214 - 231) to (259 - 279)
  Required Level: 21
  Required Strength: 40
  Item Level: 24
  (71 to 90)% Bonus to Attack Rating
  Adds 19-50 poison damage over 2 seconds
  (8 to 10)% Life stolen per Hit
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: (544 - 581) to (649 - 693)
  Required Level: 38
  Required Strength: 83
  Item Level: 45
  (111 to 130)% Bonus to Attack Rating
  Adds 75-150 poison damage over 2 seconds
  (14 to 16)% Life stolen per Hit
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Dexterity
  Socketed (2)
  Defense: (801 - 851) to (946 - 1006)
  Required Level: 46
  Required Strength: 173
  Item Level: 77
  (131 to 150)% Bonus to Attack Rating
  Adds 100-250 poison damage over 2 seconds
  (17 to 19)% Life stolen per Hit
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Dexterity
  Socketed (2)
 • Amulet: Rare Amulet banish on striking |
  Athulua's Oracle
  Athulua's Oracle
  Amulet

  Athulua's Oracle
  Required Level: 60
  Item Level: 60
  +(1 to 2) to All Skills
  40% Attack Speed
  (150 to 250)% Bonus to Attack Rating
  Cannot Be Frozen
  (15 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
 • Sockets/Jewels: Jah rune cho vũ khí, Perfect Amethyst cho Armor.
 • MO: All res > Flat Dex > MF

End Game Gear

Physical Gear
 • Weapon:
  The Pride of Caldeum
  The Pride of Caldeum
  Pike (Sacred)

  Two-Hand Damage: (219 - 234) to (375 - 399)
  Required Level: 100
  Required Strength: 475
  Required Dexterity: 524
  Item Level: 105
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  12% Chance to cast level 5 Guard Tower on Kill
  +(6 to 8) to All Skills
  Additional Strength Damage Bonus: 0.0625%
  +(172 to 200)% Enhanced Damage
  Adds 75-150 damage
  25% to Strength
  25% to Dexterity
  25% Magic Find
  Socketed (6)
 • Body Armor:
  Auriel's Robe
  Auriel's Robe
  Light Plate (Sacred)

  Defense: (7692 - 8433) to (9037 - 9926)
  Required Level: 100
  Required Strength: 602
  Item Level: 120
  Level 10 Wolf Stance
  Indestructible
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  +1000 Defense
  +3000 Defense vs. Missile
  Physical Resist 10%
  Socketed (6)
  |
  Wolverine Skin
  Wolverine Skin
  Plate Mail (Sacred)

  Defense: (6374 - 7171) to (7485 - 8421)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  288
  Item Level: 120
  15% Chance to cast level 20 Crucify on Melee Attack
  +(1 to 2) to All Skills
  50% Hit Recovery
  +40 to Maximum Damage
  (10 to 15)% Life stolen per Hit
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  +(50 to 100) to Strength
  +(50 to 100) to Dexterity
  +25 Life Regenerated per Second
  50% Magic Find
  Requirements -50%
  Socketed (6)
  |
  Razorspine
  Razorspine
  Hard Leather Armor (Sacred)

  Defense: (3714 - 4372) to (3961 - 4663)
  Required Level: 100
  Required Strength: 486
  Item Level: 105
  Indestructible
  20% Chance to cast level 7 Spike Nova when Struck
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(41 to 50) to Strength
  +(100 to 150) Life Regenerated per Second
  Physical Resist 15%
  Socketed (6)
  (đối với các map when struck như TA, Vizjun) |
  Rebel (Xis)
  Rebel
  Body Armors

  'ElXis'
  Runeword Level: 120
  Enhanced Weapon Damage +200%
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  +(151 to 200) to Strength
  +(151 to 200) to Dexterity
  -75 to Vitality
  -75 to Energy
  Elemental Resists +(60 to 80)%
  +1 to Light Radius
  Cannot be Unsocketed
 • Helm:
  Veil of Steel
  Veil of Steel
  Great Helm (Sacred)

  Defense: 9260 to 9653
  Required Level: 130
  Required Strength: 576
  Item Level: 120
  Enhanced Weapon Damage +200%
  Hit Causes Monster to Flee +15%
  +200% Enhanced Defense
  +5000 Defense
  Maximum Mana -50%
  Socketed (4)
  ,
  Eidolon
  Eidolon
  Helms

  'Taha'
  Runeword Level: 100
  +(1 to 2) to All Skills
  +30 to Maximum Damage
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  20% to All Attributes
  Elemental Resists +(31 to 40)%
  Total Character Defense (21 to 30)%
  +4 to Light Radius
 • Gloves:
  Facebreaker
  Facebreaker
  Chain Gloves (Sacred)

  Defense: (1784 - 1939) to (2299 - 2469)
  Required Level: 100
  Required Strength: 514
  Item Level: 120
  +1% Attack Speed per 20 Strength
  Stun Attack
  +(130 to 160)% Enhanced Defense
  -15% to Dexterity
  +(600 to 1000) Defense
  Physical Resist 5%
  +2 Life on Striking
  Socketed (4)
  |
  Blind Anger
  Blind Anger
  Light Gauntlets (Sacred)

  Defense: (1179 - 1447) to (1342 - 1647)
  Required Level: 100
  Required Strength: 544
  Item Level: 105
  8% Chance to cast level 13 Crucify on Melee Attack
  +(0 to 1) to All Skills
  (1 to 5)% Chance of Crushing Blow
  Blinds Attacker +3
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (11 to 15)% to All Attributes
  Socketed (4)
 • Boots:
  Akarat's Trek
  Akarat's Trek
  Light Plated Boots (Sacred)

  Defense: (1960 - 2352) to (2170 - 2604)
  Required Level: 100
  Required Strength: 561
  Item Level: 120
  2% Chance to cast level 30 Thunder Hammer Nova on Melee Attack
  2% Chance to cast level 30 Thunder Wave on Melee Attack
  2% Chance to cast level 30 Hammertime on Melee Attack
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(15 to 20) to Charged Strike
  Enhanced Weapon Damage +(100 to 150)%
  +(150 to 200)% Enhanced Defense
  10% to All Attributes
  +10 to Light Radius
  Socketed (4)
  ,
  Knight's Grace
  Knight's Grace
  Greaves (Sacred)

  Defense: (2232 - 2481) to (2519 - 2799)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  714
  Item Level: 120
  2% Chance to cast level 35 Knife Throw on Striking
  +1 to All Skills
  25% Attack Speed
  (0 to 40)% Movement Speed
  Adds 10-20 damage
  +(170 to 200)% Enhanced Defense
  +(15 to 25) to all Attributes
  Physical Resist 5%
  10% Chance of Uninterruptable Attack
  Requirements +20%
  Socketed (4)
  ,
  Wind Runner

  Wind Runner
  Boots

  'EaEaEaEa'
  Runeword Level: 100
  +(0 to 1) to All Skills
  35% Attack Speed
  10% Movement Speed
  Adds 37-70 damage
  250% Bonus to Attack Rating
  (10 to 15)% Life stolen per Hit
  +(171 to 200)% Enhanced Defense
  |
  Steppe Sleeper
  Steppe Sleeper
  Tundra Walker Set
  Boots (Sacred)

  Defense: 651 to 671
  Required Level: 80
  Required Strength:
  0
  +1 to Barbarian Skill Levels
  (0 to 40)% Movement Speed
  -(11 to 15)% to Enemy Cold Resistance
  +(3 to 7) to Blood Hatred (Barbarian Only)
  (31 to 40)% to Strength
  Requirements -100%
  Socketed (4)
  |
  Epicenter (Xis)
  Epicenter
  Boots

  'ItXis'
  Runeword Level: 120
  0.125% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(173 to 201)% Enhanced Defense
  Maximum Life (25 to 30)%
  Cannot be Unsocketed
 • Belt:
  Black Void
  Black Void
  Heavy Belt (Sacred)

  Defense: (3060 - 3442) to (3304 - 3717)
  Required Level: 100
  Required Strength: 568
  Item Level: 120
  20% Attack Speed
  Adds 10-15 damage
  (10 to 15)% Life stolen per Hit
  Slow Target 10%
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  10% to Strength
  10% to Dexterity
  Target Takes Additional Damage of (25 to 50)
  30% Magic Find
  Socketed (2)
  |
  The Endless Loop
  The Endless Loop
  Light Belt (Sacred)

  Defense: 1101 to 1143
  Required Level: 100
  Required Strength: 490
  Item Level: 105
  40% Combat Speeds
  +(10 to 19) to Charged Strike
  Slow Target 10%
  +50 to all Attributes
  +50 Life Regenerated per Second
  +(0 to 1) Mana on Striking
  Socketed (2)
  |
  Nero
  Nero
  Belts

  'Auhe'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 14 Fortress on Melee Attack
  Adds 7-25 damage
  +150% Damage to Demons
  Adds 125-250 fire damage
  +(16 to 20)% to Fire Spell Damage
  2% Deadly Strike
  +(7 to 12) to Path of Flames
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
 • Amulet:
  Beads of the Snake Queen
  Beads of the Snake Queen
  Amulet (Sacred)

  Beads of the Snake Queen
  Required Level: 100
  Item Level: 120
  4% Chance to cast level 33 Scorpion Blade on Kill
  Adds 5-10 damage
  Stun Attack
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Dexterity
  +(200 to 500) Defense
  +100 Life after each Kill
  |
  In For The Kill
  In For The Kill
  Amulet (Sacred)

  In For The Kill
  Required Level: 100
  Item Level: 120
  2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
  2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
  2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
  20% Movement Speed
  Elemental Resists -20%
  (25 to 50)% Magic Find
 • Sockets/Jewels: Ko Rune cho armor, Jah Rune cho weapon
 • MO: All res, MF


Poison Gear
 • Weapon:
  Solarion


  Solarion
  Scythes

  'PoPoPoPoPoPo'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 35 Plague Avatar on Kill
  +(0 to 2) to All Skills
  +(171 to 200)% Enhanced Damage
  Adds 400-500 poison damage over 1 seconds
  Adds 400-500 poison damage over 1 seconds
  Adds 400-500 poison damage over 1 seconds
  +(25 to 35)% to Poison Spell Damage
  -30% to Enemy Poison Resistance
  +(23 to 31) to Amatoxin
  +(150 to 200) Life after each Kill
  > sẽ build full poison dmg, với Amatoxin cho passive add poison dmg vào weapon
 • Body Armor:
  Scales of the Serpent
  Scales of the Serpent
  Gothic Plate (Sacred)

  Defense: (6800 - 7552) to (8249 - 9162)
  Required Level: 100
  Required Strength: 614
  Item Level: 105
  15% Chance to cast level 40 Arachnomancy on Melee Attack
  4% Chance to cast level 12 Time Strike on Striking
  +150% Damage to Undead
  Adds 200-300 poison damage over 2 seconds
  -35% to Enemy Poison Resistance
  5% Chance of Crushing Blow
  Enhanced Weapon Damage +(41 to 50)%
  +(144 to 171)% Enhanced Defense
  +100 to Strength
  +50 Life on Attack
  (31 to 40)% Chance of Uninterruptable Attack
  Socketed (6)
 • Helm:
  Crown of the Black Rose
  Crown of the Black Rose
  Diadem (Sacred)

  Defense: 870 to 983
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 524
  Item Level: 105
  Orb Effects Applied to this Item are Doubled
  +(2 to 3) to All Skills
  +(20 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(10 to 15)% to Enemy Poison Resistance
  +(14 to 20) to Black Lotus Strike
  +(60 to 100) Life Regenerated per Second
  Maximum Poison Resist +(2 to 3)%
  Cannot Be Frozen
  Total Character Defense (25 to 50)%
  Socketed (4)
  |
  Ra (Xis)
  Ra
  Helms

  'LuXis'
  Runeword Level: 120
  +1 to All Skills
  60% Cast Speed
  -(25 to 36)% to Enemy Fire Resistance
  -(25 to 36)% to Enemy Poison Resistance
  Attacker Flees after Striking (21 to 25)%
  (19 to 25)% Gold Find
  7% Magic Find
  Cannot be Unsocketed
 • Gloves: Shimmering Crafted Gauntlet: >20% poison pierce
 • Boots:
  Darkling
  Darkling
  Astrogha's Moon Set
  Heavy Boots (Sacred)

  Defense: (1677 - 1879) to (1776 - 1989)
  Required Level: 100
  Required Strength: 492
  +(0 to 1) to All Skills
  (5 to 45)% Movement Speed
  (7 to 12)% Life stolen per Hit
  +(6 to 15)% to Poison Spell Damage
  -(6 to 15)% to Enemy Poison Resistance
  +(141 to 170)% Enhanced Defense
  -100 to Life
  Socketed (4)
 • Belt:
  Viper Skin
  Viper Skin
  Astrogha's Moon Set
  Belt (Sacred)

  Defense: (2860 - 3204) to (3036 - 3402)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  354
  30% Attack Speed
  (51 to 75)% Bonus to Attack Rating
  -(11 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  Slow Target (3 to 8)%
  +(141 to 170)% Enhanced Defense
  Requirements -33%
  Socketed (2)
 • Amulet:
  Angel of Death
  Angel of Death
  Astrogha's Moon Set
  Amulet (Sacred)

  Required Level: 90
  2% Chance to cast level 33 Punisher on Striking
  +(0 to 2) to All Skills
  +(11 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(6 to 15)% to Enemy Poison Resistance
 • Sockets/Jewels: Poison Rune > Tăng poison dps
 • MO: All res, vói vũ khí thì ép IAS.


Fighter MageCập nhật: 10/2019

Showcase: https://www.youtube.com/watch?v=ZmwD_jPMcyY

Bonuses
 • Starts with 20 energy, +4 energy per level > Level 140 được 580 energy
 • Suppression: crushing blow 25%, +1% per 5 levels > Level 140 được 53% CB
 • Grit: damage reduced by 25%, +1% per 5 levels > Level 140 được 53% PR

Skills
 • Blood thorns: melee attack gây fire spell dmg, gây dmg 4 lần trên mỗi attack.
 • Glacial Nova: tạo vụ nổ nova, đóng băng kẻ thù.
 • Fortress: tạo ra các tháp canh bắn tên vào kẻ thù.
 • Chronofield: Debuff - giảm physical res và slow kẻ thù.

Breakpoints
FHR: 142 cho 6 frame
Attack speed:
Khi cầm Spetum 89 cho 10fpa, 149 cho 9fpa
Khi cầm Short Spear 125 cho 10fpa, 208 cho 9fpa

Early-Mid Game Gear

 • Weapon:
  Ravenbeak
  Ravenbeak
  Spear (4)

  Two-Hand Damage: (5 - 6) to (32 - 43)
  Required Level: 1
  Item Level: 1
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  15% Chance to cast level 15 Flamefront on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(18 to 35)% Enhanced Damage
  +(21 to 30) to Maximum Damage
  (5 to 8)% Life stolen per Hit
  (5 to 8)% to Dexterity
  +(21 to 30) to Dexterity
  (11 to 15)% Magic Find
  Socketed (2)
  Two-Hand Damage: (15 - 16) to (52 - 63)
  Required Level: 18
  Required Strength: 18
  Required Dexterity: 18
  Item Level: 20
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 20 Flamefront on Melee Attack
  30% Attack Speed
  +(52 to 69)% Enhanced Damage
  +(31 to 40) to Maximum Damage
  (9 to 13)% Life stolen per Hit
  (9 to 12)% to Dexterity
  +(41 to 60) to Dexterity
  (21 to 25)% Magic Find
  Socketed (4)
  Two-Hand Damage: (33 - 36) to (84 - 96)
  Required Level: 36
  Required Strength: 49
  Required Dexterity: 49
  Item Level: 40
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  30% Chance to cast level 30 Flamefront on Melee Attack
  45% Attack Speed
  +(87 to 103)% Enhanced Damage
  +(41 to 50) to Maximum Damage
  (15 to 18)% Life stolen per Hit
  (13 to 16)% to Dexterity
  +(71 to 90) to Dexterity
  (31 to 35)% Magic Find
  Socketed (5)
  Two-Hand Damage: (44 - 48) to (110 - 123)
  Required Level: 46
  Required Strength: 104
  Required Dexterity: 104
  Item Level: 72
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  40% Chance to cast level 40 Flamefront on Melee Attack
  60% Attack Speed
  +(104 to 120)% Enhanced Damage
  +(51 to 60) to Maximum Damage
  (21 to 25)% Life stolen per Hit
  (17 to 20)% to Dexterity
  +(101 to 120) to Dexterity
  (36 to 40)% Magic Find
  Socketed (6)
  hoặc
  Fangspear
  Fangspear
  Spetum (4)

  Two-Hand Damage: (17 - 20) to (44 - 56)
  Required Level: 24
  Required Strength: 42
  Required Dexterity: 63
  Item Level: 10
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  10% Chance to cast level 5 Miasma on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(30 to 46)% Enhanced Damage
  Adds (8 to 10)-(21 to 30) damage
  (61 to 100)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(1 to 3) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(11 to 15) Life after each Kill
  Socketed (2)
  Two-Hand Damage: (33 - 40) to (86 - 101)
  Required Level: 25
  Required Strength: 70
  Required Dexterity: 97
  Item Level: 28
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  15% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  30% Attack Speed
  +(64 to 80)% Enhanced Damage
  Adds (11 to 15)-(31 to 40) damage
  (141 to 180)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(4 to 8) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(21 to 25) Life after each Kill
  Socketed (4)
  Two-Hand Damage: (63 - 71) to (143 - 161)
  Required Level: 44
  Required Strength: 144
  Required Dexterity: 193
  Item Level: 48
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 18 Miasma on Melee Attack
  45% Attack Speed
  +(98 to 114)% Enhanced Damage
  Adds (16 to 20)-(41 to 50) damage
  (221 to 260)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(9 to 13) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(31 to 35) Life after each Kill
  Socketed (5)
  Two-Hand Damage: (83 - 97) to (184 - 203)
  Required Level: 53
  Required Strength: 288
  Required Dexterity: 382
  Item Level: 83
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  25% Chance to cast level 25 Miasma on Melee Attack
  60% Attack Speed
  +(115 to 132)% Enhanced Damage
  Adds (21 to 30)-(51 to 60) damage
  (261 to 300)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(14 to 18) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(36 to 40) Life after each Kill
  Socketed (6)
 • Body Armor:
  Dragon's Blood
  Dragon's Blood
  Light Plate (4)

  Defense: (241 - 284) to (487 - 573)
  Required Level: 8
  Required Strength: 79
  Item Level: 13
  4% Chance to cast level 8 Wrath on Melee Attack
  15% Cast Speed
  +(31 to 50)% Damage to Demons
  +(11 to 15)% to Fire Spell Damage
  +(11 to 15)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(24 to 46)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Vitality
  +(16 to 25) Life after each Demon Kill
  Socketed (2)
  Defense: (806 - 915) to (1526 - 1733)
  Required Level: 25
  Required Strength: 116
  Item Level: 29
  6% Chance to cast level 18 Wrath on Melee Attack
  25% Cast Speed
  +(71 to 90)% Damage to Demons
  +(16 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(69 to 92)% Enhanced Defense
  +(41 to 45) to Vitality
  +(36 to 45) Life after each Demon Kill
  Socketed (4)
  Defense: (2057 - 2268) to (3809 - 4199)
  Required Level: 43
  Required Strength: 244
  Item Level: 50
  8% Chance to cast level 32 Wrath on Melee Attack
  35% Cast Speed
  +(111 to 130)% Damage to Demons
  +(21 to 25)% to Fire Spell Damage
  +(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(115 to 137)% Enhanced Defense
  +(51 to 55) to Vitality
  +(56 to 65) Life after each Demon Kill
  Socketed (5)
  Defense: (3094 - 3380) to (5716 - 6245)
  Required Level: 51
  Required Strength: 506
  Item Level: 85
  10% Chance to cast level 45 Wrath on Melee Attack
  40% Cast Speed
  +(131 to 150)% Damage to Demons
  +(26 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(26 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(138 to 160)% Enhanced Defense
  +(56 to 60) to Vitality
  +(66 to 75) Life after each Demon Kill
  Socketed (6)
 • Helm:
  Lanterne Rouge
  Lanterne Rouge
  Great Helm (4)

  Defense: (109 - 126) to (161 - 185)
  Required Level: 8
  Required Strength: 67
  Item Level: 13
  4% Chance to cast level 10 Flamefront on Melee Attack
  10% Attack Speed
  -3% to Enemy Fire Resistance
  +(12 to 29)% Enhanced Defense
  +15 Life Regenerated per Second
  Socketed (1)
  Defense: (388 - 430) to (536 - 594)
  Required Level: 25
  Required Strength: 99
  Item Level: 29
  6% Chance to cast level 16 Flamefront on Melee Attack
  20% Attack Speed
  -6% to Enemy Fire Resistance
  +(47 to 63)% Enhanced Defense
  +20 Life Regenerated per Second
  Socketed (3)
  Defense: (990 - 1077) to (1343 - 1461)
  Required Level: 43
  Required Strength: 207
  Item Level: 50
  8% Chance to cast level 22 Flamefront on Melee Attack
  30% Attack Speed
  -9% to Enemy Fire Resistance
  +(81 to 97)% Enhanced Defense
  +25 Life Regenerated per Second
  Socketed (4)
  Defense: (1481 - 1600) to (1999 - 2161)
  Required Level: 51
  Required Strength: 429
  Item Level: 85
  10% Chance to cast level 28 Flamefront on Melee Attack
  40% Attack Speed
  -12% to Enemy Fire Resistance
  +(98 to 114)% Enhanced Defense
  +30 Life Regenerated per Second
  Socketed (4)
 • Gloves:
  Toorc's Gift
  Toorc's Gift
  Heavy Gloves (4)

  Defense: (15 - 18) to (30 - 34)
  Required Level: 3
  Required Strength: 24
  Item Level: 5
  2% Chance to cast level 1 Glacial Nova on Melee Attack
  5% Attack Speed
  Stun Attack
  +(12 to 29)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(11 to 15)%
  Socketed (1)
  Defense: (129 - 143) to (160 - 177)
  Required Level: 20
  Required Strength: 35
  Item Level: 24
  3% Chance to cast level 2 Glacial Nova on Melee Attack
  15% Attack Speed
  Adds (21 to 30)-(31 to 50) cold damage
  Stun Attack
  +(47 to 63)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(21 to 25)%
  Socketed (2)
  Defense: (376 - 409) to (448 - 488)
  Required Level: 38
  Required Strength: 74
  Item Level: 44
  4% Chance to cast level 3 Glacial Nova on Melee Attack
  25% Attack Speed
  Adds (71 to 90)-(91 to 125) cold damage
  Stun Attack
  +(81 to 97)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(31 to 35)%
  Socketed (3)
  Defense: (568 - 614) to (685 - 740)
  Required Level: 46
  Required Strength: 154
  Item Level: 77
  5% Chance to cast level 3 Glacial Nova on Melee Attack
  30% Attack Speed
  Adds (161 to 200)-(201 to 250) cold damage
  Stun Attack
  +(98 to 114)% Enhanced Defense
  Cold Resist +(36 to 40)%
  Socketed (4)
 • Boots:
  Wake of Destruction
  Wake of Destruction
  Greaves (4)

  Defense: (90 - 102) to (135 - 152)
  Required Level: 9
  Required Strength:
  60
  Item Level: 16
  +(3 to 5)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(6 to 8)% to Fire Spell Damage
  +(6 to 8)% to Poison Spell Damage
  +(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(24 to 40)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Requirements -20%
  Socketed (1)
  Defense: (333 - 369) to (462 - 512)
  Required Level: 27
  Required Strength:
  84
  Item Level: 32
  +(9 to 11)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 12)% to Fire Spell Damage
  +(10 to 12)% to Poison Spell Damage
  +(15 to 17)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(58 to 75)% Enhanced Defense
  +(26 to 30) to Energy
  Requirements -25%
  Socketed (2)
  Defense: (854 - 930) to (1152 - 1254)
  Required Level: 44
  Required Strength:
  164
  Item Level: 51
  +(15 to 17)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(14 to 16)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 16)% to Poison Spell Damage
  +(19 to 21)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(92 to 109)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Requirements -30%
  Socketed (3)
  Defense: (1274 - 1378) to (1713 - 1853)
  Required Level: 52
  Required Strength:
  292
  Item Level: 86
  +(18 to 20)% Bonus to Energy Factor
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(18 to 20)% to Fire Spell Damage
  +(18 to 20)% to Poison Spell Damage
  +(23 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(109 to 126)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Requirements -40%
  Socketed (4)
 • Belt:
  Aerin Orbiter
  Aerin Orbiter
  Belt (4)

  Defense: (88 - 96) to (121 - 132)
  Required Level: 5
  Required Strength: 45
  Item Level: 8
  5% Cast Speed
  +(4 to 5)% to Fire Spell Damage
  +(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
  +(4 to 5)% to Cold Spell Damage
  +(18 to 29)% Enhanced Defense
  +(11 to 15) to Energy
  Elemental Resists +(3 to 5)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
  Socketed (1)
  Defense: (310 - 334) to (389 - 419)
  Required Level: 22
  Required Strength: 67
  Item Level: 26
  15% Cast Speed
  +(8 to 9)% to Fire Spell Damage
  +(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
  +(8 to 9)% to Cold Spell Damage
  +(41 to 52)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Energy
  Elemental Resists +(9 to 11)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
  Socketed (2)
  Defense: (754 - 805) to (938 - 1001)
  Required Level: 40
  Required Strength: 139
  Item Level: 46
  25% Cast Speed
  +(12 to 13)% to Fire Spell Damage
  +(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
  +(12 to 13)% to Cold Spell Damage
  +(64 to 75)% Enhanced Defense
  +(31 to 35) to Energy
  Elemental Resists +(15 to 17)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
  Socketed (2)
  Defense: (1104 - 1173) to (1358 - 1443)
  Required Level: 48
  Required Strength: 288
  Item Level: 80
  30% Cast Speed
  +(14 to 15)% to Fire Spell Damage
  +(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
  +(14 to 15)% to Cold Spell Damage
  +(75 to 86)% Enhanced Defense
  +(36 to 40) to Energy
  Elemental Resists +(18 to 20)%
  Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
  Socketed (2)
 • Amulet: Rare Amulet +3, 10% spell, 10% fire pierce, banish on striking.
 • Sockets/Jewels: P.Diamond cho vũ khí, Ral Rune cho Armor.
 • MO: All res > Fire Spell dmg > FHR

End Game Gear

 • Weapon:
  Vizjerei Fury
  Vizjerei Fury
  Short Spear (Sacred)

  Throw Damage: 69 to 80
  One-Hand Damage: 45 to 50
  Required Level: 100
  Required Dexterity:
  1386
  Item Level: 120
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  25% Chance to cast level 60 Trinity Beam on Melee Attack
  Ignore Target's Defense
  -33% to Enemy Fire Resistance
  -33% to Enemy Lightning Resistance
  -33% to Enemy Cold Resistance
  (20 to 25)% to Dexterity
  (20 to 25)% to Vitality
  Maximum Elemental Resists +2%
  Physical Resist 10%
  +(60 to 100) Life after each Kill
  Requirements +200%
  Socketed (3)
  > 25% Ctc lvl 60 Trinity Beam > cho proc ngon, fire pierce và %dex, đặc biệt là Ignore Target's Defense > hỗ trợ fortress deal dmg.
 • Body Armor: Fascinating Crafted Light Plate: +2 All Skills, 8% fire pierce, ED, FHR, Flat life
 • Helm:
  Reapers
  Reapers
  Full Helm (Sacred)

  Defense: (3268 - 3677) to (3511 - 3950)
  Required Level: 100
  Required Strength: 546
  Item Level: 120
  4% Chance to cast level 40 Fire Cannonade on Kill
  +1 to All Skills
  +167 fire damage
  +(13 to 20)% to Fire Spell Damage
  -(7 to 18)% to Enemy Fire Resistance
  +(140 to 170)% Enhanced Defense
  Maximum Fire Resist +5%
  Socketed (4)
  hoặc
  Radiance
  Radiance
  Tiara (Sacred)

  Defense: 725 to 820
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 392
  Item Level: 120
  +4 Energy Factor per 1 Light Radius
  +3% Fire Spell Damage per 1 Light Radius
  -1% Cold Spell Damage per 1 Light Radius
  +(2 to 3) to All Skills
  -(15 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  Physical Resist 10%
  Cannot Be Frozen
  -5% to All Vendor Prices
  Socketed (4)
 • Gloves: Fascinating Crafted Gauntlet: 10% Spell Damage, >15% fire pierce, ED
 • Boots:
  Rodeo's Tramplers
  Rodeo's Tramplers
  Greaves (Sacred)

  Defense: (1819 - 2315) to (2052 - 2612)
  Required Level: 100
  Required Strength: 595
  Item Level: 105
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  +1 to All Skills
  (20 to 60)% Movement Speed
  +(10 to 25)% to Fire Spell Damage
  -(5 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  +(15 to 25) to Death Blossom
  +(120 to 180)% Enhanced Defense
  +(400 to 500) to Mana
  Maximum Fire Resist +1%
  Physical Resist 5%
  Socketed (4)
 • Belt: Fascinating Crafted Plated Belt: 10% Spell Damage, >15% fire pierce, ED, FHR
 • Amulet:
  The Tesseract
  The Tesseract
  Amulet (Sacred)

  The Tesseract
  Required Level: 100
  Item Level: 105
  +2 to All Skills
  25% Cast Speed
  +(1 to 30)% to Fire Spell Damage
  +(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
  +(1 to 30)% to Cold Spell Damage
  +(1 to 30)% to Poison Spell Damage
  -(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  -(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
  >25% fire spell, >15% fire pierce
 • Sockets/Jewels: Zod Crafted Jewel với >10EF, 2% spell, nhiều IAS càng tốt.
 • MO: All res > Fire Spell dmg > FHR, vói vũ khí thì ép IAS.

Support Gear

 • Weapon:
  Fangspear
  Fangspear
  Spetum (4)

  Two-Hand Damage: (17 - 20) to (44 - 56)
  Required Level: 24
  Required Strength: 42
  Required Dexterity: 63
  Item Level: 10
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  10% Chance to cast level 5 Miasma on Melee Attack
  15% Attack Speed
  +(30 to 46)% Enhanced Damage
  Adds (8 to 10)-(21 to 30) damage
  (61 to 100)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(1 to 3) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(11 to 15) Life after each Kill
  Socketed (2)
  Two-Hand Damage: (33 - 40) to (86 - 101)
  Required Level: 25
  Required Strength: 70
  Required Dexterity: 97
  Item Level: 28
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  15% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  30% Attack Speed
  +(64 to 80)% Enhanced Damage
  Adds (11 to 15)-(31 to 40) damage
  (141 to 180)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(4 to 8) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(21 to 25) Life after each Kill
  Socketed (4)
  Two-Hand Damage: (63 - 71) to (143 - 161)
  Required Level: 44
  Required Strength: 144
  Required Dexterity: 193
  Item Level: 48
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  20% Chance to cast level 18 Miasma on Melee Attack
  45% Attack Speed
  +(98 to 114)% Enhanced Damage
  Adds (16 to 20)-(41 to 50) damage
  (221 to 260)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(9 to 13) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(31 to 35) Life after each Kill
  Socketed (5)
  Two-Hand Damage: (83 - 97) to (184 - 203)
  Required Level: 53
  Required Strength: 288
  Required Dexterity: 382
  Item Level: 83
  Dexterity Damage Bonus: (0.25 per Dexterity)%
  25% Chance to cast level 25 Miasma on Melee Attack
  60% Attack Speed
  +(115 to 132)% Enhanced Damage
  Adds (21 to 30)-(51 to 60) damage
  (261 to 300)% Bonus to Miasma Haunt Duration
  +(14 to 18) to Daedalus (Barbarian Only)
  +(36 to 40) Life after each Kill
  Socketed (6)
  > Miasma giảm dmg và AR, slow quái rất mạnh > slow đc 4s
 • Body Armor:
  Razorspine
  Razorspine
  Hard Leather Armor (Sacred)

  Defense: (3714 - 4372) to (3961 - 4663)
  Required Level: 100
  Required Strength: 486
  Item Level: 105
  Indestructible
  20% Chance to cast level 7 Spike Nova when Struck
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(41 to 50) to Strength
  +(100 to 150) Life Regenerated per Second
  Physical Resist 15%
  Socketed (6)
  > hỗ trợ slow quái
 • Helm:
  Bogspitter
  Bogspitter
  Helms

  'Yul'
  Runeword Level: 100
  20% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
  +1 to All Skills
  Adds 60-179 poison damage over 1 seconds
  -3% to Enemy Lightning Resistance
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  > Miasma được hỗ trợ bởi vũ khí
 • Gloves:
  Snowsquall
  Snowsquall
  Gloves

  'Krys'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 9 Cone of Cold on Melee Attack
  Adds 40-80 cold damage
  Slow Target 30%
  +(58 to 86)% Enhanced Defense
  +(21 to 25) to Dexterity
  +(21 to 25) to Energy
  Cold Absorb 2%
  Target Takes Additional Damage of 25
  > slow quái
 • Boots:
  Shrill Sacrament
  Shrill Sacrament
  Chain Boots (Sacred)

  Defense: (1625 - 1995) to (1762 - 2162)
  Required Level: 100
  Required Strength: 527
  Item Level: 105
  +50% Total Exorcism Damage
  10% Chance to cast level 20 Nightmare on Melee Attack
  (0 to 40)% Movement Speed
  +(10 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(9 to 13) to Exorcism
  +(120 to 170)% Enhanced Defense
  (15 to 25)% to Vitality
  +(40 to 100) Life after each Demon Kill
  Socketed (4)
  > Nightmare slow quái
 • Belt:
  Champion of the Triune
  Champion of the Triune
  Plated Belt (Sacred)

  Defense: 5209 to 6598
  Required Level: 115
  Required Strength: 606
  Item Level: 120
  Ethereal (Cannot be Repaired)
  6% Chance to cast level 1 Force Blast on Melee Attack
  5% Chance of Crushing Blow
  5% Deadly Strike
  +200% Enhanced Defense
  +(100 to 1000) Defense
  Elemental Resists -20%
  Physical Resist 5%
  Socketed (2)
  > Force Blast hỗ trợ giảm dmg, cast rate của quái.
 • Amulet:
  Niradyahk
  Niradyahk
  Amulet (Sacred)

  Niradyahk
  Required Level: 80
  Item Level: 105
  2% Chance to cast level 50 Psionic Storm on Melee Attack
  +2 to All Skills
  20% Cast Speed
  (31 to 40)% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
  +250 to Life
  +250 to Mana
  3% Reanimate as: Dark Templar
  > thêm debuff duration
 • Sockets/Jewels: All Nih Rune > thêm duration debuff
 • MO: All res > Fire Spell dmg > FHR, vói vũ khí thì ép IAS.
Edited by BoneSpirit 2 months.
sieunhanhoi
Imp
5 | 0
Up lên cho bác. Bài viết rất chất lượng :)
phamnamha93
Stygian Watcher
41 | 0
lam guide siêu tank để support đi bác.
User avatar
dateh
Skeleton
2 | -1
co guild cho de ama ko bac?
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
291 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
dateh wrote:co guild cho de ama ko bac?

nếu hammer thì không nên dùng đệ, build khác thì dùng a5 merc
tranvanhieu
Monkey King
273 | -1
Con Act5 giờ bị nerf cmn 40% strength. Móa, Bốn mươi phần trăm các bác ạ...
Giờ so sánh nó với melee khác là Act 2 thì sao ta?
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
291 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
dùng shapeshifter tank trâu hơn barb :v
dùng examplar deal dmg physic ngon hơn barb :v
tóm lại là merc barb thành meme rồi :mrgreen: